Hutba muftije sarajevskog dr. Enesa ef. Ljevakovića u Begovoj džamiji

U petak 24. juna 2016. godine, hatib u Gazi Husrev-begovoj džamiji bio je dr. Enes-ef. Ljevaković, muftija sarajevski čiju hutbu prenosimo u cijelosti:

24 06 2016 04 hutba begova muftija sarajevski

Hvala Allahu, Svemilosnom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjega. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših.

Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti.

Svjedočimo da je samo Allah bog i da je Muhammed Njegov odabranik i vjerovjesnik.

Poštovani džema'ate,

Ovo je treća džumau najodabranijem mjesecu u godini u najodabranijem danu u sedmici, kako se navodi u hadisu kojeg je zabilježio čuveni muhaddis Ibn Huzejme u svom Sahihu. Današnja džuma dolazi između dva mubarek događaja koji su se desili u ramazanu: dana pobjede na Bedru i dana oslobođenja Mekke. Oba događaja obilježili su historiju muslimana i presudno utjecali na njezin dalji tok. Bosanskohercegovački muslimani svake godine tokom ramazana obnavljaju sjećanje na oba ova mubarek događaja, zahvaljujući se Allahu na pomoći koju je pružio prvoj generaciji muslimana, koja je uložila ogroman napor da svjetlo istine ne bude ugašeno i da emanet vjere bude sačuvan i prenešen budućim generacijama muslimana. Bedr nas uči da se za slobodu, istinu i pravdu, za odbranu istinskih vrijednosti vjere i Ummeta mora biti spremno žrtvovati ono najdragocjenije što čovjek ima. Uz takvu spremnost, Božija pomoć ne izostaje. Kruna te pomoći Poslaniku a.s. i njegovim ashabima bio je trijumfalan povratak u Mekku (Feth Mekke) bez nekih većih incidenata i nasilnog otpora. To pravilo je važilo za prvu generaciju muslimana, važilo je i važi za sve sljedeće generacije do kraja ovoga svijeta. Osim ličnog učešća u promoviranju i zaštiti univerzalnih vrijednosti vjere i Ummeta, muslimani su bili svjesni činjenice da je za zaštitu i promociju ovih vrijednosti neophodna i imovinska potpora i učešće. Ona se osiguravala iz sredstava Bejtul-mala, vakufa i dobrovoljnih priloga. Jedan od najznačajnijih izvora prihoda Bejtul-mala bila su sredstva zekata koja su prikupljali ovlašteni službenici zvani su'at. Da se zekat ima prikupljati u Bejtul-mal, Vjerovjesnik a.s. je shvatio iz Allahove naredbe objavljene u suri Et-Tevba, 103. ajet:

„“خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها

„Uzmi iz imovine njihove zekjat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš“ primjenjujući njen smisao u praksi kroz instituciju organiziranog prikupljanja zekata.Mjesec ramazan je u Poslanikovoj tradiciji označen i kao mjesec solidarnosti (šehrul-muvasat). Solidarnost se može i treba iskazivati kroz dvije forme: individualnu, putem milostinje (obične sadake) i kolektivnu solidarnost s potrebama Zajednice u najširem smislu, putem obaveznog izdvajanja zekata i sadekatul-fitra u Bejtul-mal.

Ramazan je vrijeme u kojem se obavljaju najvažniji ibadeti u islamu, kako oni tjelesne tako i oni imovinske naravi, osim obreda hadža. U ovoj hutbi želimo podsjetiti muslimane i muslimanke na dva važna obavezna ibadeta imovinske naravi, od kojih se jedan, a to je sadekatul-fitr može izvršiti isključivo tokom ramazana, odnosno prije klanjanja Bajrama namaza, dok je za zekjat vrijeme izvršenja cijela godina, ali ga najveći broj muslimana izvršava upravo u ramazanu, zbog bereketa ovog mjeseca, naglašavajući posebno, ovom prilikom formu njihovog izvršavanja koja se ogleda u organiziranom prikupljanja zekjata i sadekatul-fitra u fond Bejtul-mal.

O ovim dvjema islamskim obavezama moramo govoriti češće, a posebno tokom ramazana. Nažalost, još uvijek ima priličan broj muslimana koji ne izvršavaju ove važne islamske obaveze – ibadete, a ima i onih koji ih izvršavaju na način koji nije u skladu sa Allahovom odredbom, Sunnetom Božijeg Poslanika i praksom Hulefai-rašidina.

Zekjat je jedan od najvažanijih ibadeta u islamu. Spada u kategoriju islamskih šartova kojima se iskazuje i potvrđuje pripadnost islamu i muslimanskoj zajednici. Definirase kao imovinski ibadet koji se sastoji od izdvajanja precizno određenog dijela određene vrste imovine u poseban fond Bejtul-mal iz kojeg se, prema prioritetima, koje određuje “ulul-emr – legitimna islamska vlast”, raspodjeljuje Kur’anom određenim korisnicima.

Kao jedan od temelja vjere, zekjat je, uz namaz, u suri Et-Tevbe označen kao ključni uvjet ulaska u islam i muslimansku zajednicu:,,Ali ako se oni budu pokajali i namaz obavljali i zekjat davali, braća su vam po vjeri.” (Et-Tevbe, 12)

Na važnost organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife Ebu Bekra koji je primijenio mjere prinudnog prikupljanja protiv onih koji su odbili izdvajanje zekjata u Bejtul-mal. Tom prilikom je izgovorio poznate riječi: ,,Tako mi Allaha, boriću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekjata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekjata koje je činio u vrijeme Poslanika.” Glavni smisao ustanove zekjata jeste iskazivanje zahvalnosti Allahu na blagodati imovine kroz povinjavanje Njegovoj naredbi o izdvajanju zekata na određene vrste imovine. Ibadetom zekjata duša se čisti od pokuđenih osobina škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Uzvišeni Allah kaže:

و ما أنفقتم من شيئ فهو يخلفه و هو خير الرازقين

,,…što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje“.(Sebe’,39)

و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

,,A za zekjat koji izdvojite da biste se Allahu umilili – takvi će dobra djela Svoja umnogostručiti.”(Er-Rum, 39)

Poslanik s.a.v.s. kaže: ,,Kada izdvojiš zekjat, čuvaš svoj imetak i od njega odstranjuješ zlo.“ (El-Hakim) Zabilježeno je da je Muhammed a.s. rekao: ,,Zaštitite svoj imetak davanjem zekjata. “ (Ebu Davud) Pored naznačenih ciljeva, ne treba zanemariti važnost društvene solidarnosti, osjećaja odgovornosti za zajednicu, njezin razvoj i perspektivu te smanjenje jaza između bogatih i siromašnih.

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je neki čovjek iz Beni Temima došao Poslaniku s.a.v.s. govoreći: ,,O Božji Poslaniče, ja posjedujem veliki imetak i veliku porodicu, pa me uputi kako da postupam sa tom imovinom? Poslanik s.a.v.s. je rekao: ,,Izdvoji zekjat iz tvog imetka jer se time on čisti, pazi svoju rodbinu, ne zaboravi pravo siromašnoga, komšije i onoga koji prosi!” (Ahmed) U citiranom hadisu Poslanik a.s. je jasno razdvojio obavezu zekjata od obaveze individualnog pomaganja rodbine i sirotinje sadakom i sl.

Sadekatu-l-fitr, pored navedenoga, ima za cilj čišćenje postaod eventualnih manjkavosti i natruha kako bi, tako očišćen, bio primljen od Uzvišenoga Allaha.

Na obavezu organiziranog prikupljanja zekjata ukazuju kur'anski ajeti, sunnet Allahovog poslanika i praksa hulefai-rašidina.

U već citiranom ajetu Uzvišeni Allah naređuje Poslaniku a.s., kao predvodniku islamske vlasti: “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها“ „Uzmi iz imovine njihove zekjat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš“.Naredba je izravno upućena Vjerovjesniku a.s., kao predvodniku Zajednice, što znači da se odnosi i na sve one koji budu u sličnoj situaciji kasnije. Ajet ovlašćuje i zadužuje Vjerovjesnika a.s., a poslije njega sve one koji budu u poziciji predvođenja Zajednice, da organizira prikupljanje zekjata. Jasno je da vjernici imaju obavezu da svoj zekjat predaju prikupljačima ovlaštenim od islamske vlasti, jer bi, u protivnom, realizacija kur'anske naredbe bila upitna.

Budući da je ovaj ajet pojašnjavajući i ograničavajući za sve ajete koji u općenitoj formi naređuju izvršenje obaveze zekjata: „ve atuz-zekjate…“, oni se trebaju razumijevati i tumačiti u duhu spomenutog pojašnjenja i ograničenja.

Također, kur'anski ajet iz sure Et-Tevba, kojim se definiraju korisnici zekata, (Innemes-sadekatu lil-fukarai…) očigledan je argument koji ukazuje na princip organiziranog prikupljanja zekjata. Naime, među korisnicima se izričito spominje kategorija „vel-‘amiline alejha“, tj. oni koji organiziraju i rade na prikupljanju zekjata. Samo ova kur'anska odredba je dovoljan dokaz obaveznosti organiziranog prikupljanja zekjata, jer čemu usmjeravanje prikupljenih sredstava na organizaciju prikupljanja, ako to nije obaveza, budući da taj dio umanjuje dijelove ostalih kategorija korisnika.

Na temelju Poslanikovog sunneta i prakse hulefai rašidina jasno je da je islamska vlast nadležna da određuje prioritete prilikom raspodjele prikupljenih sredstava, a ne pojedinci sukladno njihovim individualnim viđenjima i željama.

Radi pojašnjenja ponavljamo da se argumenti koji govore o šerijatskoj utemeljenosti organiziranog prikupljanja zekjata izravno odnose na ustanovu zekjata, ali se isti propis kod nas primjenjuje i na sadekatul-fitr na temelju analogije, a sukladno fetvi nadležnih organa Islamske zajednice, budući da su korisnici sadekatul-fitra, prema propisu u našem mezhebu, isti kao i korisnici zekjata, što znači da se sredstva sadekatul-fitra mogu usmjeriti za kategorije „vel-amiline alejha“ i „fi sebilillah“, tj. različite vjerske aktivnosti čiji je cilj promoviranje islama i njegovih vrijednosti.

Muslimani, članovi i pripadnici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u domovini i dijaspori, dužni su uključiti se u jedinstvenu akciju prikupljanja zekjata i sadekatul-fitra u Bejtul-mal, kojom rukovode nadležni organi Islamske zajednice. Izdvajajući zekjat i sadekatul-fitr u Bejtul-mal, vjernici izvršavaju svoju obavezu potvrđujući svoju pripadnost i lojalnost Zajednici, a nadležni organi Islamske zajednice preuzimaju odgovornost za pravilnu raspodjelu prikupljenih sredstava na način kako je to Kur’an časni definirao. Podsjećamo da je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, u svojstvu vrhovnog muftije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, donio fetvu, koju je potvrdilo i Vijeće muftija, kojom se potvrđuje princip organiziranog prikupljanja zekjata i sadekatul-fitra, te sukladno tome, naglašava obaveza svih muslimana koji pripadaju našoj Zajednici da zekjat i sadekatul-fitr uplaćuju isključivo u fond Bejtul-mal prema ustaljenoj praksi i proceduri. Svevišnji u Kur’anu zapovijeda: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim…“ (En-Nisa‘,59)

Imajući u vidu rečeno, možemo konstatirati da se doimaju žalosnim i jadnim zlonamjerni pokušaji pojedinaca da, zaklanjajući se iza potreba sirotinje, obezvrijede i obesnaže ovu autentičnu islamsku instituciju, prenebregavajući činjenicu da se značajan dio prikupljenih sredstava iz Bejtul-mal usmjerava u socijalne projekte, posebno u povratničkim džematima.

Nadamo se da će vjernici i ove kao i proteklih godina izvršiti svoje imovinske ibadete na propisani način moleći Allaha, dž.š., da ih nagradi Svojom neizmjernom nagradom.

Milostivi Allahu, smiluj nam se u odabranim danima ovog odabranog mjeseca ramazana, mjeseca posta, mjeseca Tvoje milosti i oprosta, oprosti nam grijehe, zaštiti nas od džehennemske vatre i uvedi nas u obećani Džennet. Učini nas od onih koji pomažu druge i koji koriste svojoj Zajednici. Primi naša dobra djela, naše ibadete: post, namaze, učenje Kur'ana, zekat, sadekatul-fitr, milostinju kojom pomažemo one kojima je pomoć potrebna; smiluj se prognanicima i muhadžirima, podari im smiraj i pomozi im da sačuvaju svoju vjeru. Amin, ja Rabbel-alemin!