Učenje sure Jasin umrlim

Da li je dozvoljeno da se umrloj
osobi prouči sura Jasin ili nešto drugo od Kur'ana na mezaru? Da li to
može učiniti ženska osoba?

ODGOVOR: Pitanje učenja Kur'ana
umrlim osobama jeste pitanje koje se vrlo često postavlja i o kojem se
često diskutuje, gdje postoje različiti stavovi meðu ljudima, od onih
koji ga smatraju poželjnim i korisnim do onih koji smatraju da je to
stvar koja umrlom ne koristi.

Meðutim, činjenica je da Poslanik
a.s. u svom hadisu ističe da preseljenje osobe sa ovoga svijeta ne znači
prekidanje svih veza sa ovim svijetom, već postoje stvari od kojih umrli
i nakon svoje smrti ima koristi i sevaba.

Poslanik a.s. kaže: "Kada čovjek
preseli sa ovoga svijeta prekidaju se sva njegova djela osim troje:
trajna sadaka, nauka kojom se drugi koriste i islamski odgojeno dijete
koje se moli za svog roditelja."

Pomenuti hadis ističe da pored
trajne sadake, to jest djela koje čovjek učini, a koje i nakon njegove
smrti nastavi koristiti ljudima – nauke, to jest znanja koje čovjek u
toku svoga života prenese na druge, pa im ono koristi i po njemu se
vladaju i na druge ga prenose, stvar koja čovjeku koristi jeste i dova
koja se upućuje od strane njegovog evlada, ili člana rodbine, Allahu dž.š.
u kojoj se traži oprost i Allahova dž.š. milost za umrlog.

Dova koja je spomenuta u hadisu nije
striktno odreðena i nema svoju odreðenu formu, već ona može biti
različita. Od direktnog upućivanja dove i traženja oprosta, preko učenja
kur'anskih ajeta ili sura, npr. sure Jasin ili neke druge, gdje se sevab
od njihovog učenja poklanja umrloj osobi.

Što se učenja Kur'ana tiče, ono može
biti obavljeno i u kući, meðutim nije zabranjeno da se to učini i na
mezaru umrle osobe, ukoliko to neko iz porodice želi. Meðutim, potrebno
je da se u takvim situacijama kontrolišu osjećanja, da se osoba uzdrži
pretjeranog plača i naricanja, što je praksa pojedinaca, jer su to
stvari koje ne samo da ne koriste umrlom, već mu štete. Ista je stvar po
ovom pitanju bilo da se radi o muškarcima ili ženama, jer ženi nije
zabranjeno da zijareti mezarja, ali se savjetuje prisebnost i
izbjagavanje zijareta ukoliko se osoba ne može uzdržati od pretjeranog
plača i naricanja, ili ukoliko će to negativno uticati na njeno
zdravlje. Poznato je da je Poslanik a.s. jednom prilikom zatekao jednu
ženu kako plače pored jednog mezara, kojoj nije osporio taj postupak,
već joj je ukazao na nužnost strpljenja.

Pogrešna je praksa u pojedinim
krajevima da se odreðenim osobama plaća da odu do odreðenog mezara kako
bi učile Kur'an nekome, jer u islamu nema posredništva. To je praksa
nekih drugih religija, a ne postoji ni potreba za tim, jer svaki čovjek
može da se direktno obrati Allahu sa dovom, molbom, za sebe ili onoga za
koga želi, na jeziku kojim govori, ili u mislima, a Uzvišeni Allah je
onaj koji sve čuje, vidi, razumije i sve zna, bilo da mu se obraćamo na
arapskom ili nekom drugom jeziku, bilo da smo u kući, džamiji ili nekom
drugom mjestu.

Neprihvatljivo je da će neko drugi bolje moliti Allaha dž.š. od osobe
koja je potomak, ili bliski rod umrlog, ma koliko joj za to platili.