Kur`an je lijek za srca

TARIK NOVA SLIKAUzvišeni Allah govor Kur’ana opisuje najljepšim imenima

“O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.“ (Junus, 57)

U ime Allaha Milsotivog, Samilosnog

Zahvala pripada Gospodaru svemira, Vladaru ljudi, Milostivom, Samilosnom. Mir i spas na Posljednjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede put istine, put pravde i milosti. Amin!

Uzvišeni Gospodar, Allah dž.š., govor Kur'ana opisuje najljepšim imenima. Usmjerava nas Tvorac svega što postoji da je jedino Kur'an vrijedan slijeđenja i pokoravanja. Zanimljivo je da nas Uzvišeni podsjeća da moramo upotrijebiti moć inteelekta i razuma i da trebamo razmišljati što više o Kur'anu i njegovim porukama i poukama. Kaže Uzvišeni Allah dž.š:

“Mi knjigu (Kur'an) objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite.“ (El-Enbija, 10)

Gospodar naš upućuje na put slave i prosperiteta, put napretka, blagostanja, sreće i zadovoljstva. Allah dž.š. kaže:

“Neka je Uzvišen Onaj koji Svom robu objavljuje Furkan da bi bio opomena.“ (El-Furkan, 1)

Kur'an  usmjerava čovjeka na razmišljanje i na put istine i obećava da je lijek za srca. Obećava Gospodar svemira da će sačuvati njegovu vjerodostojnost. Prema naučnim istraživanjima Kur'an je najčitanija knjiga, najviše prepisivana i napamet učena. Kaže naš Gospodar:

“O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.“ (Junus, 57)

Subhanallah, slava i zahvala Allahu, kako su ovo inspirativne i pozitivne riječi, kakva poruka ljudima od njihovog Stvoritelja, lijek, milost i uputstvo za sve ljude svijeta. Poslanik islama Muhammed a.s. u jednom hadisu kaže: “Kur`an je lijek za srca.”

Onaj koji iščitava  Kur'an, druži se sa Kur'anom, njegove propise sprovodi u praksi svog života, drži se za najčvršće uže pravednosti. To je najjača veza koja povezuje duše vjernika i kontakt sa Allahom dž.š. Lijek Kur'ana se prezentira u međusobnoj ljubavi muslimana, a ljubav muslimana je sami izvor Kur'ana. Kaže Allah dž.š:

Mi vam objavljujemo u Kur'anu što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.“ (Al-Isra, 82)

Kako je samo lijepa poruka od strane Allaha dž.š. Kur'an traži od nas da ga se često sjećamo, da se sa njim družimo i njegove propise u životu primjenjujemo. U predanju koje bilježi Et-Tirmizi, Allahov Poslanik a.s. kaže:

“Allah dž.š. je rekao: – Onome koga zaokupi učenje Kur'ana i sjećanje na Mene, pa ne bude od Mene ništa tražio (tj. učenje Kur'ana i zikrullaha u potpunosti zauzmu njegovo vrijeme), Ja ću dati najbolje što dajem onima koji traže.“ (Et-Tirmizi, Sunen, str. 184, hadis br. 2926)

Kur'an je knjiga koja usmjerava i vaspitava čovjeka u svjetlu Allahovog dž.š. govora. Kur'an  je nadahnuće svakom vjerniku, inspiracija i izvor snage. On je jasnost, očevidnost i objašnjenje svakom čovjeku. Kur'an je istina, istinitost, ispravnost dokazna u riječima Allaha dž.š:

“To je, zaista, istinito kazivanje.“ (Ali-Imran, 62)

Kur'an je uspomena ukazana riječima Allaha dž.š.:

“Pouka je Kur'an!” (El-Hakka, 48)

Kur'an je pravda, pravičnost, on je radosna vijest svakom čovjeku koji želi spas i dobro ovog i budućeg svijeta, kaže Allah dž.š.:

“…kao putokaz i radosna vijest vjernicima.” (El-Bekare, 97)

Kur'an je muštulugdžija, donosilac radosnih riječi, on je ugledan i poštovan, cijenjen, nedostižan u riječima Allaha dž.š.:

“A on je zaista knjiga zaštićena.“ (Fussilet, 41)

Časni Kur'an je pričanje, pripovijedanje u riječima Allaha dž.š.:

“Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo…” (Jusuf, 3)

Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas uputi na put razumijevanja vjere i znanja. Amin.

(Glas islama 266, strana 33, Hutba, Tarik-ef. Abdulkhalik)