Nova uvakufljenja

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2003. GODINE

 1. Juković (Ruša) Ljutvo, 19.09.2003. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao tri kat. parcele broj 4296/1, 4296/2 i 4298/27 u površini od 3 ara i 11 m2. Ove katastarske parcele digitalnim premjerom iz 2011. godine formiraju jednu kat. parcelu sa brojem 2549. Na istom zemljištu nalazi se i stambeni objekat koji je vakif također uvakufio. Danas se objekat izdaje u zakup.
 2. Bahtijarević (Smaja) Hasan, 26.08.2003. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao katastarska parcela broj 310, upisana u List nepokretnosti broj 231, KO Ivanča, u površini od 47 ari i 60 m2.
 3. Jašarević (Tufa) Mithad, 05.08.2003. godine, uvakufio je zemljište koje je u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela 9807, upisano u List nepokretnosti broj 18747, KO Novi Pazar, u površini od 11 ari i 49 m2. Budući da je predmetno zemljište vakif kupio od Crnovršanin Kimete, a sa ciljem da bude izbjegnuto duplo oporezivanje, ugovor o poklonu je zaključen sa Crnovršanin Kimetom.
 4. Kolić (Husa) Hivzo, 01.10.2003. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 11642, KO Novi Pazar, u površini od 3 ara i 0,8 m2.
 5. Hasanović (Elmaza) Esad, 18.08.2003. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti broj 4978, upisano u List nepokretnosti broj 8066, KO Novi Pazar, u površini od 4 ara i 17 m2.
 6. Džanković (Selima) Mehmed,10.06.2003. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 5039, upisana u List nepokretnosti broj 8066, KO Novi Pazar, u površini 13 ari i 44 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2004. GODINE

 1. Bejtović (Džemaila) Kada, 30.04.2004. godine, uvakufila je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 10916/1, upisana u List nepokretnosti broj 15856, KO Novi Pazar, u površini od 1 ar i 94 m2, sa oporukom da se na istom zemljištu izgradi džamija.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2005. GODINE

 1. Dupljak (Sada) Ahmet, 10.06.2005. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 455, upisana u List nepokretnosti broj 614, KO Pobrđe, u površini od 4 ara.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2008. GODINE

 1. Rebronja Zineta, 04.07.2008. godine, uvakufila je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 991, upisana u List nepokretnosti broj 935, KO Mur, u površini od 4 ara i 62 m2, sa oporukom da se na istom podigne džamija.
 2. Avdić (Šeća) Murat, 08.07.2008. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 421, upisana u List nepokretnosti broj 237, KO Varevo, u površini od 2 ara i 60 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2009. GODINE

 1. Nokić Muradija, 30.01.2009. godine, uvakufila je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 2736, upisana u List nepokretnosti broj 466, u površini od 16 ari i 36 m2.
 2. Pljakić Hamza, Bega, Vaka, Senada i Mehović Remzija, kao suvlasnici, 12.05.2009. godine, uvakufili su zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 906, upisana u List nepokretnosti broj 969, KO Mur, u površini od 10 ari i 20 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2011. GODINE

 1. Džanković Esad i Džanković Mersad, ugovorom broj 860/11 od 07.09.2011. godine, uvakufili su zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 5730, upisana u List nepokretnosti broj 9864, KO Novi Pazar, u površini od 13 ari i 25 m2.

Napomena: Budući da prvobitni ugovor o poklonu broj 860/11 od 07.09.2011. godine nije bio podoban za uknjižbu svojinskih prava na ime poklonoprimca, pristupilo se izradi novog ugovora o poklonu broj OPU: 917-2016 od 27.06.2016. godine. Poklonodavac je u ovom ugovoru Džanković Mersad. Dakle, ne radi se o novom poklonu – uvakufljenju već se samo umjesto dva lica sada pojavljuje samo jedno lice, i to Džanković Mersad. Površina zemljišta ostaje ista i lokacija ista.

 1. Suvodolac (Hasana) Jonuz, 23.11.2011. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 213, upisana u List nepokretnosti broj 196, KO Novi Pazar, u površini od 3 ara i 17 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2012. GODINE

 1. Kadrić (Halita) Mejrema, 21.05.2012. godine, uvakufila je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 517, upisana u List nepokretnosti broj 350, KO Paralovo, u površini od 6 ari i 2 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2014. GODINE

 1. Bećirović Hamid, 31.12.2014. godine, radi izgradnje džamije, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar, evidentirano kao kat. parcela broj 525/8, upisana u List nepokretnosti broj 323, KO Paralovo, u površini od 415 m2.
 2. Sokolović Hanefija Jusuf, Nermin i Munir, 02.12.2014. godine, radi izgradnje džamije u Novom Pazaru u Pribojskoj ulici, uvakufili su zemljište koje je u Službi za katastar nepokretnosti evidentirano kao kat. parcela broj 4378, upisana u List nepokretnosti broj 15400, KO Novi Pazar, u površini od 4 ara i 5 m2.
 3. Zukorlić Suad, 23.12.2014. godine, radi izgradnje džamije, uvakufio je zemljište u Novom Pazaru u ulici Donji Aleksinac, u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar evidentirano kao kat. parcela broj 358/4, upisana u List nepokretnosti broj 13466, u površini od 10 ari.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2015. GODINE

 1. Šehović Ferid, 08.07.2015. godine, radi izgradnje džamije, uvakufio je katastarsku parcelu broj 567, upisanu u List nepokretnosti broj 16287, KO Novi Pazar, površine 299 m2, u ulici Jalija 1.
 2. Kučević Nusret, 19.08.2015. godine, uvakufio je kat. parcelu broj 131, upisanu u List nepokretnosti broj 298, KO Osoje, u površini od 208 m2, na kome je izgrađena džamija.
 3. Ramiz Maljanović uvakufio je zemljište u Crnoči za izgradnju džamije. Površina uvakufljenog zemljišta iznosi 8 ari.
 4. Beganović Refik, 28.04.2015. godine, uvakufio je zemljište na kat. parceli broj 262, KO Trnava, upisano u List nepokretnosti broj 30, za izgradnju džamije. Površina uvakufljenog zemljišta iznosi 9 ari i 11m2.
 5. Nurković Amer, 23.03.2015. godine, uvakufio je zemljište za izgradnju kulturno-edukativnog centra u Rožajama, kat. parcela broj 267/2, upisana u List nepokretnosti broj 2427, KO Rožaje, u površini od 4 ara i 42 m2.
 6. Halilović Nazif, 27.04.2015. godine, uvakufio je zemljište za izgradnju džamije u Varevu, kat. parcela broj 596/1, upisanu u List nepokretnosti broj 41, KO Varevo. Površina uvakufljenog zemljišta iznosi 5 ari i 25 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2016. GODINE

 1. Mujković (Etema) Rifat, iz Novog Pazara, Miloša Obilića 28, 23.02.2016. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar evidentirano kao kat. parcela broj 271/ 1, upisano u List nepokretnosti broj 241, po kulturi šuma pete klase, u površini od 40 ari i 12 m2.
 2. Ujkanović (Rasim) Mersad iz Novog Pazara, Mur, Zlatiborska 37, 24.03.2016. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar evidentirano kao kat. parcela broj 1740/1, upisano u List nepokretnosti 1528, po kulturi livada druge klase u površini od 3 ara i 94 m2.
 3. Sebečevac (Murata) Ljutvo, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Nušićeva 1, i Sebečevac (Smail) Umihana, sa prebivalištem u Sjenici, Milorada Jovanovića bb, 18.05.2016. godine, kao suvlasnici, uvakufili su kat. parcelu broj 3583, KO Šare, po kulturi šuma pete klase i katastarsku parcelu broj 3587, KO Šare, po kulturi šuma četvrte klase, obje upisane su u List nepokretnosti broj 209. Ukupna površina pomenutih parcela iznosi 79 ari i 72 m2.
 4. Demirović (Nura) Ahmedin, Pobrđe, Novi Pazar, 22.07.2016. godine, ugovorom broj OPU: 1035-2016, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar, evidentirano kao kat. parcela broj 1749/3, KO Pobrđe, upisano u List nepokretnosti broj 1703, u površini od 5 ari i 85 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2017. GODINE

 1. Smailović (Islama) Nedžad, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Mitrovačka B23, 16.03.2017. godine, ugovorom broj OPU: 367-2017, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Tutin, evidentirano kao kat. parcela broj 27, KO Delimeđe, upisano u Prepis lista nepokretnosti broj 116, u površini od 25 ari i 94 m2.
 2. Zećirović Emina, Miljhat i Edin iz Postijenja, općina Novi Pazar, 20.04.2017. godine, kao suvlasnici, uvakufili su kat. parcelu broj 1383, upisanu u List nepokretnosti broj 139, KO Postijenje, u površini od 572 m2.
 3. Ljajić (Fajka) Mehmed, 05.06 2017. godine, uvakufio je trosoban stan sa korisnom stambenom površinom od 67 m2. Stan se nalazi na prvom spratu stambeno-poslovne novoizgrađene zgrade u ulici Oslobođenja bb u Novom Pazaru, na kat. parceli broj 8054, upisanoj u List nepokretnosti broj 13093, KO Novi Pazar.

U ovom stanu će živjeti vakifova supruga do kraja njenog života. Dakle, vakuf će preći u svojinu Islamske zajednice nakon preseljenja Bajrović Bajre, vakifove supruge.

 1. Biševac (Nazima) Uka, 29.09.2017. godine, uvakufio je dio kat. parcele broj 1495/1, upisane u List nepokretnosti broj 183, KO Sitniče, u površini od 606 m2.
 2. Đondić (Ramiza) Taip, 02.10.2017. godine, kupoprodajnim ugovorom broj OPU: 1369-2017, Islamskoj zajednici u Srbiji, Muftijstvu sandžačkom, prodao 0,63,23 ha zemljišta koje se nalazi u Harapoviću, opština Tutin. Dio cijene od 5.000 eura imenovani nije htio da naplati tako da se ovaj dio tretira kao vakuf.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2018. GODINE

 1. Kurbardović (Šabana) Musa, sa prebivalištem u Baću, općina Rožaje, 28.12.2017. godine, ugovorom o poklonu, Muftijstvu sandžačkom uvakufio je nekretnine, upisane u List nepokretnosti broj 220, KO Bać, kat. parcela blok 1, broj 77/2, RB2, kuću i zgradu površine 157 m2 i kat. parcelu blok 1, broj 77/2, RB3, livadu sedme klase površine 366 m2.
 2. Jusufović (Sinana) Džemail, sa prebivalištem u Muru, 05.02.2018. godine, ugovorom o poklonu broj OPU: 189-2018, uvakufio je zemljište koje je u Službi katastra nepokretnosti označeno kao kat. parcela broj 535, upisana u List nepokretnosti broj 21, KO Mur. Uvakufljenje se odnosi na površinu od 3 ara i 93 m2.
 3. Ćatović (Rama) Juso iz Godova, općina Tutin, Ćatović (Rama) Mustafa iz Biohana, općina Tutin; Lukač, rođ. Ćatović (Rama) Vezira iz Razdolja, općina Tutin; Lukač (Hakije) Sabira iz Ervenica, općina Tutin; Lukač (Hakije) Senada iz Ervenica, općina Tutin i Aličković (Ahmeta) Feriz iz Župe, općina Tutin, ugovorom o poklonu nepokretnosti broj OPU: 378-2018 od 05.04.2018. godine, kod nadležnog javnog bilježnika Ahmeta Ademovića, kao suvlasnici, uvakufili su zemljište koje je u Službi za katastarske nepokretnosti Tutin označeno kao kat. parcela broj 744, KO Tutin, upisana u List nepokretnosti broj 636, u površini od 5 ari i 95 m2, i stambenu zgradu koja se nalazi na istoj kat. parceli.
 4. Mašović (Safa) Redžep, sa prebivalištem u Novom Pazaru, 04.05.2018. godine, ugovorom broj OPU: 356-2018 uvakufio je dio kat. parcele broj 8657/3, KO Novi Pazar, upisanu u List nepokretnosti broj 15601, u površini od 2 ara i 93 m2.
 5. Elmazbegović (Tahira) Nusret, sa prebivalištem u Novom Pazaru, 21.05.2018. godine, ugovorom broj OPU: 614-2018 uvakufio je dio kat. parcele broj 577, KO Mur, upisanu u List nepokretnosti broj 23, u površini od 2 ara i 39 m2.
 6. Čuljević (Jakupa) Adnan, sa prebivalištem u Tutinu, Užička 9, 31.05.2018 godine, ugovorom broj OPU: 678-2018, uvakufio je kat. parcelu broj 45/2, KO Detane, upisanu u List nepokretnosti broj 113, u površini od 5 ari i 97 m2.
 7. Ramičević (Zaima) Murat, sa prebivalištem u Ribariću, općina Tutin, 05.09.2018. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Tutin označeno kao kat. parcela 1513/3, KO Veseniće, upisano u List nepokretnosti 224, u površini od 2 ara.
 8. Šusterac (Elmaza) Mithat, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Biserovačka 1, 12.10.2018. godine, uvakufio je kat. parcelu broj 440/11, KO Vojniće, upisanu u List nepokretnosti broj 66, u površini od 460 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2019. GODINE

 1. Ramičević (Zaima) Ferhad, sa prebivalištem u Ribariću, općina Tutin, 03.01.2019. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Tutin, označeno kao kat. parcela 1513/4, KO Veseniće, upisanu u List nepokretnosti 225, u površini od 2 ara.
 2. Bećković Edib, sa prebivalištem u Župi, općina Tutin, 18.01.2019. godine, uvakufio je kat. parcelu broj 44/2, KO Župa, upisanu u List nepokretnosti 25, u površini 543 m2.

Budući da se vakif Bećković nalazi na privremenom radu u Njemačkoj te je u vrijeme uvakufljenja morao hitno da otputuje i javi se na radno mjesto, kao i da je zemljište koje je uvakufio kupio od Veljović Svetislava, Veljović Zorice i dr., te da je bio cilj da se izbjegne dupliranje dokumentacije i troškova ovjere ugovora, plaćanje poreskih obaveza i troškova upisa u Katastar nepokretnosti, u ugovoru o uvakufljenju se kao prodavac pojavljuju raniji vlasnici.

 1. Dana 30.04.2019. godine, Društvo za trgovinu, proizvodnju i transport „Internorma“ sa ograničenom odgovornošću i poslovnim sjedištem u Novom Pazaru, Relje Krilatice 16, koju zastupa direktor Mersiha Zahirović, uvakufilo je zemljište u površini 3 ara i 96 m2, KO Pobrđe, kat. parcela 1729/3.
 2. Pepić (Feke) Nazif, sa prebivalištem u Dragi, općina Tutin, i Pepić (Redžepa) Nafija, sa prebivalištem u Dragi, općina Tutin, uvakufili su 9 ari 97 m2 zemljišta označenog kao kat. parcela 591/6 upisana u List nepokretnosti 496, KO Mitrova, općina Tutin.
 3. Mahmutović (Hazbije) Ćamil, sa prebivalištem u Žirču, općina Tutin, 18.06.2019. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti općine Tutin, upisano kao kat. parcela broj 486, upisana u List nepokretnosti broj 38, KO Žirče, u površini od 65 ari i 73 m2.
 4. Dragolovčanin (Nazifa) Fahrudin i Begović Dragolovčanin (Asima) Aida, sa prebivalištem u Varevu, općina Novi Pazar, 01.08.2019. godine, uvakufili su zemljište u površini od 4 ara i 55 m2, u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar upisano kao kat. parcela broj 507, upisana u List nepokretnosti broj 77, KO Varevo.
 5. Rastić (Hašima) Mirsad, Hajro, Rešad, Nehad i Fuad, kao suvlasnici, sa prebivalištem u Sjenici, 19.09.2019. godine, uvakufili su zemljište u površini od 15 ari u Službi za katastar nepokretnosti Sjenica upisano kao kat. parcela broj 3327/2, upisana u Izvod iz lista nepokretnosti broj 1452, KO Sjenica.
 6. Maslak (Zahira) Šaban, sa prebivalištem u Sjenici, Nova bb, 25.09.2019. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Sjenica označeno kao kat. parcela broj 2252/20, KO Sjenica, upisano u Izvod lista nepokretnosti broj 4695.
 7. Šerifović Elvir, Edin i Fahrudin, kao suvlasnici, uvakufili su zemljište, kat. parcela broj 506/4 i 506/5 , KO Tutin, upisano u Izvod lista nepokretnosti broj 924, u površini od 2 ara i 77 m2.

 

UVAKUFLJENJA ZEMLJIŠTA TOKOM 2020. GODINE

 1. Tutić (Faika) Šefik, sa prebivalištem u Tutinu, uvakufio je kat. parcelu broj 428/11, potez Rakovo Polje, upisano u Prepis lista nepokretnosti broj 619, KO Tutin, u površini od 9 ari i 69 m2.
 2. Džanković (Mehmeda) Muamer, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Generala Živkovića 176, 21.01.2020. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar označeno kao kat. parcela broj 5038/4, KO Novi Pazar, upisanu u List nepokretnosti broj 10234, u površini od 16 ari i 99 m2 i katastarsku parcelu 5038/2, upisanu u List nepokretnosti 9465, KO Novi Pazar, u površini od 0,95 ari, kao i uspostavljanje službenosti prolaza na kat. parceli broj 5038/4 u Novom Pazaru za potrebe Islamske zajednice u površini od 5 ari i 30 m2.
 3. Zećirović (Hiljma) Miljhat, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Vražogrnce, je dana 07.02.2020. godine uvakufio zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar označeno kao katastarska parcela broj 1465/1 , KO Postenje upisana u List nepokretnosti broj 1523 u površini od 3 ara.
 4. Nokić (Saliha) Edhem, sa prebivalištem u Novom Pazaru, 03.03.2020. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar označeno kao kat. parcela broj 10525/1, KO Novi Pazar, upisano u Prepis lista nepokretnosti broj 15675 u površini od 4 ara i 97 m2.
 5. Tutić (Smaka) Muamer, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Mojkovačka 11, 06.06.2020. godine, uvakufio je suvlasničke dijelove zemljišta u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar označeno kao kat. parcele broj 199, 200 i 706/4, KO Mur, upisane u Prepis lista nepokretnosti broj 2299 i 948, u ukupnoj površini od 5 ari i 47 m2.
 6. Dupljak (Džema) Izet, sa prebivalištem u Novom Pazaru, Trnava bb, 22.07.2020. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Novi Pazar označeno kao kat. parcele broj 1925/3 i 2946/3, KO Izbice, upisane u List nepokretnosti broj 1080, u ukupnoj površini od 60 ari.
 7. Beganović (Dželila) Fehim, sa prebivalištem u Brezi, Sjenica, 01.10.2020. godine, uvakufio je zemljište u Službi za katastar nepokretnosti Sjenica označeno kao kat. parcela broj 146, KO Zaječiće, upisana u izvod Lista nepokretnosti broj 272, u površini od 3,64 ara.
 8. Glas islama 307, strana 28-29

RESTITUCIJA

Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i vjerskim zajednicama usvojen je 2006. godine. U toku 24-mjesečnog roka za podnošenje zahtjeva za restituciju (1. oktobar 2006 – 30. septembar 2008.) sve crkve i vjerske zajednice podnijele su Direkciji za restituciju 3.049 zahtjeva za povraćaj imovine.

 

CRKVA / VJERSKA ZAJEDNICA / OSTALI UKUPNO
Srpska pravoslavna crkva 1.602
Rimokatolička crkva 467
Grkokatolička crkva 42
Jevrejska zajednica 520
Slovačka evangelička crkva a.v. 236
Evangelička hrišćanska crkva 28
Rumunska pravoslavna crkva 37
Jermenska katolička crkva 1
Islamska zajedica 56
Reformatska hrišćanska crkva 25
Evangelička metodistička crkva 9
Hrišćanska baptistička crkva 1
Savez baptističkih crkava 2
Hrišćanska adventistička crkva 2
Hrišćanska nazarenska zajednica 1
Crkva Božija 1
Fizička lica i druga pravna lica 19
Ukupno: svi zahtjevi 3.049

U toku dvogodišnjeg roka za podnošenje zahtjeva, do 30. septembra 2008. godine, crkve i vjerske zajednice podnijele su ukupno 3.049 zahtjeva kojim traže vraćanje 82.197 ha zemljišta, od čega 47.451 ha poljoprivrednog zemljišta, 33.867 ha šuma i šumskog zemljišta i 880 ha građevinskog zemljišta. Kada su u pitanju objekti, ukupno se potražuje 699 poslovnih objekata, čija procijenjena površina iznosi 233.269 m2 i 1.205 stambenih objekata, čija procijenjena površina iznosi 149.123 m2. Pored toga, potražuje se i 249 grobalja, u 161 zahtjevu matične knjige, te pet umjetničkih slika.

Islamska zajednica podnijela je 56 zahtjeva za restituciju imovine u kojima se traži vraćanje 51 ha zemljišta, od čega 30 ha poljoprivrednog zemljišta, 3 ha šuma i šumskog zemljišta i 18 ha građevinskog zemljišta. Traže se i 33 poslovna i pet stambenih objekata ukupne procijenjene površine od 9.900 m2, odnosno 400 m2. Traži se i 18 grobalja.

***

U postupcima pred Direkcijom za restituciju, crkvama i vjerskim zajednicama vraćeno je 33.288 ha 80 ari 96 m2 zemljišta. Vraćeno je i poslovnih i stambenih objekata u površini od 62.362 m2.

Ukupno, kad je riječ o zemljištu, vraćeno je preko 40% u odnosu na traženo zemljište, a kad je riječ o objektima procenat vraćenog, u odnosu na traženo, je 16.31 %. Od tog procenta, Islamska zajednica je dobila 0,001% zemljišta i 0,20% objekata.