Dvadeset i pet hadisa o Mekki

enver“Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao :-Poslije ovoga dana (dan oslobođenja Mekke), Mekka neće biti osvojena sve do Sudnjeg dana. “(Ahmed, Tirmizi)

 

 1. Prenosi se od Ebu Zerra, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao sam: – O Allahov Poslaniče, koji je mesdžid prvi sagrađen na Zemlji? Rekao je: – Mesdžidu-l-Haram. -A koji onda? Rekao je: -Mesdžidu-l-Aksa. Rekao sam: – Koliko je između njih? Rekao je: – Četrdeset godina. Stoga, gdje god te zatekne namaz (nastupi namasko vrijeme), klanjaj ga, jer je vrijednost u njemu (u prvom namaskom vremenu).“ (Buhari i Muslim)
 2. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prolazeći kroz Vadi-Ezrek (Plavu dolinu) rekao: „Koja je ovo dolina?” Rekli su: “Ovo je Vadi-Ezrek (Plava dolina).” Rekao je: “Kao da gledam Musaa alejhis-selam kako se spušta sa uzvišenja glasno se odazivajući Allahu telbijom.” Zatim je otišao do uzvišenja Harša i rekao: “Koje je ovo uzvišenje?” Rekli su: “Uzvišenje Harša.” Rekao je: “Kao da gledam Junusa ibn Mettaa alejhis-selam na crvenoj devi, a na njemu je naborani vuneni ogrtač. Uzde njegove deve su od tkanine, a on izgovara telbiju.“ (Muslim)
 3. Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sedla se ne pritežu (ne poduzima se putovanje) osim radi posjete tri mesdžida: ovog moga mesdžida, Mesdžidu-l-Harama i Mesdžidu-l-Aksaa.“ (Buhari i Muslim)
 4. Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Namaz u mom mesdžidu vredniji je od hiljadu namaza obavljenih na nekom drugom mjestu, osim u Mesdžidu-l-Haramu. A namaz u Mesdžidu-l-Haramu vredniji je od stotinu hiljada namaza obavljenih na nekom drugom mjestu.“ (Ahmed).
 5. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obraćajući se Mekki: – Nema boljeg ni meni dražeg mjesta od tebe i da me moj narod nije istjerao iz tebe, ne bih živio nigdje drugdje.“ (Tirmizi)
 6. Prenosi se od Abdullaha ibn Adijja ibn Hamraa, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako stojeći na Hazveri (mjestu u blizini Mekke) govori: – Tako mi Allaha, zaista si ti najbolja Allahova zemlja i Allahu najdraža i da nisam istjeran iz tebe, nikada te ne bih napustio.“ (Tirmizi i Ibn Madže i Nesai)
 7. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allahu su najmrže tri vrste ljudi: onaj koji se udalji od istine u Haremu (Mekki), onaj koji želi u islamu predislamske običaje i onaj koji traži bespravno prolijevanje krvi drugog čovjeka.“ (Buhari)
 8. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Na dan oslobođenja Mekke Vjerovjesnik je rekao: – Nema više hidžre, ali je ostao džihad i dobra namjera, pa kada budete pozvani u džihad – odazovite se. Na dan kada je stvorio nebesa i Zemlju, Allah je ovaj grad učinio zabranjenim (svetim) i on je zabranjen Allahovom zabranom do Sudnjeg dana. Zaista, nikome prije mene nije bilo dozvoljeno ratovati u njemu, niti je meni dozvoljeno, osim jednog sata (kratak vremenski period) u jednom danu. On je zabranjen Allahovom zabranom (svetinjom) sve do Sudnjeg dana. U njemu je zabranjeno lomiti grane, loviti divljač, uzimati izgubljenu stvar, osim onome ko hoće da potraži njenog vlasnika, te skupljati svježe (zeleno) bilje. Abbas je rekao: – O Allahov Poslaniče, osim izhira (vrsta bilja), zaista ga koriste za potpalu i pokrivanje kuća. Na to je Poslanik rekao: – Osim izhira.“ (Buhari i Muslim, a ovo je Buharijina verzija hadisa)
 9. Prenosi se od Džabira, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: – Nikome od vas nije dozvoljeno nositi oružje u Mekki.“ (Muslim)
 10. Prenosi se od Enesa ibn Malika, Allah bio zadovoljan njime, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: – Nema nijednog grada u koji neće ući Dedždžal, osim Mekke i Medine. Oko njih neće naći nijednog ulaza, a da na njemu neće naći poredane meleke čuvare. Zatim će se Medina sa svojim stanovnicima zatresti tri puta, pa će Allah iz nje izvesti sve kafire i munafike.” (Buhari i Muslim)
 11. Prenosi se od El-Harisa ibn Malika ibn El-Bersaa da je rekao: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: – Poslije ovoga dana (dan oslobođenja Mekke), Mekka neće biti osvojena sve do Sudnjeg dana .“(Ahmed, Tirmizi)
 12. Prenosi se od El-Misvere ibn Mehreme i Mervana da su rekli: “U godini Hudejbijje izašao je Allahov Poslanik (da obavi umru ne želeći borbu). Kada je prešao određeni dio puta, Vjerovjesnik je rekao: ‘Zaista se kurejšijska izvidnica na čelu sa Halidom ibn El-Velidom nalazi kod El-Gamima (mjesto između Mekke i Medine), pa vi skrenite desno (od Halida).’ Tako mi Allaha, Halid ih nije ni primijetio sve dok se nije ukazala crna prašina od (muslimanske) vojske, što znači da su otišli drugim putem. Potom se Halid brzo zaputio Kurejšijima da ih upozori. Istovremeno, Vjerovjesnik je nastavio put i kada je stigao na jedno uzvišenje s kojeg se mogao obrušiti na njih, njegova deva je kleknula. Ljudi su rekli: ‘Hal, hal’ (riječi koje se govore devi kada neće da hoda), potom se zaustavila i dodali su: ‘Kasva (ime Poslanikove deve) je jogunasta.’ Na to je Vjerovjesnik rekao: ‘Kasva nije jogunasta niti je to njena ćud, već ju je spriječio Onaj koji je spriječio slona (tj. Allah).’ A zatim je rekao: ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće od mene (Kurejšije) zatražiti ništa s čime veličaju Allahove svetinje, a da im neću udovoljiti’, te je povikao na devu, pa je ona ustala.” (Buhari).
 13. Prenosi se od Ajjaša ibn Ebi Rebia da je rekao: „Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: – Ovaj će ummet biti u dobru sve dok istinski bude poštovao ovu svetinju (Mekku). A ako je ostave (svetinju) i izgube – propast će.“ (Ahmed, ovo je tekst njegove verzije hadisa i Ibn Madže, a hafiz Ibn Hadžer ocijenio je da je hadis hasen)
 14. Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda ibn Asima, Allah bio zadovoljan njime, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Ibrahim proglasio Mekku svetom i uputio je dovu za njene stanovnike tražio bereket. I uistinu sam ja proglasio Medinu svetom kao što je Ibrahim proglasio Mekku svetom i doista sam uputio dovu za njen sa’a (mjera za težinu) i mudd (mjera za težinu, tj. za berićet u njima) dvostruko više nego što je Ibrahim uputio dovu za stanovnike Mekke.” (Muslim).
 15. Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Uživajte pogledom, tavafom i namazom u ovoj Kući (Kabi) koja je doista dva puta rušena, a treći put će biti uzdignuta.“ (Bezzar, a Ibn Huzejme, Ibnu Hibban i Hakim su ocijenili hadis vjerodostojnim)
 16. Prenosi se od Ebu Ejjuba el-Ensarija, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Kada neko od vas bude vršio nuždu, neka se ne okreće prema Kibli ni prednjim ni zadnjim dijelom tijela, nego se okrenite prema istoku ili zapadu, neka vam Kibla bude sa lijeve ili desne strane.“ (Buhari i Muslim)
 17. Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Onome ko se u toku obavljanja nužde ne bude okrenuo ni licem ni leđima prema Kibli, bit će upisano jedno dobro djelo i izbrisano jedno loše djelo. (Taberani u svojoj knjizi Evsat)
 18. Prenosi se od Huzejfe ibnul-Jemana, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Ko pljune u pravcu Kible, doći će na Sudnjem danu s tom pljuvačkom između svojih očiju.“ (Ebu Davud, a Ibn Huzejme i Ibn Hibban ocijenili su hadis vjerodostojnim) Imam En-Nevevi kategorički smatra da zabrana obuhvata sva stanja, kako za vrijeme namaza, tako i izvan njega i bez obzira da li to bilo u džamiji ili izvan nje.
 19. Prenosi se od Usame ibn Zejda, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, da je rekao: “Ušao sam kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio u Kabi, potom je sjeo, a zatim se zahvalio Allahu (elhamdulillah) te Ga pohvalio i donio tekbir (Allahu ekber) i izgovorio tehlil (la ilahe illallah), zatim se nageo prema dijelu Kabe koji je bio ispred njega i prislonio svoja prsa, obraz i ruke na njega, zatim je donio tekbir (Allahu ekber), izgovorio tehlil (la ilahe illallah) i uputio dovu. To je ponovio u svim uglovima Kabe, zatim je izašao i okrenuo se prema Kibli, a bio je pred vratima Kabe, te je rekao: – Ovo je Kibla. Ovo je Kibla!“ (Ahmed i Nesai, ovo je tekst njegove verzije hadisa, a Ibnu Huzejme i Hakim su ocijenili hadis vjerodostojnim)
 20. Prenosi se od Džubejra ibn Mut’ima, Allah bio zadovoljan njime, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “O sinovi Abdu Menafovi, nemojte sprječavati nikoga ko želi tavafiti oko ove Kuće (Kabe) i klanjati u bilo kojem vremenu noći ili dana!” (Ebu Davud Tirmizi, ovo je tekst njegove verzije hadisa i Nesai i Ibn Madže, a Ibnu Huzejme i Ibnu Hibban su ocijenili hadis vjerodostojnim)
 21. Prenosi se od Ibn Ubejde ibn Umejra, koji prenosi od njegovog oca, da je Ibn Omer, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, stješnjavao (ljude) kod dva ugla (Crni kamen i Jemenski ugao), pa sam mu rekao: “O Ebu Abdur-Rahman, ti doista stješnjavaš (ljude) kod dva ugla (Crni kamen i Jemenski ugao), a ja nisam vidio nijednog Vjerovjesnikovog ashaba da to čini”, pa mi je odgovorio: „Ako ja to radim, zaista to činim samo zato što sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Doista je potiranje dva ugla Kabe iskup od grijeha i čuo sam da je rekao: ‘Ko god tavafi oko ove Kuće (Kabe) sedam puta, upotpunjujući svoj tavaf, isto kao da je oslobodio roba’ i čuo sam da je rekao: ‘I neće spustiti stopalo niti podići drugo, a da mu Allah neće izbrisati jedan grijeh i upisati dobro djelo.“ (Tirmizi, ovo je tekst njegove verzije hadisa i Nesai i Ibnu Madže, a Ibnu Huzejme i Hakim su ocijenili hadis vjerodostojnim)
 22. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tavaf oko Kabe ima isti status kao i namaz, osim što vi za vrijeme tavafa razgovarate, pa ko bude razgovarao neka govori samo lijepe riječi.” (Tirmizi, a Ibnu Huzejme i Hakim su ocijenili hadis vjerodostojnim)
 23. Prenosi se od Abdullaha ibn Ubejde ibn Umejra da je neki čovjek rekao: “O Ebu Abdur-Rahman (tj. Abdullah ibn Omer), ne vidim te da dodiruješ osim ova dva ugla (Crni kamen i Jemenski ugao)?“ Rekao je: “Uistinu sam čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Doista, potiranje ova dva ugla briše grijehe’ i čuo sam ga da je rekao: ‘Ko tavafi sedam krugova oko Kabe isto kao da je oslobodio roba.“ (Nesai, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)
 24. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Hadžeru-l-Esved (Crni kamen) je spušten iz Dženneta i bio je bjelji od mlijeka, pa je pocrnio od grijeha Ademovih sinova.“ (Ahmed, Tirmizi, ovo je tekst njegove verzije hadisa i Nesai, a Ibnu Huzejme ocijenio je hadis vjerodostojnim)
 25. Prenosi se od Ibn Abbasa, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Zaista će doći ovaj kamen Crni kamen na Sudnji dan, imat će oči kojima će gledati i jezik kojim će govoriti, bit će svjedok svakome onome ko ga je dodirnuo s istinom (radi pokornosti Allahu i slijeđenja Poslanika), a ne radi veličanja samog Crnog kamena.“ (Ahmed, Tirmizi i Ibn Madže, ovo je tekst njegove verzije hadisa, a Ibnu Huzejme i Ibnu Hibban su ocijenili hadis vjerodostojnim)