IMENA I SVOJSTVA PLEMENITOG KUR'ANA

 

haris-hadzicUlema navodi više imena Kur'ana Časnog, a najčešće se koriste Kur'an i Kitab. Mufessiri navode da se Kur'an kaže zbog njegovog učenja jezikom, a Kitab zato što je zapisan perom. Kur'an je sačuvan, a i danas se čuva u prsima ljudi – hafiza i tako što je zapisan svaki ajet u Mushafu, a tako će se čuvati do Sudnjeg dana. Dokaz da se neće desiti s Kur'anom kao s prijašnjim objavama (koje su ljudi iskrivili) i da će biti sačuvan u autentičnom obliku kako je i objavljen Allahovom Poslaniku a.s., od Allaha dž.š., jesu riječi Uzvišenog: „Mi, zaista, Opomenu (Kur'an) objavljujemo i zaista ćemo mi nad njim bdjeti!“ (El-Hidžr, 9)

Važno je napomenuti da možemo nazivati Kur'an samo onim imenima i svojstvima koja su spomenuta u Kur'anu i Sunnetu. Tako npr. mushaf nije ime za Kur'an nego naziv za listove na kojima je napisan Kur'an, i to nakon smrti Allahovog Poslanika a.s., tj. za vrijeme hilafeta Ebu Bekra es-Siddika r.a. S tim u vezi, npr. može se govoriti o prodaji mushafa, a nikako o prodaji Kur’ana. Također, važno je naglasiti da je Kur’an jedan i čak u arapskom jeziku ne postoji množina od riječi Kur’an, dok za riječ mushaf postoji množina i kaže se mesahif. Također, ljudi često griješe i kažu npr. džepni Kur’an, Kur’an malog ili velikog formata itd., a ispravno je reći mushaf malog ili velikog formata, te biti pažljiv i u riječima kako se odnosimo prema Allahovoj dž.š. Objavi i sa ljubavlju i brigom se odnositi prema njoj. Pored navedenog, mnogi griješe kada kažu npr. h. Ebu Bekrov Kur’an, h. Omerov, h. Osmanov Kur’an itd., a ispravno je reći npr. h. Ebu Bekrov mushaf itd. Pojedini islamski autoriteti smatraju da Kur’an ima pet imena, a da su ostala koja se navode zapravo opisi i svojstva Plemenitog Kur'ana. Međutim, većina uleme smatra da Kur'an ima više vlastitih i izvedenih imena i svojstava.

Allah, subhanehu ve te'ala, Kur'an naziva mnogim imenima:

 1. El-Kur'an:

„Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu.“ (El-Isra’, 9)

 1. El-Kitab:

„Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša.“ (El-Enbija’,10)

 1. El-Furkan:

„Neka je Uzvišen Onaj koji Svome robu objavljuje Furkan da bi svjetovima bio opomena.“ (El-Furkan, 1)

 1. Ez-Zikr:

„Mi, zaista, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti.“ (El-Hidžr, 9)

 1. Et-Tenzil:

„Zaista je on Objava od Gospodara svjetova.“ (Eš-Šu'ara, 192)

Imam Zerkeši u svome djelu El-Burhan fi ulumi-l-Kur'an spominje nekoliko imena i svojstava Časnog Kur'ana:

 1. El-Kitab – Knjiga (Ez-Zuhruf, 2)
 2. El-Kur'an (El-Vakia, 77)
 3. Kelam – Govor (Et-Tevbe, 6)
 4. Nur – Svjetlost (En-Nisa, 174)
 5. Huda – Uputa (Lukman, 3)
 6. Rahmet – MIlost (Junus, 58)
 7. El-Furkan – Knjiga koja rastavlja istinu od laži (El-Furkan, 1)
 8. Šifa – Lijek (El-Isra, 82)
 9. Mev'iza – Poruka (Junus, 57)
 10. Zikr – Pouka (El-Enbija, 50)
 11. Kerim – Plemeniti (El-Vakia, 77)
 12. Alijj – Cijenjen (Ez-Zuhruf, 4)
 13. Hikmetun – Mudrost
 14. El-Hakim – Mudri (Junus, 1)
 15. Muhejmin – Onaj koji bdi (El-Maide, 48)
 16. Mubarek – Blagoslovljen (Sad, 29)
 17. Habl – Uže (Ali Imran, 103)
 18. Es-siratu-l-mustekim – Pravi put (El-Enam, 153)
 19. Kajjim – Ispravan (El-Kehf, 2)
 20. Fasl – Knjiga koja rastavlja istinu od laži (Et-Tarik,13)
 21. En-nebeu-l-azim – Velika vijest (En-Nebe, 2)
 22. Ahsenu-l-Hadis – Najljepši govor (Ez-Zumer, 23)
 23. Tenzil – Objava (Eš-Šuara,192)
 24. Ruh – (Eš-Šura, 52)
 25. El-Vahj – Objava (El-Enbija, 45)
 26. El-Mesani – Ajeti koji se ponavljaju (El-Hidžr, 87)
 27. Arabijj – Na arapskom jeziku
 28. El-Kavl – Govor (El-Kasas, 51)
 29. Besair – Putokaz (El-Džasije, 20)
 30. Bejan – Objašnjenje (Ali Imran, 138)
 31. El-ilm – Znanje (Er-Rad, 37)
 32. El-Hakk – Istina (Ali Imran, 62)
 33. El-Hadi – Upućivač (El-Isra, 9)
 34. Adžeb – Knjiga koja izaziva divljenje (El-Džin, 1)
 35. Tezkiretun – Pouka
 36. El-urvetu-l-vuska – Čvrsta veza (El-Bekara, 256)
 37. Mutešabih – Slična po smislu
 38. Es-Sidku – istina (Ez-Zumer, 33)
 39. Adl – Riječi pune pravde (El-Enam, 115)
 40. El-Iman – Vjera (Ali Imran, 193)
 41. Emr – Propis (Et-Talak, 5)
 42. Bušra – radosna vijest
 43. Medžid – Veličanstveni (El-Burudž, 21)
 44. Zebur (El-Enbija,105)
 45. El-Mubin – Jasan (Jusuf, 1)
 46. Beširun – Vjesnik radosnih vijesti
 47. Nezir – Opomena (Fussilet, 4)
 48. Aziz – Knjiga zaštićena (Fussilet, 41)
 49. Belag – Obznana (Ibrahim, 52)
 50. El-Kasas – Kazivanje
 51. Suhuf – Listovi
 52. Mukerreme – Cijenjeni
 53. Merfuah – Uzvišeni
 54. Mutahhere – Čisti

 

Imam Zerkeši, El-Burhan fi ‘ulumi-l-Kur'an, str. 192-194

Glas islama 279, stranba 32, ISLAMIJET, Hfz. dr. Haris Hadžić