Ramazan mjesec milosti i spasa

Ramazan je jedan od dvanaest mjeseci u islamskom kalendaru. U semantičkom smislu označava mjesec velike vreline, a vrijednost ovog mjeseca dobija na značaju od trenutka početka objave Kur’ana, koja je otpočela u zadnjoj trećini ovog mjeseca.
“U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.”
Kao što je Kur’an savjet, uputa, dobrota, lijek za srca vjernika i Allahova milost prema njima, tako je i određivanje Muhammeda a.s. za vjerovjesnika u Ramazanu, također, Allahova milost svim svjetovima.
“A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.”
Poslanik a.s. o ovom mjesecu, između ostalog, kaže: – Selman el-Farisi r.a. prenosi: “Zadnjeg dana mjeseca ša’bana Resulullah s.a.v.s. obratio nam se i rekao: – O ljudi, dolazi vam veliki, blagoslovljeni mjesec. U njemu se nalazi noć vrjednija od hiljadu mjeseci. To je mjesec čije dane je Allah učinio obaveznim da se u njima posti, a klanjanje teravih namaza u njegovim noćima je preporučeno. Onaj ko se u tom mjesecu približi Allahu činjenjem dobrog djela, makar bilo i neznatno, bit će nagrađen kao da je učinio farz u neko drugo vrijeme! A ko učini farz, bit će nagrađen kao da je učinio sedamdeset farzova kada nije Ramazan!“
Također, to je mjesec prisnosti sa svojim bližnjima. U tom mjesecu povećava se vjernikova nafaka (opskrba). „Ko pripremi postaču iftar, nagrada će mu biti oprost grijeha i spas od džehennemske vatre. I još će dobiti nagradu sličnu postačevoj, a da njemu ništa ne bude umanjeno.” Neki su rekli: “Allahov Poslaniče, nije svako od nas u stanju da osigura iftar postaču!” Resulullah s.a.v.s. je odgovorio: “Allah daje tu nagradu onome ko da postaču da se iftari, pa makar to bila hurma, ili gutljaj vode, ili mlijeka.“ (Ibn Huzejme u Sahihu)
To je mjesec čija je prva trećina Allahova milost. Njegova druga trećina donosi Allahov oprost, a njegov završetak je spas od džehennemske vatre. Onome ko umanji teret svome slugi (radniku) u ovom mjesecu, Allah će oprostiti i osloboditi ga boravka u Džehennemu. U ovom mjesecu puno činite četiri stvari: sa dvije ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, a i druge dvije su vam također neophodne. Što se tiče onoga čime ćete postići zadovoljstvo vašeg Gospodara, to je svjedočenje da nema Boga osim Allaha (izgovaranje La ilahe illlellah) i upućivanje Allahu dove za oprost (cinjenje istigfara). Ono što je neophodno jeste da molite Allaha da vas uvede u Džennet i da kod Njega tražite utočište od Džehennema. Onoga ko napoji postača kada iftari, Allah će (na Sudnjem danu) napojiti sa Havda (Vrela) tako da neće osjetiti žeđ sve dok ne uđe u Džennet.
Ubade b. Samit r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao jednog dana kada je Ramazan već bio nastupio: “Došao vam je Ramazan, mjesec blagoslova. U tom mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i prima dove. U Ramazanu Allah dž.š. gleda vaše nadmetanje u činjenju dobra i hvali Se vama pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu.” (Taberani)
Enes r.a. prenosi: “Jednom, kada je počeo Ramazan, Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Došao vam je mjesec u kojem se nalazi noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude lišen njenih blagodati, lišen je svega dobra! A njenog dobra biva lišen samo onaj ko je nesretnik!”
O vrijednosti Ramazana i posta Poslanik s.a.v.s. dalje nastavlja, pa kaže: „Ko posti Ramazan vjerujući i nadajući se (nagradi), oprošteni su mu (manji) grijesi koje je do tada počinio.“ (Buharija i Muslim). „Kada dođe Ramazan, otvaraju se dženetska vrata, zatvaraju se džehenemska vrata, a šejtani se vezuju u lance.“ (Buharija, Musim)
Enes r.a. prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: „U noći Lejletu-l-Kadr Džibril a.s. spušta se na zemlju sa skupinom meleka, blagosiljajući svakog roba koji spominje Allaha stojeći ili sjedeći. Potom se, na dan Bajrama, Allah hvali takvim robovima pred Svojim melekima: ‘O meleki Moji, šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?’ Oni odgovaraju: ‘Gospodaru naš, on treba da dobije svoju plaću.’ Na to Allah odgovara: ‘O Moji meleki, Moji robovi, i muškarci i žene, obavili su ono što sam im Ja propisao. Zatim su skrušeno podigli svoje glasove čineći Mi dovu. Tako Mi Moje moći i veličine i tako mi Moje plemenitosti i Mog uzvišenog položaja, Ja ću im Se, uistinu, odazvati.’ Nakon toga Allah kaže: ‘Vratite se, Ja sam oprostio vaše grijehe i zamijenio Sam vaša loša djela dobrim.’ Resulullah s.a.v.s. rekao je: ‘Oni se potom vraćaju s oproštenim grijesima.’“ (Prenosi El-Bejheki u djelu Šu›abu-l-iman)
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Mom ummetu je dato petero u Ramazanu što nije dato nikome prije njih:
1. Zadah iz usta postača ugodniji je Allahu od mirisa mošusa (miska);
2. Za njih traži oprost i riba u moru sve dok ne prekinu svoj post;
3. Allah svaki dan uljepšava Džennet, a potom kaže: – Moji čestiti robovi samo što nisu zbacili sa sebe (dunjalučki) teret i došli u tebe;
4. U ovom mjesecu zli šejtani bivaju stavljeni u okove tako da ne mogu činiti zla koja obično čine mimo Ramazana;
5. Posljednje noći Ramazana njima (postačima) biva oprošteno.”
Nakon toga ashabi r.a. upitali su: “O Allahov Poslaniče, je li ta posljednja noć Lejletu-l-Kadr?” Resulullah s.a.v.s. odgovorio je: “Ne! Radi se o tome da onaj ko je ulagao trud, svoju nagradu dobiva onda kada završi posao.” (Prenose Ahmed, El-Bezzar i El-Bejheki)
Ka’b b. ‘Udžre r.a. prenosi: „Resulullah s.a.v.s. je rekao: ‘Primaknite se mimberu’ i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: ‘Amin!’ Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: ‘Amin!’ I na trećoj stepenici je rekao: ‘Amin!’ Kada je sišao sa mimbera rekli smo: ‘Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!?’ On je rekao: ‘Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril a.s. pojavio se preda mnom i rekao: ‘Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec Ramazan i dozvoli da mu on prođe, a da ne zaradi oprost!’ Ja sam tada rekao: ‘Amin!’ Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: ‘Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime, a on ne donese salavat na tebe!’ Ja sam kazao: ‘Amin!’ Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je: ‘Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet.’ Ja sam rekao: ‘Amin!’“ (Prenosi El-Hakim u El-Mustedreku s naznakom da je lanac prenosilaca vjerodostojan. Hadis, također, prenose Ibn Hibban, Et-Taberani, El-Bejheki u Šu’abu-l-iman, El-Buhari u Birru-l-validejni i Et-Tirmizi u Sunenu).
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Ko bez opravdanog razloga ili bolesti ne bude postio jedan dan u Ramazanu, taj dan neće moći ničim nadoknaditi, čak kada bi postio cijeli svoj život.” (Prenose Ahmed, Et-Tirmizi, Ebu Davud i Ibn Madže)
Enes r.a. prenosi: “Jednom, kada je počeo Ramazan, Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: – Došao vam je mjesec u kojem se nalazi noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude lišen njenih blagodati, lišen je sveg dobra! A njenog dobra biva lišen samo onaj ko je nesretnik!” (Prenosi Ibn Madže)

Glas islama 318, autor: dr. Hajrudin Balić