Odgoj djece u svjetlu Kur’ana i Sunneta

Odgajanje djece veoma je važan zadatak. Djeca su Allahov dar koji daje ljudima na emanet. Ti čisti i bistri umovi zaslužuju da se sa njima postupa na najljepši način i da se usmjeravaju samo na dobro. Postoji nekoliko važnih načina kako da postupamo sa djecom.

  1. Djeca su emanet od Uzvišenog Allaha dž.š. On nam ih je povjerio i mi ćemo biti odgovorni za povjereni zadatak kako smo ga izvršili, kao i za to da li smo očuvali taj emanet. Znajući koliki uticaj roditelji imaju nad djecom, Allah dž.š. će ih za to pitati na Sudnjem danu. Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: ,,Najbolje što čovjek može ostaviti svojoj djeci jeste lijepi odgoj.“
  2. Djeca su sreća svojih roditelja. Roditelji mogu imati sve, karijeru, novac, ali ako su im djeca zastranila neće imati ništa. Allah dž.š. je rekao u Kur'anu: ,,Imetak i sinovi su ukras ovoga svijeta…“ (El-Kehf, 46)
  3. Djeca su najveća investicija. Žalosno je da neki roditelji ulažu više energije i novca u različite materijalne poduhvate nego u svoju djecu. Na djecu bismo trebali gledati kao odrasle buduće ljude i posvetiti im maksimalno vrijeme kako bi ih odgojili. Zamislimo samo ako bi mali procenat muslimana gledao na svoju djecu kao na investiciju i ulagao u njihovo obrazovanje i vaspitanje, kolika bi to bila korist. Kada bismo se tako odnosili prema njima, kada bismo provodili sa njima dovoljno vremena, kako bismo bili sigurni da se djeca prikladno ponašaju i da usvajaju islamske koncepte u pogledu života i kada bismo dotakli njihova srca i duše ljepotom islama, tada bismo imali mnogo snažniju zajednicu, a i stanje muslimana bi zasigurno bilo bolje. Naš cilj jeste da budemo sigurni da će naša djeca izrasti u sretne i dobre ljude, koji razumiju svoju ulogu u ovom životu. Želimo da im pomognemo da postignu visok stepen samopoštovanja i dovoljno jak karakter da se mogu nositi sa izazovima koji su pred njima u današnjem društvu. Također želimo da izgradimo kod njih važne kvalitete, a što je od suštinske važnosti da su ponosni na to što su muslimani.

 

Preispitivanje samih sebe

Allah dž.š. kaže u Kur'anu: ,,O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek pogleda šta je za sutra pripremio, i Allaha se bojte jer  On dobro zna šta radite.“ (El-Hašr, 18)

Kroz razumijevanje Kur'ana i Sunneta zaključit ćemo da moramo sami sebe preispitivati u onome što radimo jer ćemo za to biti pitani. Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: ,,Zaista Allah ne gleda u vaša tijela i u vaše  likove, već gleda u vaša srca i vaša djela.“ (Muslim)

Omer r.a. bi imao običaj reći: ,,Preispitaj sebe prije nego što budeš ispitivan.“

Postoje dvije situacije kako postupiti u rješavanju problema – pozitivna i negativna.

– Negativno ponašanje jeste da pokušaš da riješiš problem dok si ljut. Ova metoda nije djelotvorna i sa njom se ne može postići željeni efekat.

– Pozitivno ponašanje jeste ako se smiriš i tako naučiš svoje dijete da treba prvo da se strpi, pa poslije pričaš sa njim o problemima. Ova metoda je djelotvorna i sa njom se postiže željeni efekat.

Ukaži djetetu na lijep način gdje je pogriješio. Poduči ga da to nije u redu. Uvježbaj dijete kad god pogriješi da ponovi opet dok se ne popravi.

Djeca imaju potrebu da budu primijećena i da se pohvale kada nešto dobro i lijepo urade. Ne trebaju se stalno kritikovati. Jako bolja i djelotvornija metoda jeste da se djetetu ukaže kratko na grešku, a zatim da se istaknu njegove pozitivne osobine i njegovi lijepi postupci. Dijete će tako imati osjećaj i nastojat će da radi lijepe stvari. Npr. kada dijete nešto crta ili boji treba ga obići i reći mu da lijepo crta, te ga tako motivisati i dati mu volju za samopoštovanjem i aktivnim djelovanjem.

 

Milost, ljubaznost i nježnost

Allah dž.š. kaže u Kur'anu: „Mi smo te poslali kao milost svim svjetovima.“ (El-Enbija, 107)

Sa djecom treba postupati na najljepši način sa puno pažnje, milosti i nježnosti kako bi osjetila da su voljena i važna. Roditelji jedno drugom pomažu u odgoju i vaspitanju djece. Vaspitači trebaju pokazati najveći stepen milosti prema djeci u odgoju. Poslanik a.s. je rekao: „Nije od nas ko ne poštuje starije i ko nije milostiv prema mlađima.“ (Tirmizi)

 

Podučiti ih poštovanju

Djecu treba podučiti da uvijek govore hvala i molim, da se lijepo ponašaju prema starijima, da ne prave grimase kada pričaju.

Uvijek treba primjenjivati metode ukaži, poduči i uvježbaj.

Najbolji primjer kako da savjetujemo našu djecu i da ih usmjerimo ka visokim ciljevima jeste iz Kur'ana, gdje Allah dž.š kaže:

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: – O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda. 

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.
A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se poslije vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavijestiti. 

O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je Sveznajući. 

O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako postupiti. 

I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog. 

U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat; ta najneprijatniji glas je revanje magarca!“ (Lukman, 13-19)

Ovo su univerzalni principi kojih se moramo pridržavati.

Glas islama 286, strana 15, Aida Smailagić-Murić