ZNAČENJE BROJEVA – BROJ 1 i BROJ 7

U Kur'anu se ističe da je Allah dž.š. sve s mjerom stvorio. Sve što je s mjerom stvoreno mjerljivo je prema određenim uspostavljenim standardima te se može i matematički izraziti. To znači da svemirom dominira matematika.

 

Općepoznat stav među muslimanima, kao i kod velikog broja nemuslimana, jeste da je sva nauka sadržana u Kur'anu te da pojedine generacije otkrivaju ono što prethodne nisu uspjele, a što potvrđuje i mudrost Božiju da od Njegovog znanja i u određenoj mjeri daje onome kome On hoće.

U Kur'anu se ističe da je Allah dž.š. sve s mjerom stvorio. Sve što je s mjerom stvoreno mjerljivo je prema određenim uspostavljenim standardima i može se matematički izraziti. To znači da svemirom dominira matematika.

 

Značenje broja

Najprostija definicija broja jeste da je on „nešto“ što nam kazuje koliko čega ima. Broj, osim administrativnog, ima i naučno i simboličko značenje. Matematičari, astronomi i islamski učenjaci bavili su se analizom frekvencije i rasporeda riječi i ajeta u Kur'anu i dolazili do fascinirajućih algoritama po kojima je to urađeno. Također, još prije nove ere mnogi filozofi tretirali su pojam broja i njegovo simboličko značenje kao savršenstvo uređenja svemira.

Broj 1

Broj jedan u Kur’anu se spominje na više mjesta u različitim oblicima. Njegovo suštinsko značenje odnosi se na jednoću Boga. Značenje prvog ajeta sure Ihlas glasi: „Reci: On je Allah, Jedan!“ (El-Ihlas, 1) Ne postoji nikakvo stvarno postojanje osim Njegovo. Jedan je idealni simbol za Boga, jer On je Jedan i kao takav nema potrebe za materijalnim kvalitetima koji se pojavljuju s mnogostrukošću. Njemački protestantski teolog Valentin Weigel o misteriji broja jedan kao broja božanskog u svojoj izreci kaže: “Jedan je dovršenje i koncept svih ostalih brojeva. Usporedit ću Boga s prvim brojem, a stvorena bića s ostalim brojevima, jer Bog je Jedan.”

Broj 7

Od drevnih Arijevaca i Vavilonaca, pa sve do danas, praktično da ne postoji nijedna kultura u kojoj broj sedam ne igra važnu ulogu, niti postoji religija u kojoj broj sedam ne predstavlja interesantnu frekventnost i simboliku mnogih pozitivnih pojava i događaja. Kazano jezikom matematike, u pitanju je prost broj koji je ne samo Mersenov prost broj (23–1=7) nego je i dvostruki Mersenov prost broj pošto je broj 3, koji je njegov eksponent, takođe Mersenov prost broj.

Što se tiče simbolike broja sedam u islamu ona je jako velika. Prva sura u Kur’anu ima sedam ajeta. Kur’an svjedoči da Džehennem ima sedam vrata: „U njemu je sedam kapija i određeni dio njih propustit će svaka kapija.“ (El-Hidžr, 44) Kur’an govori o sedam nebesa i sedam slojeva Zemlje: „Allah je Onaj Koji je sedam nebesa stvorio, a i zemalja isto toliko.“ (Et-Talak, 12)

Kur’an osim o sedam nebesa i sedam zemalja kazuje i o sedam mora: Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u more, kad presahne, ulije još sedam mora, ne bi se ispisale Allahove riječi; Allah je, uistinu, Silan i Mudar.“ (Lukman, 27)

Osim o gore spomenutim stvarima, u Kur'anu se na još puno mjesta spominju događaji koji su opisani brojem sedam. Tu spada oluja koja je trajala sedam noći, kojom je uništen Hudov narod Ad. Zatim u suri Jusuf kada Allah opisuje san vladara: „Ja sam zbilja sanjao kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih krava i sanjao sam sedam zelenih klasova i sedam drugih sasušenih.

Dalje, što se tiče simbolike broja sedam u naučnim postavkama, kao i čovjekovoj svakodnevnici, ona također zauzima ogroman prostor. Tablice periodnog sistema hemijskih elemenata napravljene su u znaku broja sedam. Tablice periodnog sistema imaju ukupno sedam perioda. Hemijski elementi imaju do sedam elektronskih nivoa. Zbir atomskih brojeva svih glavnih elemenata je 2275, a taj broj je djeljiv sa sedam. Zbir atomskih brojeva svih ostalih hemijskih elemenata je 4746, a i taj broj je djeljiv sa sedam. Razlika između zbira atomskih brojeva glavnih elemenata i zbira atomskih brojeva svih drugih elemenata je, također, data u znaku broja sedam 4746–2275=2471, a i ovaj broj je djeljiv sa sedam. Zbir atomskih brojeva prvih sedam elemenata kod kojih je atomski broj neparan broj je 49, a to je sedam puta po sedam. Brzina kojom se okreću elektroni oko atomskog jezgra je data u sedmicama itd.

Ostalo je još mnogo činjenica koje nismo spomenuli, a koje su simbolički prikazane brojem sedam. Neizostavna je činjenica da je Allah dž.š. Kur'an počeo objavljivati u 7. stoljeću (610. godine po Isa a.s.)

Glas islama 294, strana 28, ISLAM I NAUKA, Autor: Mr. Muhedin Hadžić