Kur'anska poruka u Allahovim lijepim imenima

dzevad hotTrećina kur'anskih ajeta govori o jednoći Stvoritelja

„Molim Te sa svakim Tvojim imenom sa kojim Si Sebe nazvao, ili Si ga u Tvojoj Knjizi objavio, ili Si ga sakrio u znanju o nevidljivom kod Sebe“

„Zaista Allah Uzvišeni ima devedeset i devet imena. On je Jedan i voli neparnost. Ko ih bude postigao ući će u Džennet. On je Allah, osim koga drugog boga nema, On je Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min, El-Muhejmin, El-Aziz, El-Džebbar, El-Mutekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Mussavir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi’, El-Mu'iz, El-Muzill, Es-Semi’, El-Besir, El-Hakem, El-Adl, El-Letif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eš-Šekur, El-Alij, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Dželil, El-Kerim, Er-Rekib, El-Vasi’, El-Hakim, El-Vedud, El-Medžid, El-Mudžib, El-Bais, Eš-Šehid, El-Hakk, El-Vekil, El-Kavijj, El-Metin, El-Velijj, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mubdiu, El-Muid, El-Muhji, El-Mumit, El-Hajj, El-Kajjum, El-Vadžid, El-Madžid, El-Vahid, El-Ehad, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Muehhir, El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Muteali, El-Berr, Et-Tevvab, El-Muntekim, El-Afuvv, Er-Reuf, Malikul-mulk, Zul-Dželali vel-Ikram, El-Muksit, El-Mani’, El-Ganijj, El-Mugni, El-Džami’, Ed-Darr, En-Nafi’, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi’, El-Baki, El-Varis, Er-Rešid, Es-Sabur.“

(Hadis)

Kur'an je posvetio veliku pažnju (čak trećinu kur'anskih tekstova) monoteizmu i vjerovanju u Allahovu jednoću, gdje nas Uzvišeni upućuje na srž našeg postojanja, na osnovu našeg obredoslovlja i samim tim nas uči kako da ispravno vjerujemo u Jednog Jedinog, ibadetu dostojnog Boga. U ovom tekstu ćemo tumačiti neke ajete koji govore o Allahovim imenima, o tome kako i koje su granice unutar kojih čovjek može razmišljati i spoznati svog Gospodara, jer On najbolje zna kako i koliko treba opisati Sebe Svojim stvorenjima. Osnova u govoru o Allahu Uzvišenom jeste ajet u suri Eš-Šura:

„Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“

Dok je ajet u kojem nam On Uzvišeni kazuje o Svojim imenima govor u suri Al-A'raf, gdje kaže:

„Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji izvrću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!“

Također u suri Al-Isra kaže:

ق

„Reci: “Zovite: ‘Allah’, ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najljepša.“

Allahov Poslanik a.s. u hadisu, kojeg prenose Buhari i Muslim u svojim zbirkama, kaže:

„Zaista, Allah Uzvišeni ima devedeset i devet imena. Ko ih bude postigao ući će u Džennet.“

Ovaj hadis nalazimo i sa dodatkom „إنَّه وِترٌ يُحبُّ الوِترَ“„On je Jedan i voli neparnost“, dok Tirmizi, Ibn Hiban, Bejheki, Ibn Mulkin, Ibn Hadžer el-Askalani, Albani u svojim zbirkama ovaj hadis prenose sa dodatkom u kojem se spominju devedeset i devet Allahovih imena pojedinačno, sa razlikama o tome koja su to imena, ali sve predaje gdje se spominju pojedinačno imena Uzvišenog su sa slabim lancem prenosilaca. Verzija koja je prenesena u Sahihu Ibn Hibana glasi:

„Zaista Allah Uzvišeni ima devedeset i devet imena. On je Jedan i voli neparnost. Ko ih bude postigao ući će u Džennet. On je Allah, osim koga drugog boga nema, On je Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min, El-Muhejmin, El-Aziz, El-Džebbar, El-Mutekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Mussavir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi’, El-Mu'iz, El-Muzill, Es-Semi’, El-Besir, El-Hakem, El-Adl, El-Letif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eš-Šekur, El-Alij, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Dželil, El-Kerim, Er-Rekib, El-Vasi’, El-Hakim, El-Vedud, El-Medžid, El-Mudžib, El-Bais, Eš-Šehid, El-Hakk, El-Vekil, El-Kavijj, El-Metin, El-Velijj, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mubdiu, El-Muid, El-Muhji, El-Mumit, El-Hajj, El-Kajjum, El-Vadžid, El-Madžid, El-Vahid, El-Ehad, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Muehhir, El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Muteali, El-Berr, Et-Tevvab, El-Muntekim, El-Afuvv, Er-Reuf, Malikul-mulk, Zul-Dželali vel-Ikram, El-Muksit, El-Mani’, El-Ganijj, El-Mugni, El-Džami’, Ed-Darr, En-Nafi’, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi’, El-Baki, El-Varis, Er-Rešid, Es-Sabur.“

Osim ovog hadisa, koji ograničava broj Allahovih imena, nalazimo i hadis koji govori sasvim suprotno o tome, tj. da ona nisu ograničena brojem, i to u mešhur hadisu kojeg prenose mnogi muhadisi:

„Molim Te sa svakim Tvojim imenom, sa kojim Si Sebe nazvao, ili Si ga u Tvojoj Knjizi objavio, ili Si ga sakrio u znanju o nevidljivom kod Sebe.“

Shodno ovom hadisu, mnogi islamski učenjaci su mišljenja da su Allahova imena neograničenog broja. Kao što se slažu da je jedno među njima najodabranije i sa epitetom اسم الله الاعظم – najveće Allahovo ime, a koje je ujedno spomenuto u riječima najodabranijeg Poslanika a.s.:

„Allahovo najveće ime na koje, kada se pozove njime, odazove se, nalazi se u tri sure iz Kur'ana, a to su: Bekara, Ali Imran i Taha.“

U gore navedenim ajetima i hadisu zaključujemo da su Allahova imena sva lijepa أَسماء الحسنى, savršena bez ikakve manjkavosti, ona su vječna kao što je i On vječan, ona su apsolutna kao što je i On Uzvišeni Apsolutan, ona nisu iste prirode kao imena Allahovih stvorenja koja su vremenski i prostorno ograničena, dok negiranje i izvrtanje značenja Njegovih imena jeste svojevrsno skrnavljenje koje zaslužuje ahiretsku kaznu: „Koji iskreću Njegova imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!“

Sada dolazimo do pitanja na koji način i kako postići usvajanje i ukrašavanje značenjem Allahovih imena i svojstava? Muslimanima uzor nije Bog, jer je On Neovisan od nas i naših postupaka, već uzor imamo u našem Vjerovjesniku a.s. koji je svojom praksom najbolji tumač i primjer kojeg trebamo slijediti u vjeri te, među ostalom, i u načinu kako primijeniti u svom životu značenje Allahovih imena.

Sigurno je da nije dovoljno napamet naučiti ili pročitati ih, jer kako to smatra imam Gazali: „Čuti riječi zahtijeva samo zdravost osjetila čula, kroz koje se percipiraju glasovi, a ovo je stepen u kome sudjeluju i životinje. Razumijevanje njihovog jezičkog određenja zahtijeva samo znanje arapskog jezika, a ovo je stepen koji je zajednički jezičkim stručnjacima i čak nepismenim beduinima. Što se tiče vjerovanja koje potvrđuje značenja u odnosu na Uzvišenog Allaha bez ikakvog otkrovenja, sve što se zahtijeva jeste razumijevanje značenja riječi i čvrsto vjerovanje u njih, a ovo je stepen u kome sudjeluju obični ljudi, pa čak i djeca. Prvi udio je spoznaja ovih značenja putem otkrovenja i osvjedočenja tako da su takvima jasne njihove suštine dokazom koji ne dopušta pogrešku. Drugi dio u ovim značenjima pripada onima koji velikim smatraju ono što im se otkriva od atributa uzvišenosti tako da ih to čežnjivo potiče na posjedovanje – usvajanje ovih atributa na svaki mogući način kako bi se time približili Istini.“

Veliki broj učenjaka smatra da riječ „من أحصاها“ – ko ih „postigne“ je sa značenjem:

1.Naučiti ih napamet;

2.Spoznati njihova značenja;

3.Raditi po njima shodno njihovom značenju;

4.Njihova upotreba u dovama i moliti Uzvišenog spominjući ih.

Glas islama 265, autor:Dzevad Hot, strana 33