Mevlud Dudić: Ukinite komisiju za akreditaciju

Na konferenciji u Beogradu, koju je organizovala akreditaciona komisija , trebalo je da se izvrši analiza dosadašnjeg rada. U svom referatu sam pokušao osporiti rad te komisije zbog niza nepravilnosti i negativne odluke o akreditaciji Unierziteta koji ja vodim, kazao je prof. dr. Mevlud Dudić, rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Što je sporno u radu Akreditacione komisije?

– Povjerenstvo za akreditaciju i provjeru kvaliteta nije neovisno
tijelo, jer je formirano od ovisnih osoba, pa nije mogla samostalno
odlučuje.

Zbog čega Univerzitet koji vodite nije akreditiran?

– U jednom mjestu, gdje postoje dva sveučilišta, jedan je za tri
tjedna, bez ispunjenosti uvjeta akreditiran, što su recenzenti
potvrdili stavljanjem na uvid javnosti svojih izvještaja, a drugi nije
akreditiran do današnjeg dana. Državni univerzitet nije smio na taj
način biti akreditiran, jer su tim aktom trajno promijenjene okolnosti
na akademskom tržištu.

Zašto pominjete državni Univerzitet ?

– Državnom Unierzitetu  je svjesno dat, suprotno zakonu, monopolski
položaj. Ovakvim radnjama Povjerenstvo za akreditacije nanijela nam je
štetu koja se može mjeriti milijunima eura, za što će netko morati
odgovarati. Radi toga smo bili primorani pokrenuti postupak naknade
materijalne i nematerijalne štete. Na ovakvu radnju smo bili primorani,
jer državni Univerzitet  u Novom Pazaru za rektora ima osobu koja je
sve vrijeme, ai danas, potpredsjednik Nacionalnog savjeta za visoko
obrazovanje, potpuno suprotno Zakonu o visokom obrazovanju. Zato se sve
odluke od nelegalnog organa formirane komisije mogu smatrati ništavnim.

Na koji način mislite da dobijete akreditaciju, ako je vaš Univerzitet  već odbijen?

– Neophodno je da se u interesu pravde, morala i časti onih koji nisu
zloupotrebljeni, sačini javni izvještaj. Njega mogu uraditi i neovisni
novinari istraživači, da se vidi gdje smo bili nekad, a gdje smo sad.
Komisija za akreditaciju i provjeru kvalitete je, prema vlastitim
priznanjima, akreditovala više od 1.500 programa, a ako se tome dodaju i
neakreditirane programi, za koje je moralo unaprijed platiti (makar je
to naše iskustvo, dali smo oko 60.000 eura), onda je povjerenstvo sa
naknadama za ustanove prihodovala preko 5.000.000 eura. Tražimo
financijsko izvješće o svakom utrošenom dinaru. U interesu Srbije,
njezina proračuna, a osobito Ministarstva prosvjete, jeste da se
Povjerenstvo za akreditaciju i provjeru kvalitete odmah ukine. Mora
priznati počinjene greške, a potrebno je da se u okviru Strategije
obrazovanja napravi novi okvir za visoko obrazovanje.
Nepravde prema Sandžaku

Je li točno da ste se žalili EU zato što niste dobili akreditaciju?

– Izvjestitelj EU za Srbiju Jelko Kacin je u prijedlogu rezolucije o
evrointegraciji Srbije, u članku 53, neposredno zatražio od Vlade
Srbije rješavanje pitanja akreditacije Internacionalnog univerziteta u
Novom Pazaru.

Što je Kacin naveo u toj rezoluciji?

– Naglasio je važnost osiguranja neovisnosti i nepristranosti
Povjerenstva za akreditaciju i provjeru kvalitete. Ovim se jasno
potvrðuje da je dosadašnje odugovlačenje postupka akreditacije našeg
Sveučilišta politički inspirirano. Naša sveučilišna obitelj obradovala
se zbog činjenice da je i Srbija dobila status kandidata za pristup EU,
ali će za daljnje korake pristupanja EU Vlada morati otkloniti brojne
nepravde prema graðanima u Sandžaku, meðu kojima je i akreditacija IUNP
od strane Akreditacione komisije, koja će biti prinuðena da odlučuje
po stručnim, a ne političkim kriterijima.

Izvor: Pravda.rs