Povodom kršenja prava muslimanki

Image

Sarajevo, 27. oktobar 2011. (MINA) – U povodu
posljednjih slučajeva kršenja prava muslimanki s maramom u sektoru
zapošljavanja i javnog nastupa, Služba za odnose s javnošću Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini izdala je saopćenje u kojem se kaže:

– Poštivanje prava i nedskriminacija
muslimanki koje nose maramu nije samo važno pitanje za Islamsku zajednicu u
Bosni i Hercegovini nego za svako društvo kojem je stalo do poštivanja ljudskih
prava i ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i slobode. To je test za naše
društvo u kojem treba da pokažemo koliko smo se oslobodili predrasuda, koliko
cijenimo moral i vrline, stručnost i odgovornost ljudi, a koliko nismo
opterećeni vjerom drugog čovjeka, njegovim ličnim uvjerenjima i religijskom
praksom. To je test kojim se svjedoči principijelnost u zagovaranju slobode i
jednakog prava za svakog čovjeka. Zato će svaki istinski demokrata, dobronamjeran
čovjek i društvo osloboðeno predrasuda, onaj kome je stalo do pune
ravnopravnosti i poštivanja ljudskog dostojanstva jasno osuditi i suprotstaviti
se diskriminaciji i marginalizaciji bilo kojeg čovjeka ili žene, posebno zbog
njihovih vjerskih uvjerenja i prakse. Islamska zajednica je to osuðivala i
osuðivat će, pružat će zaštitu obespravljenim, poniženim, diskriminiranim i
progonjenim i tražiti da se njihova prava i ljudsko dostojanstvo u punom
kapacitetu poštuju.

Brojni meðunarodni mehanizmi o ljudskim
pravima štite ljudsko dostojanstvo: „Sva ljudska bića raðaju se slobodna i
jednaka u dostojanstvu i pravima.“ (Član 1 Opće deklaracije o ljudskim pravima
UN, 1948). „Niko ne smije biti predmet prisile što bi umanjilo njegovu slobodu
da ima vjeru ili uvjerenje po vlastitom izboru… Niko ne smije biti predmet
diskriminacije od strane bilo koje države, institucije, grupe osoba ili osobe
na temelju vjere ili drugog uvjerenja.“ (Deklaracija o eliminaciji svih oblika
netolerancije i diskriminacije na temelju religije ili uvjerenja, UN 1981)

 “Unija
će poštivati kulturnu, vjersku i jezičku raznolikost.” (Član 22 Povelje
Evropske unije o temeljnim pravima). Direktiva 2000/78/EC i Direktiva
2006/54/EC tretiraju jednak tretman muškaraca i žena pri zapošljavanju i radu
na području Evropske unije i eliminaciju direktne i indirektne mogućnosti
vršenja diskriminacije u zapošljavanju.

Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju
crkava i vjerskih zajednica u BiH, u članu 2 definira da „diskriminacija,
zasnovana na vjeri ili uvjerenju, označava svako isključivanje, ograničavanje,
davanje prednosti, izostavljanje ili svako drugo razlikovanje koje je zasnovano
na religiji ili uvjerenju, a koje ima cilj ili se njime može postići – direktno
ili indirektno, namjerno ili nenamjerno – ukidanje ili umanjivanje priznanja,
jednakog uživanja i ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u
graðanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim stvarima.“

Podsjećamo na izjavu Thomasa Hammarberga,
komesara Vijeća Evrope za ljudska prava, 08. 03. 2010.: „Zabrana burke i nikaba
neće osloboditi žene ali bi mogla voditi njihovom daljem otuðenju u evropskim
društvima… Snažno reagujemo protiv svakog režima koji zakonom propisuje da
žene moraju nosti takvu odjeću, ali naše protivljenje takvim represivnim
metodama ne treba da vodi zabrani te odjeće u drugim zemljama jer bi to
probudilo ozbiljna pitanja o usklaðenosti te odluke s meðunarodnim standardima
ljudskih prava.” On je podvukao da oni koji se zalažu za generalnu zabranu burke
i nikaba nisu ničim uspjeli da dokaže da ta odjeća podriva demokratiju,
sigurnost, javni red i moral. 

Asma Jahangir, specijalna izvjestiteljica o
slobodi vjere i ubjeðenja UN-a, u izvještaju iz januara 2006. godine, iz
perspektive ljudskih prava, navela je opće kriterije pomoću kojih je moguće
procijeniti da restrikcije i zabrane vjerskih obilježja nisu kompatibilne sa
meðunarodnim ljudskim pravima. Ti indikatori, izmeðu ostalog, su sljedeći:
ograničenja koja onemogućavaju slobodu pojedinca da izražava svoju vjeru ili
ubjeðenje; ograničenja koja za cilj imaju, ili dovode do bilo vidljive
diskriminacije bilo kamuflirane podjele koja zavisi od religije ili ubjeðenja;
ograničenja kod kojih dužna pažnja nije posvećena specifičnim odlikama
odreðenih vjera ili ubjeðenja, npr. čini se da opća zabrana više utječe na
odreðenu vjeru koja propisuje nošenje nekih odjevnih predmeta nego na neke
druge vjere ili ubjeðenja koja nemaju poseban naglasak na tome, kaže se u
saopćenju Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini.