Konjsko meso i meso mazge

PITANJE: Da li je muslimanu dozvoljeno u ishrani
koristiti konjsko meso, meso magarca ili mazge?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah dž.š. je vjernicima dozvolio
da u ishrani koriste meso domaćih i divljih životinja koje ne spadaju u
kategoriju mesoždera, ptica koje nisu lešinari, morskih životinja, te
pojedinih insekata. Meðutim, u svim kategorijama postoje izuzeci po
pitanju dozvole konzumiranja njihovog mesa.
 

Što se tiče mesa magarca i mazge, ono je po
mišljenju imama Ebu Hanife zabranjeno – haram da se koristi u ljudskoj
ishrani, a dokaz za ovaj stav jeste zabrana od strane Poslanika a.s.
koju je izrekao u toku bitke na Hajberu, a koju prenosi Džabir r.a., dok
je korišćenje konjskog mesa mekruh -pokuðeno, jer se po ovom pitanju
prenose različite predaje od Poslanika a.s. od kojih jedne dozvoljavaju,
a druge zabranjuju. Imajući u vidu pomenuto, te činjenicu da se oni
koriste za borbu, vuču, te druge korisne svrhe čovjeku, hanefije su iz
predostrožnosti mišljenja da je konjsko meso mekruh i da ga treba
izbjegavati u ljudskoj ishrani, sve dok ima drugog mesa ili načina da se
čovjek prehrani. Ulema malikijskog mezheba, veći dio, smatra zabranjenim
– haram korišćenje konjskog mesa u ljudskoj ishrani.