PRODAJE SVOJU VJERU ZA OVOSVJETSKU KORIST

Image

„Pretecite djelima iskušenja koja su
kao dijelovi mrkle noći: osvane čovjek vjernikom, a omrkne nevjernikom; i
omrkne vjernikom, a osvane nevjernikom; prodaje svoju vjeru za ovosvjetsku
korist.“

Vjernici se moraju čuvati vidljivih i skrivenih iskušenja i
paziti se svega što ih odvraća od njihove vjere, radilo se o imetku, porodici
ili potomstvu. Uzvišeni kaže: „Iznajte da su vam vaš imetak i vaš porod
samo iskušenje, a da je kod Allaha velika nagrada."
(El-Enfal, 8)
Vjernici se moraju čuvati iskušenja riječi i djela, te iskušenja vjerovanja,
kobnih mišljenja i loših pogleda, jer ih sve to odvodi od njihove vjere i vodi
u neminovnu propast. Moraju imati pred očima put njihovih dobrih prethodnika,
ashaba, tabi'ina i onih koji su ih slijedili u svakom dobru, držati se njihovog
puta, jer im je to nareðeno i time će uspjeti ako ga se budu držali.
Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obavijestio je svoj ummet o mnogim
dogaðajima koji će se desiti prije Sudnjeg dana, od čega su i iskušenja u
zadnjem vremenu. To zato kako bi se pripazili i pobojali, te se vratili onome
na čemu su bile prve generacije i čvrsto ga se držale.

Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas je
obavijestio o iskušenjima u vjeri koja su posljedica materijalnih i ideoloških
zavoðenja, pa je rekao: „Pretecite djelima iskušenja koja su kao dijelovi
mrkle noći: osvane čovjek vjernikom, a omrkne nevjernikom; i omrkne vjernikom,
a osvane nevjernikom; prodaje svoju vjeru za ovosvjetsku korist."

(Muslim)

I obavijestio nas je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve
sellem, o iskušenju neznanja, pohlepe i nereda, pa je rekao: „Približit će
se vrijeme i nestat će znanja, pojavit će se smutnje i ovladat će škrtost, pa
će se namnožiti herdž" Rekoše: „O Allahov Poslaniče, a šta je herdž?"
Reče: „Ubijanje."
(Buhari)

Uveliko je nestalo znanja i smanjio se broj pobožne i
bogobojazne uleme koja ukazuje na Pravi put. Pravo znanje je korisno znanje
kojim onaj koji ga posjeduje biva primjerom u dobru i korisnom, pobožnosti i
klonjenju grijeha, slijeðenju sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi
ve sellem, i njegovih pravednih halifa.

Pojavile su se smutnje svake vrste i raznih oblika, pojavili
su se napadi na islam i ubacivanje sumnji u vjeru i odvraćanje od nje, te
nastojanje da se odstrani iz srca mladih naraštaja. Prerasle su smutnje i
iskušenja iz ogranaka vjere i njenih pojedinih dijelova do temelja i stubova i
prerasle su od pojedinaca i manjina sve dok nisu pripisane voðama i
predvodnicima, a to je velika katastrofa i ogromna nesreća, da su se smutnje
povećale i proširile u ovom obimu, veličini, količini i obliku. Molimo
Uzvišenog Allaha za postojanost i spas.

Huzejfe b. El-Jeman je upitao Allahovog Poslanika,
sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Ima li nakon ovog dobra, sa kojim je došao,
kakvog zla?" Reče mu: „Da." Ovaj upita: „A ima li nakon ovog zla
kakvog dobra?" Reče Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: „Da, a
u njemu je dim." „A šta je njegov dim?" Reče: „Narod koji slijedi put
mimo mog puta i usmjerava mimo moje upute. Nešto dobra primjećuješ kod njih, a
nešto lošeg."„A ima li nakon toga kakvog zla?" Reče: „Da, pozivači na
vratima vatre. Ko im se odazove bace ga u nju." Rekoh: „O Allahov Poslaniče,
opiši nam ih." On reče: „Oni su od naše kože i govore našim
jezicima."
(Buhari)

Ubačena je škrtost i pohlepa u srca ljudi, čak su i zekat i
obavezna izdržavanja uskraćeni, a čovjek je pohlepan u pogledu onoga našta nema
pravo. Zbog svoje pohlepe čini ono što je Allah zabranio, radilo se o laži,
prevari, pronevjeri, uzimanju imetka na neosnovan način, pa se proširio nered i
ubistva.Vjerovjesnik, sallallahu <a lejhi ve sellem, obavijestio je o
smutnji u pogledu emaneta, tako da će ga nestati, pa umalo da nećeš naći
povjerljivog. Rekao je, sallallahu <a lejhi ve sellem: „Zaspat će čovjek
dubokim snom, pa će mu biti uzet emanet iz srca."Reče:„Ljudi će se baviti
kupoprodajom, a umalo da niko emanet ne ispoštuje. Pa će biti rečeno: U toj
porodici ima jedan povjerljiv čovjek. I bit će rečeno čovjeku što je pametan, i
što je snalažljiv i što je izdržljiv, a u srcu nema koliko težina zrna gorušice
emaneta."
(Buhari)

Istinu je rekao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve
sellem, podignut je emanet, pa malo koga da vidiš povjerljivog, a oni koji su
od emaneta mogu se na prste pobrojati. Vidiš veliku porodicu, a u njoj je samo
jedan od povjerenja. I vidiš čovjeka čija te pronicljivost, snalažljivost i
izdržljivost zadivljuje, ali u njegovom srcu nema imana, jer je emanet iz njega
iščupan. Došao je jedan pustinjak Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve
sellem, i upitao: „Kada će Sudnji dan?"Pa mu reče: „Kada se emanet
izgubi očekuj Sudnji dan."„A kako će ga nestati?"Reče:„Kada se vlast
dadne onome ko nije za nju očekuj Sudnji dan."
(Buhari)

Velika iskušenja su i u imetku od kojih je malo onih koji su
sačuvani i malo je onih koji uzimaju imetak iz dozvoljenog i troše ga ispravno.
Kod mnogih ljudi je halal ono što im se naðe u ruci na bilo koji način, a trošenje
biva u prohtjeve, makar se radilo o haramu. Allahov Poslanik, sallallahu
‘alejhi ve sellem, je rekao: „Doći će ljudima vrijeme da čovjek neće mariti
kako je uzeo imetak, od halala ili od harama."(Buhari)

Istinu je rekao Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve
sellem, jer mnogi ljudi ne vode računa o imetku, odakle su ga zaradili, kao da
su stvoreni za imetak i za dunjaluk i kao da im nema polaganja računa za to,
niti kazne. Stiču imetak prevarom i lažima, mitom i kamatom, otvoreno ili
skriveno i smicalicama. Stiču imetak neosnovanim potraživanjima, pa prisvajaju
što nije njihovo ili niječu ono što je tuðe pri njima, a nema dobra u imetku
čiji je kraj patnja i kazna. Čuvajte se muslimani ovih iskušenja i klonite ih
se, jer kada se ona pojave onda preplave cijelo društvo i pogaðaju dobrog i
lošeg. Uzvišeni kaže: „I bojte se smutnje koja neće pogoditi samo one
koji su nepravdu učinili meðu vama i znajte da zasigurno Allah žestoko kažnjava"

(El-Enfal, 25)

Zejneb, majka vjernika, radijallahu ‘anha, kaže: „Probudio
se Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, iz sna, a lice mu pocrvenilo,
govoreći: Nema drugog istinskog Boga osim Allaha, teško Arapima od zla koje se
približilo. Otvoreno je od brane Jedžudža i Medžudža danas koliko ovo’ pa je
napravio halku od palca i kažiprsta. Bi rečeno: ‘Hoćemo li stradati, a meðu
nama ima dobrih?’ Reče: ‘Da, kada se namnoži zlo."
(Buhari)

Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nas je
obavijestio da je uklanjanje od iskušenja bolje čovjeku, makar da bude pastir
ovaca, pa je rekao: „Doći će vrijeme da najbolji čovjekov imetak budu ovce s
kojima će ići po planinskim obroncima i kišnim predjelima, bježeći sa svojom
vjerom od iskušenja."
(Buhari)

Naredio je, sallallahu ‘alejhi ve sellem, svome ummetu da
traže zaštitu od iskušenja u svakom namazu, pa je rekao: „Kada neko od vas
bude na tešehhudu, tj. bude proučio ettehijjatu, neka traži zaštitu kod Allaha
od četvero govoreći: Tražim utočište kod Allaha od džehennemskog azaba, i od
kaburskog azaba, i od iskušenja života i smrti i od iskušenja Mesihi
Dedžala."
(Muslim)

Naredio je namaz kako bi se iskušenja otklonila, kao što je
u hadisu Ummu-Seleme, radijallahu ‘anha, da je rekla: „Probudio se
Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, jedne noći prestrašen, govoreći: SubhanAllah,
šta je Allah spustio od riznica i šta je spustio od iskušenja, ko će probuditi
stanovnice soba (misleći na svoje žene) kako bi klanjale. Bit će onih koje su
odjevene na ovom svijetu, a neodjevene na Ahiretu."
(Buhari)

O Allahu, spasi nas iskušenja, javnih i tajnih. O Allahu,
podari nam da jasno vidimo istinu i opskrbi nas postojanošću na njoj. O Allahu,
pokaži nam istinu istinom i opskrbi nas njenim slijeðenjem i pokaži nam neistinu
neistinom i opskrbi nas njenim izbjegavanjem, o Gospodaru svih svjetova.
Salavat i selam, o Allahu, podari našem Vjerovjesniku i njegovoj porodici i
svim ashabima.

Mr. Enver-ef. Omerović