MEDRESA: Konkurs za upis učenika u 2012/2013. školsku godinu

Image

Na osnovu člana 52. Statuta, Upravni odbor Medrese “Gazi
Isa-beg” u Novom Pazaru raspisuje

KONKURS

Za prijem učenika-ca u prvi razred Medrese "Gazi
Isa-beg" u Novom Pazaru za školsku 2012/2013. godinu.

Kandidat za prijem u Medresu treba da ispunjava sljedeće
uslove:

– da nije stariji-a od 17 godina,

– da je završio-la osmogodišnju školu s

  odličnim ili vrlo dobrim
uspjehom i

  primjernim
vladanjem,

– da je duševno i tjelesno zdrav-a,

– da je završio-la drugi stupanj vjero

  nauke,

Prijemni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Prednost za upis imaće kandidati koji su završili osmogodišnju školu s odličnim
uspjehom i oni koji na prijemnom ispitu pokažu najviše znanja.

Prijemni ispit će se održati u Medresi "Gazi
Isa-beg" 16. juna 2012. godine (subota) za muškarce i djevojke. Prijemni
ispit počinje u devet sati.

Molbe za prijemni ispit podnose se na adresu: Medresa
"Gazi Isa-beg" ulica Gradska 1/b 36300 Novi Pazar.

Krajnji rok za podnošenje molbi je 15. jun 2012. godine.

Uz molbe  prilažu se i
sledeća dokumenta:

– izvod iz matične knjige roðenih,

– svjedočanstvo o završenoj osmogodišnjoj školi (orginal)
ili svjedočanstva za 5, 6, 7 i 8 razred,

– ljekarsko uvjerenje da je kandidat duševno i tjelesno
zdrav,

– pismeni pristanak roditelja ili staratelja da kandidat
može upisati Medresu,      

– pismeni pristanak roditelja, staratelja ili Medžlisa
(Džamijskog odbora) Islamske zajednice da će redovno uplaćivati Direkciji Medrese
odreðeni doprinos za izdržavanje u internatu.              

Molimo sve kandidate da tačno naznače adresu prebivališta
kao i broj telefona kako bismo ih uredno i na vrijeme mogli obavijestiti o rezultatima
prijemnog ispita. Naknadne molbe i molbe sa nepotpunom dokumentacijom neće se
uzimati u razmatranje. Kandidati koji su zainteresovani za upis u Medresu mogu
koristiti

Informator koji sadrži pitanja za test na prijemnom ispitu.

Ostale informacije se mogu dobiti na telefon: 020 311 770

Upravni odbor Medrese