Dileme oko vaktije i odlaganja hadža

resad-plojovic-intervjuPametan i punoljetatan musliman, kome je Allah dž.š. dao mogućnost da obavi hadž ne smije odlagati njegovo obavljanje, nesmije tražiti izgovore i izmišljati razloge za odlaganje hadža, već ga je dužan obaviti odmah, a tek kada dođe u Meku i obavi hadž shvatiće njegovu vrijednost i snagu i tek tada će nastupiti kajanje što ga nije obavio ranije

PITANJE: Tokom ramazana sam čuo govor jednog mladića, kog smatram pouzdanim za sva moja pitanja kad je religija u pitanju, ali nešto što je on rekao mi je dalo sumnju. On kaže da se ovogodišnja ramazanska vaktija pogrešno napisala, jer je sufurski vakat i do 30 min kasnije od onog napisanog . Pa sam hteo da čujem vaše stručno mišljenje?
ODGOVOR: I ove, kao i prošle godine bilo je priče u vezi tačnosti takvima, tj. namaskih vremena i imsaka, da li su oni tačni, ili ima pogrešaka u proračunu. Naravno, odgovor na ovo pitanje može biti veoma kratak i glasiti da se radi o neosnovanim zlonamjernim tvrdnjama kojima se unosi sumnja, nered i smutnja kod ljudi i u našim džematima. Ali i malo duži, gdje se uz spominjanje argumenata može, sa sigurnošću, kazati da se ne radi o utemeljenim i argumentovanim trvdnjama i kritikama na račun postojećeg takvima, jer je urađen od strane stručnih lica sa područja Bosne i ovih naših prostora, koji su najmjerodavniji i čije su procjene najautoritativnije, tj. najtačnije. Utvrđivanje namaskih vremena i kvalifikacija, tj. proglašavanje takvima netačnim zahtijeva veoma ozbiljan posao i postupak, koji se mora provesti prije toga, za šta nije dovoljna nečija tvrdnja i mišljenje, već podrobno, dugotrajno i temeljno računanje i praćenje kretanja sunca, položaja mjesta u kojem osoba živi itd., tako da oni koji kažu da misle, ili da je neko negdje rekao, da je po mišljenju nekog od nekud iz bijelog svijeta, ovako ili onako, nisu u pravu i njihove tvrdnje su proizvoljne i neutemeljene. Međutim, nismo samo mi na ovom našem prostoru meta, ili tema, tačnosti takvima, jer shodno informacijama koje posjedujem isto pitanje i tvrdnja je aktuelna i u nekim Arapskim državama, poput Saudijske Arabije i drugim, gdje god imaju uticaja zabrinuti “šejhovi” i “ulema” koja ne priznaje i ne poštuje autoritet prethodnika, niti islamskih institucija koje postoje na tim područjima, smatrajući da sva islamska nauka, znanje i vjera od njih počinje i na njima se završava, smatrajući sve što je bilo neosnovanim, neutemeljenim, izmišljenim, pogrešnim i sl., unoseći sumnju u ispravnost ibadeta kojeg su ljudi izvršavali prije, što je više nego očigledno pogrešan stav, neutemeljen i nedopušten u našoj vjeri i nije “od suneta” kako pomenuti, vrlo često, imaju običaj kazati. Pomenuta praksa ne donosi ništa dobro islamu na ovim prostorima, već naprotiv urušava autoritet i kontinuitet uleme i islamskih institucija na ovom prostoru i vodi anarhiji, koja za posljedicu može imati samo loše efekte; produbljavanje podjela, povećavanje sumnje, razdor, kritike, što u krajnjem ima za cilj urušavanje organizirane zajednice, što je nedopustivo, posebno nakon što su se više nego jasno vidjeli i postigli rezultati postojanja organizirane zajednice.

Mesihat Islamske zajednice je, imajući u vidu ozbiljnost pitanja, formirao komisiju, ali i zatražio od Rijaseta u Bosni, čiji smo dio, da se i sa tog nivoa još jednom sagleda i provjeri tačnost utvrđenog takvima i sve dok zvanični organi Rijaseta, tj. Islamske zajednice, ne utvrde drugačije, nije dozvoljeno postupati suprotno zvanicnom takvimu IZ-e. Svako drugačije ponašanje od strane službenika IZ-e se smatra nepoštovanjem i povredom odluka nadležnih organa, što je zabranjeno. Ukoliko se radi o ovakvim tvrdnjama od strane “slobodnih strijelaca” iz reda “šejhova” ili onih koji pretenduju da to budu, to se može razumjeti kao način da skrenu pažnju na sebe i napadom na zvanične organe IZ-e pokažu svoje znanje i autoritet, gdje sami postupak dovoljno govori o kakvoj se “ulemi” radi i šta je njihov stvarni cilj!? A pošto sam spomenuo Saudijsku Arabiju, da se i u njoj pojavio sličan problem, kazaću da su i u njoj nadležni organi formirali komisiju koja je imala zadatak da ispita osnovanost optužbi i prema dosadašnjim rezultatima pokazala se neosnovanost tvrdnji, tj. tačnost postojećeg takvima koji je u upotrebi.

PITANJE : Da li je dozvoljeno odlaganje hadža osobi koja je ispunila sve potrebne uslove obaveznosti, uz izgovor da će ga obaviti neke naredne godine?

 

ODGOVOR: Za obaveznost hadža islamska ulema je na osnovu Kurana i sunneta Resulullaha a.s. uslovila pet uvjeta, a to su: da je osoba musliman, da je pametna, da je punoljetna, da je slobodna (da nije u ropstvu, u posjedu drugog) i da je u mogućnosti, to jest: da je osoba zdrava, da ima novca kojim može platiti prevozno sredstvo i podmiriti druge troškove putovanja) i da tokom putovanja nije ugrožen život osobe koja putuje na hadž.

Kada se ispune prethodno spomenuti uslovi, prema mišljenju većine islamskih pravnika osoba je dužna obaviti hadž, a to znači da ako bezrazložno odloži njegovo obavljanje za neku narednu godinu biće odgovorna, jer je hadž dug prema Allahu dž.š. koji je obavezno izvršiti onda kada se za to ukaže prilika, a to je kada osoba ispuni prethodne uslove. Odlaganje hadža u situaciji kada je moguće njegovo izvršenje je rizik, jer niko ne zna kakve će biti prilike neredne  godine i hoće li mu se pružiti mogućnost da to učini. Na to nas i sam Božiji Poslanik a.s. upozorava, pa tako u jednom hadisu, kojeg prenose Ahmed i Ebu Davud kaže:“Požurite sa izvršavanjem hadža, jer niko od vas ne zna šta mu se može u međuvremenu dogoditi”, Ko bude posjedovao novčana sredstva i jahalicu (prevozno sredstvo), kojima bi mogao otići do Mekke i nazad, a ne obavi hadž, taj će umrijeti kao nemusliman” (Tirmizi, Bejheki).

Uzvišeni Allah dž. š. je rekao:  “Hodočastiti Kabu dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje, pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome”(Ali Imran 96-97)

Imajući u vidu sve prethodno spomenuto možemo zaključiti da je hadž peti stub vjere islama, kruna ibadeta, te jedno od tri, kod Uzvišenog Allaha, najvrjednija djela, shodno hadsu kojeg prenosi Ebu Hurejre, u kojem stoji da je upitan Poslanik a.s.:“Koje je djelo najbolje? Odgovorio je; “Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika”. A zatim? Upitaše ashabi. Odgovorio je; “Borba na Allahovom putu”. A zatim? Ponovo upitaše ashabi. “Propisno obavljen hadž“ odgovorio je Poslanik a.s. (muttefekun alejhi).

Takođe je hadž i prilika da se čovjek zaštiti od dunjalučke bijede i siromaštva, jer se prenosi od Poslanika a.s. da je rekao: „Obavljajte hadž i umru, jer oni otklanjaju siromaštvo i grijehe kao što vatra odstranjuje hrđu sa gvožđa“ (En-Nesai)

Zaključak nakon svega prethodno spomenutog jeste da pametan i punoljetan musliman, kome je Allah dž.š. dao mogućnost da obavi hadž nesmije odlagati njegovo obavljanje, nesmije tražiti izgovore i izmišljati razloge za odlaganje hadža, već ga je dužan obaviti odmah, a tek kada dođe u Meku i obavi hadž shvatiće njegovu vrijednost i snagu i tek tada će nastupiti kajanje zašto ga nije obavio ranije.

(Glas islama 267, strana 20, Pitanja i odgovori)