Historijsko-pravne i političke osnove povezanosti Bošnjaka BIH i Sandžaka

Image

Apstrakt: Postoji ne mali broj pripadnika bošnjačkog naroda
koji smatraju da je nepotrebno, neutemeljeno i čak štetno meðusobno
nacionalno i vjersko uvezivanjue Bošnjaka na njihovim životnim
autohtonim prostorimna. S druge strane, postoji mnogo veći broj onih
koji smatraju da su Bošnjaci jedan narod i da treba da jačaju svoje
nacionalno, političko, vjersko, kulturno i svako drugo jedinstvo i
zajedništvo, u cilju svog opstanka i daljeg svekolikog napretka i
razvoja. Ovaj članak ima namjeru da potkrijepi tvrdnje koje idu u prilog
bošnjačkog zajedništva.

Ključne riječi: Bošnjaci, narod, historija, jedinstvo, zajedništvo, vjera, Sandžak, Bosna, Islamska zajednica. 

Historijski aspekt

Kakve su bile duhovne, nacionalne i teritorijalne veze Bošnjaka Sandžaka
i samog Sandžaka kao regije, sa Bošnjacima u BiH i Bosnom, ukratko ćemo
iznijeti u nastavku ovog odjeljka.[1] Naime, u historijskoj nauci je nesporno da je etničko formiranje
Bošnjaka u Sandžaku teklo i prožimalo se uporedo sa etnogenezom
bosanskih Bošnjaka, što je bilo olakšano činjenicom da je Sandžak,
stoljećima, bio dio Bosanskog pašaluka tako da su sandžački i bosanski
Bošnjaci do danas ostali etnogenetska i nacionalna cjelina. Kada
govorimo o današnjem Sandžaku misli se na onaj prostor koji je 1877.
izdvojen iz Bosanskog i pripojen Kosovskom vilajetu, a koji je odlukom
Berlinskog kongresa 1878. i Berlinskim mirovnim ugovorom i dalje ostao u
sastavu Osmanskog carstva kao meðuprostor izmeðu Bosne i Hercegovine,
tada okupirane od strane Austro-Ugarske na jednoj, te kneževine Srbije,
Kosova i Crne Gore, na drugoj strani. Sandžak je obuhvatao 11 tadašnjih
kaza (srezova): Pljevlja (Taslidžu), Priboj, Prijepolje, Donji Kolašin,
Bijelo Polje (Akovo), Berane, Rožaje, Novi Pazar, Sjenicu, Novu Varoš i
Mitrovicu.
U sastav Bosanskog ejaleta, kasnijeg vilajeta, odnosno Novopazarskog
Sandžaka, do 1868. nalazila se i Gusinjska kaza, koja je 1836.godine
imala status kapetanije. Ona je 1867.godine izdvojena iz Bosanskog i
pripojena Kosovskom vilajetu.
Kada je u periodu izmeðu 1578. i 1584.godine osnovan Bosanski pašaluk,
Novopazarski vilajet je postao najisturenija oblast ovog Pašaluka a Novi
Pazar je bio najveći grad u Bosanskom Sandžaku. Prema podacima deftera
iz 1528. Novi Pazar je imao 221 kuću, a u isto vrijeme Sarajevo je imalo
119 kuća. Kasnije se situacija mijenja u korist Sarajeva ali će Novi
Pazar, sve do 1877. kada će izaći iz sastava Bosanskog pašaluka, biti
drugi po veličini grad u tom Pašaluku.
Krajem 18. stoljeća, Porta odlučuje da iz političkih, strateških i
ekonomskih razloga izvrši novu administrativno-teritorijalnu podjelu.
Ona 1790.godine osniva novu administrativno-teritorijalnu jedinicu pod
imenom Novopazarski sandžak, koji i dalje ostaje u sastavu Bosanskog
pašaluka. Sandžak je tada obuhvatao slijedeće nahije: Novi Pazar, Stari
Vlah i Novu Varoš sa Sjenicom, Kosovsku Mitrovicu i Trgovište (Rožaje).
Kao takav postojao je do 1817.godine, kada je privremeno ukinut, a
njegova teritorija uključena u Bosanski sandžak.
Na osnovu hatišerifa iz 1833. Srbiji je pripao jedan dio starovlaških
naselja i jedan dio Novopazarskog sandžaka, poznatog pod imenom Brvenik.
Prema ovoj administrativno-teritorijalnoj podjeli izvršenoj
1850/52.godine, umjesto pašaluka uvedeni su vilajeti, a umjesto sandžaka
– kajmekamluci. Bosanski vilajet je tada podijeljen na šest
kajmekamluka koji su nazvani po imenima starih istoimenih sandžaka.
Jedan od njih je bio Novopazarski kajmekamluk, čije je sjedište bilo u
Sjenici, iako je Novi Pazar po svemu bio glavno središte ove oblasti.
Novopazarski kajmekamluk se dijelio na slijedeće mudirluke ili nahije:
1. Novi Pazar sa Kosovskom Mitrovicom,
2. Višegrad,
3. Sjenica,
4. Akovo (Bijelo Polje sa Bihorom),
5. Trgovište sa Rožajama,
6. Nova Varoš.
Nakon bitke na Grahovu 1858. utvrðena je mirovnim ugovorom nova
crnogorsko-turska granica u korist Crne Gore koja je, izmeðu ostalog,
dobila dio teritorije Novopazarskog sandžaka, to jest dio Gusinjskog
kadiluka, zahvatanjem dijela Limske doline na prostoru oko rijeke
Zlorječice, koji se od tada naziva Gornje Vasojeviće. Tako se jedna
trećina beranske kotline našla u sastavu Crne Gore. Ova
administrativno-teritorijalna podjela je trajala do 1865.godine, kada su
kajmekamluci promijenili ime u sandžake ili live. Po ovoj
reorganizaciji Pljevaljski kajmekamluk je izdvojen iz Hercegovine i
priključen Novopazarskom sandžaku koji se sastojao od slijedećih kaza
(srezova): Novi Pazar, Nova Varoš, Prijepolje, Bijelo Polje (Akovo) sa
Bihorom, Kosovska Mitrovica, Berane, Kolašin, Trgovište, Gusinje. U kazi
Nova Varoš se kao nahija pominje Priboj, u kazi Novi Pazar pominje se
Banjska, u kazi Bijelo Polje pominje se nahija Vranješ, a u kazi Gusinje
nahija Plav. Kaza Berane je nosila drugo ime – Vasojevići.

Godine 1872. iz Bosanskog pašaluka je ponovo izdvojen Novopazarski
sandžak, kome je priključen i Niški sandžak. Na ovaj način je obrazovan
poseban Novopazarski vilajet.
Već 1877.godine, dakle pred Berlinski kongres, Novopazarski sandžak je
izdvojen iz Bosanskog pašaluka (vilajeta) i priključen novoformiranom
Kosovskom vilajetu koji je obrazovan iste godine. Novopazarski sandžak
se tada sastojao od slijedećih kaza: Novi Pazar, Bijelo Polje i Bihor,
Berane, Mitrovica, Rožaje, Pljevlja, Kolašin, Prijepolje, Nova Varoš,
Sjenica i Priboj. Sjedište mu je bilo u Sjenici. Odlukama Berlinskog
kongresa terotorija Novopazarskog Sandžaka je još jednom umanjena. Tim
odlukama Kneževini Crnoj Gori je pripao grad Kolašin, još jedna trećina
beranske kotline, te Plav i Gusinje. No Plavljani i Gusinjani su
pobjedom nad crnogorskom vojskom u bici na Nokšiću 1879.godine, pod
voðstvom Alipaše Gusinjskog, spriječili da se odluke Berlinskog kongresa
sprovedu na njihovom prostoru.

Već smo ranije pomenuli nastojanja Austro-Ugarske da okupacijom Bosne i
Hercegovine, nakon Berlinskog kongresa, uspostavi uticaj i nad
Sandžakom. Ona je to činila iz sopstvenih razloga – da bi spriječila
jačanje i ujedinjenje dvije slovenske države – Srbije i Crne Gore.
Meðutim, s druge strane, takva politika je omogućavala Bošnjacima Bosne i
Sandžaka da održavaju svoje legitimne historijske veze, shodno
Carigradskoj, odnosno Novopazarskoj konvenciji iz 1879. Ta konvencija je
omogućavala nacionalne veze i duhovno jedinstvo Bošnjaka u BiH i
Sandžaku, kao i duhovnu nadreðenost Šejh-ul-islama iz Istanbula i
dobijanje njegovih manšura za vjerske funkcionere u BiH i Sandžaku.

Veze i saradnja Bošnjaka Sandžaka i BiH se, kasnije, takoðe neprekidno
nastavljaju kroz Kraljevinu SHS, zatim Kraljevinu Jugoslaviju, onda
bivšu SFRJ, pa sve do današnjih dana. Te veze su se odvijale na mnogim
poljima, a za nas u ovom prikazu su naročito važne istorijske duhovne
veze i organizaciono jedinstvo IZ-e u Sandžaku i Srbiji, sa IZ-om u BiH i
Rijasetom u Sarajevu. I, što je posebno važno istaći, Sandžak je, tokom
svog postojanja očuvao bošnjačku vjersku i nacionalnu supstancu, dakle,
permanentno je kroz istoriju imao značajan broj stanovnika – pripadnika
vjere islama, odupro se planiranom zatiranju Bošnjaka i opstao. Jedini
je turski sandžak koji opstaje do današnjih dana. Drugi krajevi Srbije i
Crne Gore skoro da su potpuno očišćeni od muslimana, a džamije i drugi
vjerski objekti su uništeni. Ovo je dokaz više da duhovno središte
muslimana i njihove IZ-e, danas, u Srbiji, po prirodi stvari ne može
biti Beograd, već upravo Novi Pazar i Sandžak koji su povezani sa
Rijasetom u Sarajevu.

Da bi smo imali predstavu o kakvom se broju muslimana u Sandžaku radilo,
u presudnim istorijskim trenucima, i pored neprekidnog iseljavanja,
ratova i raznih nestabilnosti i turbulencija, u narednoj tabeli navodimo
podatke iz popisa stanovništva izvršenog u vrijeme Berlinskog
kongresa, tj. 1878.godine, po srezovima:[2]

Naziv sreza (kaze) Broj muslimana Broj hrišcana
Pljevlja 12.080 10.965
Bijelo Polje 20.236 6.000
Prijepolje 6.000 10.344
Kolašin 7.732 4.642
Sjenica 13.158 7.952
Nova Varoš 2.808 7.000
Novi Pazar 18.904 15.102
Berane 1.000 7.000
Rožaje 8.430 2.500
Ukupno 90.348 71.505

Tabela: Broj muslimana u Sandžaku po popisu iz 1878.

Radi istorijske komparacije broja bošnjačkog stanovništva u Sandžaku i
BiH, navodimo i podatak da je „Prema prvom austrougarskom popisu iz
1879. živjelo u BiH 448.613 Muslimana, to jest 38,73% njenog
stanovništva. Taj postotak pao je do 1910.godine na 32,25%.“[3] No, iako je procentualna zastupljenost Bošnjaka u ukupnom stanovništvu
BiH, bila manja, u apsolutnom iznosu broj bošnjačkog stanovništva te
1910.godine, je bio povećan i iznosio je „612.912 duša“.[4]


Meðunarodno – pravni aspekt

Nakon Berlinskog kongresa Austrougarska je nastojala da potpuno odvoji
Bosnu od uticaja Osmanske Turske i u političkom i u duhovnom smislu.
Meðutim, i Bošnjaci i Porta su se opirali tim nastojanjima, pa veze sa
Carigradom nije bilo lako prekinuti. Bošnjaci su se pozivali na
Carigradsku konvenciju, kojom je muslimanima Bosne i Hercegovine i
Sandžaka bilo zagarantovano pravo da održavaju duhovne veze sa Mešihatom
u Carigradu. To je bilo predviðeno članom 2. Carigradske konvencije,
poznate i pod imenom Novopazarska konvencija, zaključene izmedju Turske i
Austrougarske 21.04.1879. a „koja je regulirala njihove meðusobne
odnose povodom Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka…“[5]
Taj član 2. je jamčio Bošnjacima BiH i Sandžaka pravo da slobodno
održavaju veze sa svojim vjerskim starješinama u Carigradu, i da je
„sultan ostao suveren na teritoriji BiH“…a i da austrougarske trupe
„drže svoje garnizone u Novopazarskom Sandžaku (u Priboju, Prijepolju i
Bijelom Polju, koje je kasnije zamijenjeno Pljevljima) kao prostoru koji
povezuje Srbiju i Crnu Goru radi osiguranja istočnih
bosanskohercegovačkih granica.“[6]
Austrougarska je poštovala odredbe ove Konvencije ali je nastojala
podsticati „dobrovoljne“ inicijative samih Bošnjaka da se odvoje od
Carigrada. Tim inicijativama je stvarana psihološka priprema za kasniju
definitivnu aneksiju BiH od strane Austrougarske, koja je i uslijedila
1908.godine. Porta je, nakon svih pritisaka, ipak, morala pristati na
davanje „samouprave“ bosanskim muslimanima, pa je tako Šejh-ul-islam iz
Carigrada 1882. godine imenovao sarajevskog muftiju Hilmi ef.
Hadžiomerovića za vrhovnog Bosanskog muftiju, koji je bio ovlašćžten da
imenuje muftije po većim mjestima. Ovo je podrazumijevalo i pravo
Hadžiomerovića da može imenovati vjerske službenike i šerijatske sudije,
a povjerio mu je i vrhovni šerijatski sud u Sarajevu. Ovu menšuru
Šejh-ul-islama iskoristila je Austrougarska, pa je Car Franjo Josif, „na
prijedlog jedne grupe muslimanskih prvaka“ muftiju Hadžiomerovića
imenovao za reis-ul-ulemu muslimana u BiH. Na ovaj način se htjelo Bosni
nametnuti samostalno vjersko voðstvo, koje se više ne bi oslanjalo na
Šejh-ul-islama u Istanbulu. Austrougarska je pretpostavljala da se niko
neće usprotiviti ovom imenovanju, jer je Hadžiomerović već dobio menšuru
od Šejh-ul-islama iz Carigrada da bude Vrhovni muftija, što znači da je
ispunjavao potrebne šerijatsko-pravne uslove za vrhovnog vjerskog
poglavara, kojeg su Austrijanci tada nazvali reisom. Na taj način,
austrougarska vlast je nastojala da potpuno odvoji bosanske muslimane od
ingerencija Mešihata iz Carigrada. Hadžiomerović, shvatajući
neminovnost situacije prihvatio je imenovanje i "zahvalio"
austrougarskom caru na izboru, iako se nije slagao sa odvajanjem BiH od
halifata. (Kao što je poznato austrougarskoj okupaciji BiH i odlukama
Berlinskog kongresa, Bošnjaci BiH i Sandžaka – Pljevaljski muftija
Šemsikadić, Plavljani i Gusinjani, su pružili oružani otpor).

Nakon smrti Hadžiomerovića, za reisa je imanovan 1893. godine Muhamed
Teufik ef. Azabagić. Austrougarski Car je tada imenovao i članove Ulema
medžlisa, kolektivnog tijela na čelu sa reis-ul-ulemom. [7] Treba napomenuti da Hadžiomerović nije dobio menšuru kao reis-ul-ulema,
ali Porta nije ni protestvovala protiv njegovog izbora, jer mu je
ranije već bila data menšura da bude Vrhovni muftija, što je za Portu
bilo ispravnije, nego da je reis. Meðutim, Porta je insistirala da drugi
po redu reis – Azabagić, zatraži menšuru od Šejh-ul-islama, ali sada to
Austrougarska nije dozvolila, već je islamsku zajednicu u BiH već bila
ustrojila kao samostalnu. No, kasnije „nakon okončane borbe za vjersku i
vakufsko-mearifsku autonomiju i nakon aneksije BiH 1908.godine,
Austrougarska nije imala više razloga da sprječava vjerske veze
muslimana sa Mešihatom u Carigradu, pošto je to pitanje izgubilo
politički i državno-pravni značaj“.[8] Nakon ovoga je Austrijski car 15. aprila 1908. Odobrio "Štatut za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u BiH". Na
osnovu ovoga Štatuta je Hodžinska kurija, kao legitimno izborno tijelo,
izabrala Mehmeda Džemaludina ef. Čauševića za reisa, a koji je, potom,
imenovan carskim rješenjem. Reisu Čauševiću „Mešihat iz Carigrada je
dostavio menšuru i veliko odlikovanje od halife ’Haremejni
muhteremejna’ koje se dodjeljivalo samo izuzetnim alimima toga vremena“.
[9]

Članom 51. Senžermenskog ugovora, kojim je okončan Prvi svjetski rat,
obavezana je Država Srba Hrvata i Slovenaca na zaštitu manjina na svojoj
teritoriji, što se odnosilo i na vjerske manjine. Na osnovu ovog
ugovora sklopljen je dodatni Ugovor izmeðu glavnih savezničkih i
udruženih sila i Države Srba, Hrvata i Slovenaca, čijim članom 10. su
regulisana prava muslimana kao manjine. Iako su se Bošnjaci protivili
samom nazivu „manjina“, jer su isticali da su narod a ne manjina i da su
kao narod tretirani i u Austrougarskoj, ipak je ovaj ugovor bio važan i
u pogledu vjerskih prava i sloboda muslimana i u pogledu organizacije
Islamske zajednice. U pomenutom članu 10. ovoga ugovora posebno su
potencirana prava i slobode muslimana. Taj član glasi: „Država Srba,
Hrvata i Slovenaca pristaje da za muslimane, ukoliko se tiče njihovog
porodičnog i ličnog statusa, donese odredbe koje dopuštaju da se ta
pitanja reguliraju po muslimanskim običajima. Vlada SHS preduzet će
korake da se naimenuje reis-ul-ulema“.
[10]
Treba istaći da ovu svoju „obavezu da imenuje reis-ul-ulemu za cijelu
državu, Kraljevina SHS nije ispunila, jer je to značilo uvoðenje
jedinstvene organizacije Islamske zajednice, za cijelu zemlju.
Jedinstvenoj organizaciji IZ-e, usprotivio se i beogradski muftija, koji
je proširio svoju nadležnost u na Crnu Goru, jer je 1923. godine ukinut
položaj Velikog crnogorskog muftije“. [11]

Ugovorom o miru zaključenim izmeðu Kraljevine Srbije i Osmanskog
carstva, u Carigradu 1.-14. marta 1914.godine, takoðe su regulirana
prava i obaveze muslimana na ustupljenim teritorijama. U članu 8. ovoga
ugovora se kaže: „Glavnog muftiju“ (dakle ne reisa m.p.), „naimenovaće Njegovo veličanstvo kralj Srbije, izmeðu tri kandidata,
izabrana od muftija Srbije i izmeðu njih, a ovi će se naročito radi toga
sastati. Srpska vlada izvestiće o izboru glavnog muftije, preko svog
Poslanstva u Carigradu, Šeik-ul-Islamat, koji će mu dostaviti menšur i
murasele, čime se glavni muftija ovlašćuje da vrši svoje dužnosti i da,
sa svoje strane da drugim muftijama Srbije pravo pravosuða i donošenja
fetava…muftije će vršiti još i pravosuðe, izmeðu muslimana, u
pitanjima braka, razvoda braka, izdržavanja (nafaka), tutorstva,
starateljstva, emancipacije maloljetnika, islamskih testamenata i
postavljanje na mesto mutevelije (tevlijet)…Presude koje muftije budu
izricale, izvršavaće nadležne srpske vlasti.“
[12] Nažalost, ni ovaj ugovor nije stupio na snagu jer ga je Srbija, ubrzo
po potpisivanju, otkazala, pravdajući se da je Turska stupila u Prvi
svjetski rat na strani sila osovine, tako da isti nije profunkcionisao i
nije proizveo pravno dejstvo. Ovim su i de jure i de fakto prekinuti
kontakti muslimana Srbije sa Osmanskom Turskom i Šejh-ul-islamom u
Istanbulu. Meðutim, iznesene činjenice su važne za obradu ove naše teme,
jer govore o nepostojanju šerijatsko-pravnog utemeljenja današnjeg
"Rijaseta i IZ-e Srbije", već upravo znače pravo muslimana da biraju
svog Glavnog muftiju u Srbiji, kako je to i učinjeno u današnjoj
legalnoj IZ-i i Mešihatu u Srbiji.
Iz citiranog člana 10. Ugovora potpisanog izmeðu glavnih savezničkih
snaga…, se da zaključiti da je reis, sa sjedištem u Sarajevu, imao de
jure vlast na cijeloj teritoriji Kraljevine SHS, ali faktički je bio
ometan da tu vlast vrši. Ovakvo stanje je trajalo sve do donošenja
Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije
1930.godine, od kada se i u danas važećem Zakonu o crkvama i vjerskim zajednicama u Srbiji priznaje
pravni subjektivitet IZ-e, iako je vidljivo iz citiranog člana 8.
Ugovora o miru sa Osmanskom Turskom, da je Srbija svojom meðunarodnom
obavezom priznala IZ-u još odmah po završetku Balkanskih ratova
1914.godine. Iz ovoga se, takoðe, razumije da, obzirom da nikada nije
zaživjela obaveza iz navedenog ugovora o uspostavi rijaseta u cijeloj
Kraljevini SHS, odnosno Srbiji, ni danas izabrani „Rijaset IZ-e Srbije“,
nema svoj niti istorijski niti pravni osnov. Sa reisom Maglajlićem je
1930.godine, pokušano da se bosanska institucija reis-ul-uleme proširi
na cijelu teritoriju Države SHS, prenošenjem njegovog sjedišta u
Beograd, što je i učinjeno i trajalo do 1936.godine, kada je, na
insistiranje dr Mehmeda Spahe predsjednika JMO – muslimanske političke
partije, i potpisivanja „sporazuma M. Spahe i M. Stojadinovića, Islamska
zajednica dobila ponovno autonomiju, a rijasetska stolica ponovo
vraćena iz Beograda u Sarajevo“ [13], ali i dalje sa nadležnostima tog rijaseta na cijeloj terotoriji Jugoslavije.

U meðuvremenu, od potpisivanja Senžermenskog ugovora 1919. pa do
donošenja Zakona iz 1930.godine, vjerske poslove muslimana izvan BiH,
tj. u Srbiji i Crnoj Gori, obavljalo je Ministarstvo vjera u Beogradu (u
kojem je načelnik muslimanskog odjeljenja bio Hasan Rebac) a ne
islamska zajednica, čime je, i de fakto i de jure, i na ovaj način
prekinuta tradicionalnost islamske zajednice kao vjerske institucije
muslimana u Srbiji. Zbog tog desetogodišnjeg prekida kontinuiteta IZ-e,
pored svega rečenog, današnja novoformirana "IZ-a i Rijaset Srbije" ne
posjeduju kontinuitet i tradicionalnost. U tom desetogodišnjem periodu
je „vjerska organizacija Muslimana u Srbiji i Crnoj Gori, bila, ustvari,
poseban dio državne uprave, delegiran da rješava bračne i neke
imovinske poslove Muslimana.“ [14] Ovo je dokaz više da se Islamska zajednica u Sandžaku i Srbiji, danas,
kao i uvijek ranije, treba vezivati za Rijaset u Sarajevu i da treba da
bude njegov sastavni dio i u organizacionom i u duhovnom smislu, da bi
bila valjana, te da bi imala vjersku tradicionalnost i kontinuitet na
našim prostorima.
Svakom obrazovanijem pripadniku islama je jasno da pravo organizacionog i
duhovnog povezivanja izmeðu islamskih zajednica sa prostora što većeg
broja država (ako ne čitavog svijeta) je šerijatska obaveza. To nije ni u
kakvoj suprotnosti sa savremenim evropskim i svjetskim integrativnim
procesima. Naprotiv. Evropske države se integrišu u novi
političko-ekonomsko-državni subjekt – Evropsku Uniju, otvaraju granice,
koriste istu monetu, stvaraju jedinstveno tržište, jedinstven obrazovni
prostor, jedinstvene bezbjednosne i policijske snage, jedinstvene
političke strukture i sl. odričući se velikog dijela svog državnog
suvereniteta. One to čine da bi lakše ostvarile proklamovane evropske
slobode: protok roba, kapitala, ljudi, ideja, usluga. Ne postoji ni
jedan opravdan, zdravorazumski razlog – za nepostojanje jedinstvene
Islamske zajednice na prostoru, na primjer, bivših jugoslovenskih
republika. Pogotovu, ako se ima u vidu da je na tom prostoru već jednom
bila uspostavljena jedinstvena IZ-a. Ako bi smo stvari posmatrali šire,
utvrdili bi smo, čak, da ne postoji ni jedan argument protiv ponovnog
uspostavljanja institucije halife kao vjerskog poglavara svih muslimana
svijeta, ako je i on već postojao do 1924.godeijne, i ako to i nalažu
šerijatsko-pravni propisi. Katolička crkva u svijetu ima svog
jedinstvenog poglavara Papu, i to ne izaziva nikakvo čuðenje.
Pravoslavna crkva je, takoðe jedinstvena crkva u svijetu. „Srpska
pravoslavna crkva je jedna od pomesnih pravoslavnih crkava i zajedno sa
ostalim crkvama čini jedinstvenu Crkvu. Svoju autokefalnost Srpska
pravoslavna crkva stekla je inicijativom Svetog Save 1219. Danas, ona je
u rangu patrijaršije i ima eparhije i parohije u Srbiji, Crnoj Gori i
Bosni i Hercegovini, zatim u ostalim republikama bivše Jugosalvije, kao i
u Evropi, Severnoj Americi, Australiji i svuda gdje žive pravoslavni
Srbi.“ [15] Islam je danas jedina od objavljenih religija koja, nasuprot svojih
strogih univerzalističkih principa o jedinstvu umeta i šerijata, nema
jedinstvenu institucionalnu i organizacionu strukturu, jedinstveno
duhovno središte i zajedničkog imama – hlifu.

Meðunarodni dokumenti koji regulišu zaštitu ljudskih i manjinskih prava,
kako individualnih tako i kolektivnih, sugerišu državama potpisnicama
pospješivanje prekogranične saradnje pripadnika manjina, manjinskih
naroda i njihovih organizacija. Integrativni tokovi na svim poljima i u
svim segmentima savremenog ljudskog društva su pozitivan trend danas u
svijetu. U članu 17. st. 1. Okvirne konvencije Savjeta Evrope o pravima
nacionalnih manjina (1995.), se kaže: „Ugovornice se obavezuju da ne
ometaju pravo pripadnika nacionalnih manjina da osnivaju i održavaju
slobodne i miroljubive kontakte preko granice sa licima koja zakonito
borave u drugim državama, posebno onim s kojim imaju zajednički etnički,
kulturni, jezički ili vjerski identitet ili zajedničko kulturno
nasleðe.“
[16] U članu 18. st. 2. iste Konvencije se, čak, govori o obavezi država da pospješuju ovu prekograničnu saradnju manjina: „Gdje je potrebno ugovornice će preduzeti mere za podsticaj prekogranične saradnje“. [17] Takoðer, u članu 2. st. 5. Deklaracije UN o pravima pripadnika
nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina (1992.), se kaže: „Pripadnici manjina imaju pravo da osnivaju i održavaju, bez bilo kakve
diskriminacije, slobodne i miroljubive kontakte sa drugim pripadnicima
svoje grupe, sa pripadnicima drugih manjina kao i prekogranične kontakte
sa graðanima drugih država sa kojima su u vezi na osnovu nacionalnih
ili etničkih, verskih ili jezičkih veza“.
[18]
Iako se u citiranim dokumentima formalno govori o individualnim a ne o
kolektivnim pravima, i o pravima manjina i grupa a ne naroda, ipak, meðu
teoretičarima meðunarodnog prava je nesporno da se vjerska prava, u
prekograničnim vezama i uopšte kada se koriste „u zajednici sa drugima“,
mogu koristiti jedino kao kolektivna prava, što se u posljednje vrijeme
naročito omogućava manjinama-grupama-narodima i putem potpisivanja
bilateralnih ugovora meðu državama. [19] U Članu 27. Meðunarodnog pakta o graðanskim i političkim pravima (1966.) se govori o tome da „lica koja pripadaju etničkim, verskim ili jezičkim manjinama ne mogu
biti lišena prava da u zajednici sa drugim članovima svoje grupe imaju
svoj sopstveni kulturni život, ispovedaju svoju sopstvenu veroispovest i
obavljaju verske dužnosti, ili da upotrebljavaju svoj sopstveni jezik“.
[20]

Sve gore izneseno, pogotovo kada su Bošnjaci kao narod u pitanju, iako
se u citiranim dokumentima spominju manjine a ne narodi, ide u prilog
održavanju i daljem razvijanju postojećeg duhovnog i organizacionog
jednistva i saradnje izmeðu IZ-e i Mešihata u Srbiji, s jedne, i IZ-e i
Rijaseta u BiH s druge strane, te sa Sarajevom kao duhovnim i kulturnim
središtem svih Bošnjaka.

Političko – nacionalni aspekt

Islamska vjerska zajednica u Sandžaku i Srbiji ima veliku važnost za
opstanak muslimana na ovim prostorima. Za bošnjački narod ona je
neprocjenjivo važna jer je kroz istoriju, a naročito kroz komunistički
period, bila glavni faktor očuvanja nacionalnog, duhovnog i kulturnog
identiteta Bošnjaka. Zato, Bošnjaci imaju poseban emocionalni odnos
prema svojoj Islamskoj zajednici. Tokom istorije, Bošnjaci nisu pravili
razliku izmeðu pripadnosti islamskoj zajednici, s jedne strane, i
pripadnosti bošnjačkoj naciji, s druge strane. Meðutim, kad god bi bio
ugrožen njihov nacionalni identitet, Bošnjaci su stavljali akcenat na
„bošnjaštvo“ kao nacionalnu odrednicu, a kada bi im bila ugrožena vjera,
oni su stavljali akcent na „muslimanstvo“ želeći da tako bolje zaštite i
vjeru i naciju, i, naravno svoju IZ-u, kao garanciju opstanka na svojim
vjekovnim prostorima. Zbog ovog poistovjećivanja nacionalne i vjerske
pripadnosti Bošnjacima je, neopravdano i zlonamjerno spočitavan
fundamantalizam, ekstremizam, klerikalizam i nedovoljna nacionalna
zrelost. S druge strane, srpski narod je, kroz istoriju, bez ikakvih
problema, svoju crkvu smatrao važnom institucijom svog opstanka i
identiteta, pa je tu činjenicu država Srbija i zakonom sankcionisala. U
članu 11. stav 2. važećeg Zakona o crkvama i verskim zajednicama, stoji:
„Srpska Pravoslavna Crkva ima izuzetnu istorijsku, državotvornu i
civilizacijsku ulogu u oblikovanju, očuvanju i razvijanju identiteta
srpskog naroda“. [21]
Ako znamo da se Srpska pravoslavna crkva prostire i van granica države
Srbije, te da pokriva eparhije, mitropolije i parohije koje je osnovala u
BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kanadi, Sjedinjanim Američkim Državana,
Australiji…, a Zakon kaže da su sve crkve i vjerske zajednice u Srbiji
ravnopravene, onda sasvim jasno proizilazi i pravo Bošnjaka Sandžaka i
Srbije da IZ-u i Mešihat u Srbiji i sve muslimane koji im pripadaju,
vežu za organizaciono i duhovno ustrojstvo IZ-e u BiH i Rijaset u
Sarajevu. Ova veza IZ-e u Sandžaku i Srbiji sa IZ-om u BiH je, kako smo
već istakli, uvijek postojala i nikada nije bila prekidana pa bi bilo
vrlo pogrešno i nacionalno i vjerski štetno (opšti interes – masleha) da
se danas prekine.

Smatramo bitnim istaći primjer kako je, nakon osnivanja Jugoslovenske
muslimanske organizacije – JMO kao muslimanske političke stranke
1919.godine u Sarajevu, na čijem čelu je bio dr Mehmed Spaho, pa sve do
Drugog svjetskog rata, održavana vjerska i politička povezanost Bošnjaka u BiH, sa Bošnjacima i drugim muslimanima na cijelom
prostoru tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Jedan od najboljih
poznavalaca rahmetli dr Mehmeda Spahe predsjednika JMO, „sekretar u
njegovom kabinetu sve do njegove nasilne smrti u kupatilu hotela ’Srpski
kralj’ u Beogradu“ [22], Sakib Ðulabić[23], govoreći o dr Mehmedu Spahi kaže:
„U mom životnom iskustvu sve je neznatno prema onome što sam naučio od
tog mog umnog, borbenog, a ideji islama odanog učitelja“. Ovim riječima,
kako vidimo, Ðulabić ističe da je dr Spaho, istovremeno bio i veliki
vjernik-musliman i veliki politički borac za prava i rješavanje statusa
svog bošnjačkog naroda. On dalje kaže da „Nosioci jedinstva trebali bi
da budu oni, koji su se kroz školovanje osposobili za islamološka zvanja
i za to da budu učitelji, a ne razbijači islamskog jedinstva na
balkanskom prostoru, kao što sada rade neki pojedinci“.[24] Ðulabić, kao kompetentan savremenik dalje navodi primjer kako su radili
doktor Mehmed Spaho kao politički lider Bošnjaka i Džemaludin Čaušević
kao reis IZ-e i vjerski lider svih Bošnjaka i svih muslimana iz tog
perioda, pa kaže: „Duhovno-svjetovni tandem Čaušević – Spaho polazio je
od jedinstva vjere i politike. Zato su učlanjenima u JMO braća bili svi
muslimani svijeta. To su stalno osjećali Muslimani Sandžaka i
Makedonije, kao i Albanci na Kosovu… U to vrijeme, Spahi je bila
najdraža kandidatura za narodnog poslanika jugoparlamenta u Novom
Pazaru, a Čauševiću odlazak u Sandžak, Makedoniju i Kosovo“.[25]

Poznata je i činjenica da se reis Čaušević više puta obraćao Vladi i
Ministarstvu vjera, kao i vojnim komandama tražeći zaštitu muslimana na
cijeloj teritoriji Kraljevine SHS i Jugoslavije, čak i na onim
područjiuma koja su bila (formalno) izvan njegove nadležnosti, a pod
ingerencijama Vrhovnog muftije Srbije, Južne Srbije i Crne Gore, sa
sjedištem najprije u Skoplju a kasnije u Beogradu. U pismu upućenom
kraljevskim vlastima, odnosno vojvodi Stepi Stepanoviću, od 8.decembra
1918.godine, reis Čaušević piše: „…slobodan sam u prilogu podastrijeti
neke od mnogih pritužaba koje mi neprestano stižu iz pojedinih krajeva
BiH… Osim toga, nemili glasovi dolaze i iz Sandžaka i Crne Gore, gdje
su na nekim muslimanima izvedene strašne ucjene i pljačkanja, naročito u
Pljevljima, Prijepolju i Podgorici…to apelujem na Vas, kao vjerski poglavar muslimana,
da poradite kod odlučujućih, da se u cijelom području naše države
provede princip pravde i jednakosti, da se muslimasnko žiteljstvo uzme u
zaštitu od daljeg stradanja.“ [26]

Objašnjavajući neophodnost i duhovno-vjerskih i nacionalno-političkih
veza meðu Bošnjacima, Ðulabić, takoðe piše:“ Pravo i obaveza svakog
Bosanskog Muslimana, Bošnjaka, ma gdje živio, bilo u Hrvatskoj,
Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Makedoniji, Turskoj, Evropi i ma gdje u
svijetu, jeste da ima svoju nacionalno – vjersku zajednicu, povezanu sa
centrom njegove vjerske i nacionalne bošnjačke pripadnosti. Kroz takvu
zajednicu ostvarit će se usklaðeno vjersko-nacionalno djelovanje
neovisno od sistema političke vladavine“.[27]

Stiče se utisak kao da je Sakib Ðulabić živio u naše vrijeme, on
postavlja dijagnozu i opisuje krupne pogreške koje su, kroz istoriju,
svjesno ili nesvjesno, činili pojedini Bošnjaci. Kao da je htio da
napravi paralelu sa osnivanjem današnjeg „rijaseta Srbije“. On dalje
piše: „…predsjednik velikosrpske vlade u Kraljevini SHS…nagovara
muftiju Ibrahima Maglajlića iz Banjaluke da se izdvoji iz jedinstvene
muslimanske organizacije i osnuje posebnu stranku, uz pružanje svih
materijalnih potpora koje želi. Bošnjaci Muslimani, zadojeni idejom
islama, prozreli su tu velikosrpsku… igru i … Maglajliću dali samo
1,7% muslimanskih glasova na slobodnim izborima.“[28]

Sličnost postupaka reisa Maglajlića, sa nekim današnjim dogaðanjima na
prostorima Srbije je nevjerovatno velika. Ðulabić navodi dalje: „Kralj
diktator postavio je tog Maglajlića za vrhovnog poglavara islama, nakon
što je dotadašnji poglavar Džemaludin Čaušević odbacio menšuru,
saopštivši da mu vjera ne dozvoljava da služi fašizam i nasilničke
diktatorske moći. Maglajlić je uspio, mada samo na kratko, da okupi
nešto Muslimana oko svoje izdajničke uloge. Što je još značajnije
(žalosnije, m.p.) nalazio ih je najviše u vrhovima Islamske vjerske
organizacije“. [29]

Umjesto zaključka

Kakve implikacije ovo današnje narušavanje jedinstva Bošnjaka i pokušaj
njihovog duhovnog odvajanja od Bošnjaka BiH može imati na bošnjačku
nacionalnu budućnost i sudbinu opstanka na ovim prostorima, pokazaće
vrijeme. Ono što je sada jasno jeste to da je ovaj pokušaj cijepanja
IZ-e krupna i duhovna i politička greška. Nakon cijepanja Sandžaka i
nerazumnih političkih podjela bošnjačkih političara u Sandžaku, Srbiji i
Crnoj Gori, nametnuta je najgora od svih podjela – cijepanje IZ-e.
Podrška aktuelne vlasti akterima svekolikog drobljenja bošnjačkog
nacionalnog i vjerskog bića, ima za posljedicu pospješivanje asimilacije
i gubljenje identiteta Bošnjaka, kao i teško slabljenje njihove
geostrateške pozicije na prostorima Balkana. Pogubnost ove greške
potvrðuje i činjenica da se u članu 26. "Ustava IZ-e Srbije" kaže:
"Službeni jezik u Islamskoj zajednici je srpski jezik".[30]
Za ovakvo podaničko organizovanje islamske zajednice, sa srpskim
jezikom kao službenim, ne postoji suvislo objašnjenje. Ovaj paradoks,
samo još jače potvrðuje ispravnost stava da je formiranje jedinstvene
IZ-e u Srbiji sa IZ-om u BiH i Rijasetom u Sarajevu, bitan uslov ukupne
nacionalne i vjerske emancipacije Bošnjaka i veoma značajan korak u
očuvanju i njihove vjere i njihove nacije. „Da nije bilo islama, ne bi
bilo Muslimana kao nacije, s obzirom da negiranje islama podrazumijeva i
negiranje muslimanskog (bošnjačkog, m.p.) nacionalnog identiteta“.[31]

Odvajati IZ-e u Srbiji od Rijaseta u Sarajevu, nepotrebno uvoditi
umjesto bosanskog jezika srpski jezik, tvrditi da je duhovni centar
Bošnjaka u Beogradu umjesto u Sarajeva i Novom Pazaru, nadati se da nije
u pitanju zla namjera, nego elementarno neznanje, odnosno džahilijet.
A, ovakva nastojanja se faktički poklapaju sa politikom koja neprestano
radi na negaciji države BiH i bosanskih Bošnjaka, i Sandžaka i
sandžačkih Bošnjaka, s jedne strane, a s druge strane želi raznim (po
svoj prilici nedobronamjernim) Sporazumima o specijalnim i paralelnim
vezama Srbije sa Republikom Srpskom, uzdići taj „srpski“ bosanski
entitet na nivo subjekta meðunarodnog prava. Sva ova zamešateljstva, u
stvari imaju za cilj atak na teritorijalni suverenitet i integritet BiH
kao suverene i nezavisne države i negaciju i uništenje Bošnjaka kao
nacije uopće.

Reference:
(1) O ovome historijskom osvrtu podaci uzeti sa zvaničnog sajta
Mešihata IZ-e u Novom Pazaru i Rijaseta u Sarajevu (2007); iz brošure –
E. Pelidija, M. Maglajlić, R. Mahmutćehajić: Bosna i Bosanski Muslimani – Muslimani u Sandžaku, sveska II. Sarajevo, 1992.; kao i knjige prof. dr Mustafe Imamovića: Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997.
(2) Ejup Mušović: Muslimansko stanovništvo Srbije od pada Despotovine (1459) i njegova sudbina, Slovo, Kraljevo, 1992. str. 154.
(3) Prof. dr Kemal Hrelja: Islamska zajednica u Republici BiH, Sarajevo, 1994. str. 7.
(4) Ibidem.
(5) Enes Durmišević: Uspostava i pravni položaj Rijaseta IZ-e u BiH 1882-1899, Sarajevo, 2002, str.33-34.
(6) Ibidem, str. 34.
(7) Mustafa Imamović: Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997. str. 364-366. i Fikret Karčić: Opšti pogled na istorijat muftijske službe kod nas, Takvim, Sarajevo, 1987.str.119.
(8) Enes Durmišević: Ibidem, str. 127.
(9) Ferhat Šeta: Reis-ul-uleme u BiH i Jugoslaviji od 1882. do 1991.godine, Sarajevo, 1991., str. 34.
(10) Dr. Boris Krivokapić: Zaštita manjina u meðunarodnom i uporednom pravu, Ministarstvo SCG za ljudska i manjinska prava, Tom I, Beograd, 2004. str. 479.
(11) Enes Durmišević: Uspostava i pravni položaj Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 2002, str. 136.
(12) Dr. Boris Krivokapić: Ibidem, str. 456.
(13) Prof. dr Kemal Hrelja: Islamska zajednica u Republici BiH, Sarajevo, 1994. str. 9.
(14) Ibidem, str. 136.
(15) Srpska pravoslavna crkva, http://sr.wikipedia.org/ (2007).
(16) Boris Krivokapić: Manjine u medjunarodnom pravu, Prometej, Beograd, 2006., str. 216.
(17) Ibidem.
(18) Ibidem, str. 162.
(19) Ibidem, str. 91
(20) Ibidem, str. 87.
(21) Zakona o crkvama i verskim zajednicama, „Sl. Glasnik RS“ broj 36/2006.
(22) Sakib Ðulabić: „Sjeverno-američko bogatstvo i islamski moral“ ,
Zenica, 1992, str.129. (U ovom radu Ðulabić navodi da je Mehmed Spaho
ubijen u hotelu u Beogradu, dok je bio ministar u Vladi Kraljevine
Jugoslavije).
(23) Sakib Ðulabić je roðen u Mostaru 1915.godine, završio klasičnu
gimnaziju u Sarajevu, a Pravni fakuiltet u Beogradu. Bio je sekretar u
kabinetu političkog lidera muslimana Jugoslavije dr Mehmeda Spaha, do
njegove smrti 1938.godine. Napisao je knjigu Sjeverno Američko bogatstvo
i islamski moral, izdata u Sarajevu 1994.godine.
(24) Sakib Ðulabić: Ibidem, str. 75.
(25) Ibidem, str. 68.
(26) Enes Karić i Mujo Demirović: Reis Džemaludin Čaušević, Prosvjetitelj i reformator, tom I, Biblioteka Vulkan, Sarajevo, 2002. str. 365-6.
(27) Sakib Ðulabić: Ibidem, str. 79.
(28) Ibidem, str. 78.
(29) Ibidem.
(30) Vidi član 26. "Ustava IZ-e Srbije" zvanični sajt IZ-e (2007).
(31) Fuad Saltaga: Muslimanska nacija u Jugoslaviji (porijeklo, islam, kultura, povijest, politika), Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, 1991, str.9-10.

Izvor: Bosnjaci.net