Islamski propisi o postu – Dr. Ibrahim Džananović

Dr. Ibrahim Džananović

Islamski propisi o postu

Objava Kur'ana počela je u mjesecu ramazanu
611. godine, n.e, a završena je smrću Muhammeda, a.s., 632. g. Kur'an nije
odjedanput objavljen. Njegova objava trajala je sukcesivno dvadeset dvije
godine i kroz vjerovjesničku misiju Muhammmeda, a.s., utemeljeno je islamsko učenje
Kur'anom i pojašnjeno riječima i postupcima Muhammeda, a.s., – sunnetom.

Svrha postepenosti objavljivanja Kur'ana i
sukcesivnog nastajanja islamskih propisa, bez obzira odnosili se na vjeru ili
pravo, nalazi se u činjenici što je Objava pratila dogaðaje, potrebe društva i,
osobito, stepen svijesti muslimana. Zbog toga se i razlikuju dva perioda objave
Kur'ana: prethidžretski – mekkanski i, posthidžretski – medinski period. U
mekkanskom periodu propisa o vjerskim obredima i propisa o regulisanju društvenih
odnosa ne nalazimo mnogo. To je zbog toga što je prvo trebalo učvrstiti vjeru i
moral i kroz to podići svijest vjernika do takvog stepena kako bi bila kadra
prihvatiti najznačajnije odredbe iz obredoslovlja i prava. Ajeti mekkanskog
perioda karakteristični su po tome što su kroz beskompromisnu borbu protiv
idolopoklonstva razvijali svijest o monoteizmu i vjeri u samo jednog Boga i što
su dokinuli neke izrazito paganske običaje kao što je, primjerice, kćerkoubojstvo.
Svijest vjernika se postepeno razvijala i snažila potaknuta kur'anskim učenjem
o neminovnosti konačnog odgovaranja za svoje postupke, tj. naučavala je
muslimane da ima drugi vječni svijet – Ahiret, i da će se posigurno odgovarati
za sva svoja djela počinjena na ovom svijetu.

Do detaljnije razrade islamskog učenja,
normiranja društvenih odnosa i definiranja obaveza prema Allahu, dž.š., došlo
je tek u medinskom periodu. Na taj način mekkanski period do 622. godine je
period učvršćivanja vjere u jednoga Allaha i konačne odgovornosti za svoje
postupke, a mekkanski period, od 622. do 632. je praktična realizacija i
potpuno oživotvorenje učenja iz prethidžretskog perioda. Korelacija mekkanske i
medinske Objave možda se može najbolje ilustrirati primjerom namaza i posta.

Namaz je, naime, karakterističan po tome što
razvija vjersku svijest muslimana i padanjem na sedždu vjernik je najbliži
Allahu, dž.š. Na sedždi najviše osjeća Njegovu moć i na taj način jača svoje
uvjerenje da je svaki čovjek samo čovjek, i da je njegovo vremensko trajanje
ograničeno. Posljedica ovakvog vjerovanja je isključivanje mogućnosti obožavanja
čovjeka iz straha od njegove trenutne vlasti, položaja, snage i moći. Namaz je
lahak ibadet i kao takav propisan je u Mekki.

S druge strane, post se može realizirati
samo onda ako je vjernikova svijest toliko narasla da mu je dovoljna samo
pomisao na Allahovu kontrolu, tj. da je potpuno svjestan i uvjeren da ga Allah
u svakom trenutku vidi, iako on Njega ne vidi i da Allah zna njegove misli, a
kamoli postupke. Post je dakle, test i potvrda čovjekove svijesti koja se
razvijala o Bogu putem obavljanja namaza.

Allah, dž.š., propisivao je ono što je bilo
primjereno trenutnom stepenu svijesti i spremnosti muslimana da to odmah
prihvate i primijene u praksi.

U činjenici što je do normiranja društvenih
odnosa i definitivnog utvrðivanja praktičnih obaveza prema Allahu, dž.š., –
ibadeta, došlo u Medini, a ne u Mekki, može se nazrijeti opća karakteristika
svakog prava čija je efikasna primjena uvjetovana postojanjem fizičke snage kao
vanjskog faktora koji će biti garant njegove primjene. Muslimani u Mekki bili
su samo duhovna, ali nikako fizička snaga, pa bi bilo neprikladno propisivati
nešto što se ne bi htjelo prihvatiti jer nije bilo izvanjske sile koja bi bila
garant te primjene.

Odreðene vrste ibadeta imaju i neka vanjska
obilježja koja omogućavaju zainteresiranom licu, ili društvu u cjelini, da ima
uvid u njihovu primjenu, pa prema tome i mogućnost primjene sankcije za njihovo
nevršenje. Primjera radi, namaz sam po sebi ima i nečeg manifestacionog kao i
hadž, pa je lahko utvrditi da li neko klanja ili ne, da li obavlja hadžske
obrede ili ne. Meðutim, kod posta je sasvim nešto drugo.

Lice koje želi sakriti od ljudi da ne posti
to može vrlo lahko. Zbog toga je post specifična vrsta ibadeta koja ima za cilj
da provjeri stepen svijesti vjernikove, njegovu odanost Allahu, dž.š., i
njegovu vjeru u zagrobni život. Za primjenu ovog vjerskog propisa ne pomaže
ljudska kontrola. Upravo zbog toga što onaj ko posti priznaje samo Allahovu
kontrolu, primjena ovog ibadeta se smatra krunom svih drugih ibadeta. Budući da
post predstavlja najintimniji doživljaj i najiskrenije predanje Allahu, dž.š.,
i da se vrši bez posrednika i bez ikakve osobite vidljive forme – s pravom se
smatra najvižnijim ispitom vjerske svijesti muslimana.

Nemjerljiva je njegova vrijednost u odnosu
na druge ibadete. To se vidi iz ovog kudsi-hadisa u kome Allah, dž.š., kaže: Svako će biti nagraðen prema učinjenom djelu
osim za post. On je Moj i za njega samo Ja nagraðujem.

U jednom drugom hadisu Muhammed, a.s., je
rekao: "Ko isposti ramazan s čvrstim uvjerenjem i dobročinstvom (onako kako ga
je Allah propisao) bit će mu oprošteni prethodni grijesi."1

U mjesecu ramazanu je i noć Lejletu-l-kadr,
koja je u pogledu ibadeta u kojoj nema te noći "bolja od hiljadu mjeseci".2

 

Post
je jedan od osnovnih stupova vjere

Ramazanski post je nareðen muslimanima
desetog mjeseca ša‘bana, druge godine po Hidžri (624.).

Ova naredba je došla prije nego što se
desila Bitka na Bedru. Objavljen je u Medini onda kada je svijest muslimana
bila toliko narasla u mekkanskom periodu da su muslimani bili spremni zbog
islama napustiti svoj grad Mekku i Hidžru učiniti u Medinu. Tek je post onda
nareðen kada nije ostala nikakva dilema da li će ga muslimani prihvatiti i hoće
li ga dosljedno sprovesti.

Riječ sijam
u Kur'anu je spomenuta na više mjesta. Najviše u suri El-Bekare, sedam puta.
Ova riječ se spominje i u suri Ahzab (ajet 35), El-Ma'ide (ajet 89 i 95),
En-Nisa (ajet 92), Merjem (ajet 26) i El-Mudžadele (ajet 4).

Ajet kojim je izravno nareðen post glasi: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što
je propisan onima prije vas, i to odreðeni broj dana – da biste bili
bogobojazni. A ko od vas bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana.
Onima koji ga teško podnose – otkupnina je jednog siromaha nahraniti. A ko
dobrovoljno učini i više – to je za njega bolje. A da postite bolje vam je neka
znate.
(El-Bekare, 183-184).

Pojašnjavajući glavne islamske principe na
kojima počiva cjelokupno islamsko učenje Muhammed, a.s., rekao je: "Islam počiva
na pet temelja: vjeri u samo jednog Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik,
klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu ramazana."

Ovaj hadis je vjerodostojan, ne samo što ga
je Buharija uvrstio u svoju zbirku, već i zbog toga što ga i drugi muhaddisi
smatraju vjerodostojnim, kako zbog vjedostojnosti samih prenosilaca hadisa
(ravija) tako i samog teksta hadisa (metn) koji je u potpunom skladu sa
Kur'anom i cjelokupnim ciljevima i intencijama šerijata (meqa>sidu-š- šeri>a’).

Poricanje posta kao obligatne dužnosti i
jednog od glavnih temelja vjere ima za posljedicu da poricatelj prestaje biti
musliman.

 

Post
kod drugih naroda

Iz naprijed citiranog ajeta vidi se da je
post bio propisan i drugim narodima prije muslimana. Ovdje se obično misli na
Jevreje i kršćane. Meðutim, post su prakticirali i narodi poput starih Egipćana
u vremenu njihova idolopoklonstva. Manihejci, brahmanaci takoðer. Dakle, post
je bio poznat kod svih naroda, čak i kod onih koji nisu poznavali nebesku
Objavu.3 

Od starih Egipćana obrede posta preuzeli su
Grci, a kasnije i Rimljani. Sabejci (obožavaoci zvijezda) su poznavali post u
trajanju od trideset dana. Ovaj post je bio prakticiran u mjesecu martu u počast
boga Mjeseca. Postili su još devet dana u mjesecu decembru u čast boga sreće –
Jupitera, a zatim sedam dana u mjesecu februaru u počast boga Sunca. Post im se
sastojao u suzdržavanju od jela i pića, od izlaska do zalaska sunca, dok se
post od sedam dana sastojao u suzdržavanju od vina, mesa i mesnih proizvoda.4

Manihejci su imali više vrsta posta i
prakticirali su ga u različitim vremenskim periodima. Nedjelja je imala posebno
značenje kod nižih, a ponedjeljak kod viših slojeva društva. Manes je svojim
pristašama naredio da poste sedam dana u svakom mjesecu.5 

Zakoni brahmanizma i budizma propisivali su
svećenicima post u danima ravnodnevnice kao i post prvog i četrnaestog dana
svakog lunarnog mjeseca. U vrijeme pomaračenja Sunca niži slojevi su se
obavezno suzdržavali od jela, pića i seksualnih odnosa, dok je višim slojevima
(svećenstvu i vojnim licima) pored gore navednog bilo zabranjeno jesti jela
koja su se našla u kući za vrijeme pomračenja Sunca i tu su hranu morali podijeliti,
a posuðe u kojima je bila ta hrana razbiti.

Pristalice brahmanizma i danas poste
jedanaesti i dvanaesti dan svakog indijskog mjeseca.

Pripadnici budizma poste od izlaska do
zalaska sunca po četiri dana svakog lunarnog mjeseca. Kada poste prvi, deveti,
petnaesti i dvadeseti dan u mjesecu, zabranjen im je rad, čak i spremanje večere.
Zbog toga oni koji poste te dane pripremaju jela prije izlaska Sunca.

Što se tiče Jevreja pouzdano je dokazano da
je Musa, a.s., (Mojsije) postio četrdeset dana, a to upućuje da je post bio
poznat i ubrajan u ibadete. Jevreji poste jednu sedmicu u toku ovih četrdeset
dana kao sjećanje na pad Jerusalema i njegovo osvajanje.

U Levitskom zakoniku stoji: "Jahve reče
Mojsiju: Ovaj zakon neka za vas trajno vrijedi. U sedmom mjesecu, deseti dan
toga mjeseca, postite i ne vršite nikakva posla, ni domorodac ni stranac koji
meðu vama boravi. Jer, toga dana, nad vama se ima izvršiti obred pomirenja da
se očistite od svih svojih grijeha, te da pred Jahveom budete čisti. Neka je to
za vas subotnji počinak, kad postite. Trajan je to zakon."6

U istom zakoniku stoji i ovo: "Reče Jahve
Mojsiju: Povrh toga, deseti dan toga sedmog mjeseca pada Dan pomirenja. Neka
vam to bude prigoda za sveti zbor. Postite i prinesite u čast Jahvi paljenu žrtvu.
Toga dana nemojte raditi nikakva posla. To je, naime, Dan pomirenja kada će se
za vas obaviti obred pomirenja pred Jahvom, bogom vašim. Jest, ko god ne bude
postio toga dana, neka se odstrani iz svoga naroda. Ko bi god radio kakav posao
na taj dan, toga ću ja istrijebiti iz njegova naroda. Nikakva posla nemojte
raditi. To je trajan zakon za vaše naraštaje gdje god vi boravili. Neka vam je
to subotnji počinak. Postite! Navečer desetog dana u mjesecu – od večeri do večeri,
prestanite raditi.

A desetoga dana toga sedmog mjeseca imate
sveti saziv. Postite i nemojte raditi nikakva posla."7

U Nehemijinoj Knjizi u prvom redu devetog
poglavlja stoji da su Jevreji postili dvadeset četvrti dan sedmog Hebrejskog
mjeseca: "Dvadeset četvrtoga dana toga mjeseca skupiše se Izraelci na post u
pokorničkim vrećama i posuti prašinom."

Iz Knjige Zaharije može se razumjeti da su
Jevreji poslije dolaska u Babilon postili i mnoge druge dane kao sjećanje na
bolne dogaðaje u njihovoj povijesti. Ove periodične postove nazivali su imenom
mjeseca u kojima se taj dogaðaj desio.

Osim ovih postojali su i drugi preporučljivi
postovi koji su padali u periodičnim vremenskim razmacima i koji su
prakticirani u spomen na pogibiju svojih poslanika i velikih ljudi, ili kao
uspomena na druge dogaðaje u njihovoj povijesti.

Treba reći da se u starom zavjetu ništa ne
govori o zavjetnom postu, ali nas Kur'an podučava da su Jevreji imali i ovu
vrstu posta. Tako, npr., u suri Merjem, u 26. ajetu, kaže se: Jedi i pij i budi veselo! Ako vidiš ikoga od
ljudi, reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti, pa danas ni s kim
neću govoriti."
Ovo su riječi Džibrila upućene Merjemi, majci Isaa, a.s.,
da se njima obrati svakom onome ko je bude vrijeðao i raspitivao se o prirodi
njene trudnoće i roðenja djeteta.

Interesantno je da se skoro u svim klasičnim
fikskim djelima spominje post koji se sastojao, izmeðu ostalog, i u tome da se
ni s kim ne govori. Ova vrsta posta nije priznata u islamu, mada je posve
sigurno da je bila prakticirana u religiji Jevreja. To pričinjava izuzetno
opterećenje i patnju za čovjeka i njime se ne postiže pravi cilj, svrha i
smisao islamskog posta pa je zato kod muslimana potpuno nepoznat.

Što se tiče kršćana u njihovim priznatim
evanðeljima nema teksta kojim se eksplicitno nareðuje post, već se samo
spominje, hvali i smatra pobožnošću. Tako, naprimjer, ima citat: "Kad postite
ne budite mrki poput licemjera koji izobliče lice da ih zapaze kako poste.
Zaista, kažem vam, već su primili svoju plaću."

Kod kršćana je najstariji i najpoznatiji
Veliki post koji pada prije Uskrsa. Veliki post su postili Musa, a.s., Isa,
a.s., i apostoli. Crkva je kasnije odredila i druge vrste postova koji se meðusobno
razlikuju, ovisno o vrsti kršćanskog učenja. Poznato je da se post, primjerice,
sastoji od samo neke vrste hrane kao što su: meso, riba, jaja, mlijeko, itd.

 

Vrste
islamskog posta

Najvažniji islamski post je post mjeseca
ramazana. Ovaj post je fardi ‘ajn -mu'ajjen, stroga obaveza za svakog
punoljetnog, pametnog i zdravog muslimana i muslimanku i ko ga ne bi prihvatio
i vjerovao kao strogu vjersku dužnost ne smatra se pripadnikom islama.

Post ramazana počinje istekom mjeseca ša‘bana
i pojavom mjeseca mlaðaka koji je pouzdan znak da je nastupio ramazan. Postiti
se, dakle, može samo dvadeset i devet ili trideset dana. Mjesec po lunearnom
kalendaru ne može imati dvadeset i osam, niti trideset i jedan dan. U nekim
zemljama se i danas prakticira utvrðivanje posta kao i njegov završetak,
odnosno početak Bajrama, posmatranjem mlaðaka golim okom. Na ovaj način, kako
kažu, striktno se primjenjuje kur'anski tekst koji glasi: Pa ko vidi mlaðak mjeseca ramazana neka ga posti. Imajući u vidu
razne vremenske nepogode kao što su u našim krajevima magle, ili pustinjskim
oblastima prašina, ljudsko oko nije uvijek moglo biti pouzdano sredstvo za utvrðivanje
pojave mlaðaka. Zbog toga se u fikhskim djelima spominje dan jevmu-š-šekk, tj. sumnjivi dan. Sumnjiv je zbog toga
što kada se navrši dvadeset i deveti dan ša‘bana nije sigurno ima li i
trideseti dan ili će biti prvi dan mjeseca ramazana. Ova dilema je danas
otklonjena jer se sasvim sigurno proračunima i suvremenim pomagalima koja stoje
na raspolaganju može izraditi kalendar i putem astronomskih proračuna
osloboditi ljude sumnji u tačan dan početka posta. Fikhska djela su puna različitih
komentara i divergentnih stavova islamske uleme o ovom pitanju. Mi se, s
obzirom na okolnost da se kod nas već dugi niz godina primjenjuje astronomski
način proračunavanja početka i završetka ramazana, nećemo na ovo osvrtati već
samo proporučiti da se muslimani pridržavaju ponuðenog oficijelnog kalendara od
strane Islamske zajednice.

Prema hanefijskoj pravnoj školi ukupno ima
osam vrsta posta.8 Neke vrste posta su
stroga obaveza, neke su samo preporučene, dok ima i postova koji su pokuðeni pa
čak i zabranjeni.

Ramazanski post je najveća vjerska obaveza
(fard), pa ako se propusti na vrijeme ispostiti, obavezno ga je naknadno
napostiti. Ovo napaštanje propuštenih dana ramazana takoðer je propisano
Kur'anom. U mjesecu ramazanu objavljen je
Kur'an, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra
od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga posti, a ko se razboli
ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a
ne da vam oteža – da odreðeni broj dana ispunite, da Allaha veličate što vas je
uputio i da zahvalni budete
. (El-Bekare, 185)

Ako se neko namjerno i bez opravdanog
razloga omrsi u toku dana posta uz ramazan, to znači da se poigrao sa svojim
postom, pa se iskupljenje za takav postupak sastoji u tome da mora postiti dva
mjeseca, iz dana u dan, i još naposti taj omršeni dan. Ovaj post i iskupljenje
za počinjeni prekršaj zove se kefaret.

Post može biti i zavjetni (nezr). Sastoji se
u tome što se neko može zavjetovati da će postiti odreðen broj dana ako mu se
nešto dogodi ili ispuni neka želja. Čim se steknu uvjeti, tj. ispuni želja zbog
koje je zavjet učinjen, odmah je dužan otpočeti post. Ako je, meðutim, zavjet učinjen
uz ramazan i želja ispunjena, postit će se iza mjeseca ramazana, jer se tokom
ramazanskog posta nikakav drugi post ne može prakticirati.

Post može biti sunnet, kao, npr., post ašure;
mendub ili mustehab – pohvaljeni post, tj. postiti tzv. bijele dane svakog
mjeseca. To su 13., 14., 15. dan u lunarnom kalendaru, a bijeli su zbog toga što
tada mjesec najjače sija i najduže osvjetljava noći.

U nekim slučajevima nije proporučljivo
postiti (mekruh), kao, npr., postiti prvi dan ramazanskog i dane
Kurban-bajrama.

 

Kada
je lijepo postiti

Svaki post koji je dopušten naziva se
nafila-post. On je rezultat visoke svijesti vjernika koja ga tjera da se postom
i mimo namaza približi Allahu, dž.š. Za takvo svoje djelo postač ima Allahovu
nagradu, ali ako ne posti nema kazne. Tih dobrovoljnih postova ima više kao što
su:

– Post Davuda, a.s. Zove se Davudov zbog
toga što je ovaj Allahov Poslanik jedan dan postio, a jedan mrsio i tako kroz
cijelu godinu, osim uz ramazan koji se mora postiti iz dana u dan. Ovo je
najvredniji post.

– Post tri dana u mjesecu. Najbolje je da to
budu 13., 14. i 15. dan lunarnog kalendara. Ovu vrstu posta je prakticirao
Muhammed, a.s.

– Post šest dana mjeseca ševvala, makar to
ne bilo uzastopno, već dane koje sam odabere.

– Post na dan Arefata, tj. 9. dan mjeseca
zul-hidždžeta. Ovo se odnosi na one koji su kod svojih kuća, a ne na hadžije.
Njima je sunnet da mrse, a ne da poste. Hadžije mogu da poste prvih osam dana
zul-hidždžeta, dakle, prije Arefata, ali nikako na Arefatu.9

– Post deveti i deseti dan mjeseca ašure.

– Post po tri dana u mjesecima ešhur-el-hurum,
a najbolje je da to budu: četvrtak, petak i subota.

Kod dobrovoljnog posta (nafile) važno je
znati da se u toku dana postač može omrsiti, ali taj dan mora napostiti. Ono što
je bilo dobrovoljno na početku kada je odlučio da posti, sada je postala
obaveza (vadžib) nadoknaditi.

Udate žene bez dozvole svoga muža ne treba
da poste nafilu jer na taj način, moguće je, žele izbjeći svoju bračnu obavezu
prema mužu.10

 

Uvjeti
za ispravnost posta

Da bi post bio ispravan i kod Allaha
primljen potrebno je da postač ispunjava odreðene uvjete. Prvi uvjet je da bude
musliman. Pod ovim se misli da ibadet koji je produkt kelime-i šehadeta može
biti primljen samo od muslimana. Lice koje preðe na islam, a bilo je
nemusliman, nije obavezno propuštene dane, odnosno mjesece ramazana napostiti.
Ako preðe na islam u toku ramazana propuštene dane toga ramazana neće napostiti
kao ni taj dan u kome je prešao na islam. Razlog tome je što na početku toga
dana kao nemusliman nije bio obveznik da zaposti. Lijepo je, meðutim, da se do
kraja toga dana iz poštovanja prema postu sustegne od jela i pića.

Drugi i treći uvjet za postača je da bude
punoljetan i pametan.

Pod punoljetstvom misli se na sposobnost dječaka
da postane otac, a djevojčice da postane majka, tj. pojavom polucije kod dječaka
i menzesa kod djevojčice. Fizička punoljetnost dolazi prije poslovne
sposobnosti pa se u šerijatskom pravu pod punoljetnošću (bulug) ne misli i na
poslovnu sposobnost (sinnu-r-rušd). Dakle, obaveza ibadeta prethodi poslovnoj
sposobnosti.

Dječak i djevojčica koji su u fazi pred fizičku
punoljetnost, iznad sedme godine, mogu postiti ali nisu obveznici. Kada dječak
ili djevojčica u toku ramazana postanu obavezni postu postit će preostale dane
ramazana, ali neće napaštati prethodne dane jer ih nisu bili obavezni postiti.

Ako bi nekome u toku posta pozlilo i izgubio
svijest, taj dan neće napaštati i smatrat će se kao da ga je postio jer je na
početku dana, odnosno zapaštanja, imao nijet da će postiti. Ako bi se, meðutim,
to besvjesno stanje produžilo i na druge dane, onda će biti obavezan da te
druge dane naposti jer za njih nije bilo nijeta.

Lice koje se duševno razboli prije ramazana
i u takvom stanju ostane tokom cijelog mjeseca propušteni ramazan neće napaštati,
a ako ozdravi u toku ramazana dužan je nadoknaditi samo ono što mu je prošlo.
Ovdje se pravi razlika izmeðu umobolnika i lica koja izgube svijest. Gubljenje
svijesti u trajanju cijelog mjeseca ramazana ima za posljedicu da treba
napostiti cijeli ramazan, ali umobolnost ako traje cijeli mjesec oslobaða
obaveze ramazanskog posta.11

Propis o postu umobolnika temelji se na
hadisu Muhammeda, a.s.: "Za tri osobe se ne pišu grijesi: dječaku dok ne
postane punoljetan, umobolnoj osobi dok ne ozdravi i zaspaloj osobi dok se ne
probudi."

Pijanci imaju tretman osobe koja je izgubila
svijest.12

Prema hanefijskom mezhebu za ispravnost
posta je uvjet da postač učini nijet kada želi zapostiti. Ovaj nijet se čini
prije svega srcem i postupkom pa je ustajanje na ručak jedna vrsta nijeta.
Hanefijska pravna škola drži da je najbolje učiniti nijet za post prije sabaha.
Ako bi neko iz odreðenog razloga odlučio da mrsi, i prije podne ne bi jeo, pa
poslije podne ipak odluči da posti, taj dan mu se neće smatrati postom i on je
obavezan poslije ramazana taj dan napostiti.

 

Napaštanje
ramazanskog posta

Prema naprijed citiranom kur'anskom ajetu
postiti nisu dužni bolesnici, oni koji su
na putu i oni koji teško podnose post
.

Bolesnik koji se boji za svoje zdravlje može
mrsiti uz ramazan, ali će te dane kada ozdravi napostiti. Bolesnikom se ne
smatra lice koga je npr. zabolio prst i slično, već je bolesnik ono lice kod
koga post može prouzrokovati neželjene posljedice ili otežati liječenje.

I dijabetičari – bolesnici od šećerne
bolesti spadaju u kategoriju onih koji su bolesni, ali mogu spadati i u
kategoriju lica koja teško podnose post. Razlika u načinu uzimanja lijeka je u
tome što svako oralno uzimanje lijekova, tablete, npr., ima za posljedicu da je
post pokvaren, dok primanje inzulina putem injekcije ne kvari post. Sam
bolesnik ne može procjenjivati vlastito zdravstveno stanje, već se mora
obratiti ljekaru, muslimanu koji zna kolika je vrijednost posta pa ga i sam
prakticira. Preporuku takvog ljekara svaki bolesnik mora bezuvjetno prihvatiti.
Odreðen broj bolesnika od šećerne bolesti može se kontrolirati i u kraćim
danima bez poteškoća postiti. Ako je, meðutim, stanje tako pa mora u danu,
pogotovu ako je duži ljetni dan češće uzimati hranu i vodu, onda je osloboðen
posta, a ostaje dužan fid-ji o kojoj ćemo reći nešto kasnije.

U kategoriju lica koja su bolesna i ne smiju
postiti spadaju žene koje su u menzesu i nifasu. Za sve vrijeme trajanja
menzesa žena ne smije postiti, ali će propuštene dane kasnije, poslije ramazana
napostiti. Razlika izmeðu posta i namaza kod žene u menzesu je u tome što žena
u menzesu ne smije klanjati, ali propuštene namaze neće ni naklanjavati dok će
propuštene dane posta napostiti. Ukoliko žena zaposti i preposti skoro cijeli
dan i menzes dobije makar i tren prije iftara taj dan će morati napostiti.

Pod pojmom musafir – putnik podrazumijeva se
svako lice koje putuje iz svog mjesta više od 80 kilometara i kome je dopušteno
da četverorekatne namaze skraćuje na dva rekata. Skraćivanje namaza putnika je
obaveza (vadžib) dok je post bolji od mršenja.

Ajet koji govori o postu objavljen je u
vrijeme kad se putovalo pješice ili na konju i po svim meteorološkim uvjetima.
Ova daljina je za ono vrijeme bila velika, a putovanja skopčana sa različitim
rizicima. Današnja putovanja su mnogo lakša, pa je naravno neprimjereno i
pomisliti da putovanje autom, npr. od Sarajeva do Zenice, oslobaða čovjeka
posta.

U kategoriju ljudi koji teško podnose post
spadaju trudnice i one koje doje djecu, kao i sva lica čiji posao je fizički
naporan i težak pa postača može dovesti u situaciju da ugrozi svoje zdravlje i
svoj život, ali i život drugih ljudi. Islamska ulema je u fikskim djelima
imenovala odreðena zanimanja kao izuzetno teška i naporna poput rudarskih
zanimanja, radnika u željezarama i slično.13 Takoðer, u ovu vrstu težih zanimanja mogu se
ubrojati i vozači koji voze na dalekim relacijama jer mogu ugroziti sebe ali i
druge učesnike u saobraćaju.

Svi naprijed spomenuti, kako bolesnici,
putnici, tako i oni koji ga teško podnose, osloboðeni su ramazanskog posta, ali
nisu osloboðeni da ga nadoknade. Imaju olakšicu što napaštanje propuštenih dana
ramazanskog posta ne mora biti redoslijedom, dakle, iz dana u dan, već može
biti s prekidima. U svakom slučaju valja požuriti i što prije propušteno
nadoknaditi.

 

Šta
je fid-ja

Starac i starica i teški bolesnici za koje
nema nade da će ozdraviti i da će biti u boljem zdravstvenom stanju, imaju olakšicu
da mogu mrsiti i da za svaki omršeni dan nahrane po jednog siromaha. Ova olakšica
se odnosi samo na te osobe, ali ne i na one koji su bez razloga mrsili ramazan,
pa se kasnije htjeli otkupiti putem fid-je. Ovo hranjenje siromaha je moguće i
nekada se prakticiralo, ali je već duže vremena usvojen princip da se umjesto
toga za svaki dan izdvoji koliko iznosi jedna sadekatu-l-fitr. Ako je, npr.,
ramazan imao 29 dana onda se daje 29 vitri i još jednu koju je inače dužan, a
ako ramazanski post ima trideset dana onda se daje iznos koji odgovara iznosu
od 30 vitri i još jedne vitre. Ako je lice siromašno i nema mogućnosti da to
uradi, molit će Allaha da mu oprosti i nadati se je da će mu Allah uslišati
dovu, pogotovo ako je postio dok je bio mlad.

 

Šta
kvari post

Pravilo je da će post pokvariti svako jelo,
piće, pušenje i spolni odnos muža i žene. Takoðer, post kvari sve ono što ulazi
na jedno od prirodnih šupljina ljudskoga tijela, pa uzimanje lijekova ili
klistir takoðer kvari post. Lijekovi koji se oralno uzimaju kvare post za
razliku od injekcija koje ne kvare post jer u ljudski organizam prodiru
nasilnim i neprirodnim putem. Injekcije bilo koje vrste neće pokvariti post što
postači često i koriste za razliku od uzimanja tableta koje kvare post.

Nije dopušteno da postač sam isprovocira
povraćanje, jer povraćanje punim ustima takoðer kvari post. Ukoliko doðe do
takve situacije postač će nastaviti taj dan postiti, ali će ga poslije ramazana
napostiti.

Jelo i piće iz zaborava neće pokvariti post
pod uvjetom da ono što se trenutno nalazi u ustima, kada se sjeti da posti ili
kada ga neko na to upozori, odmah izbaci iz usta. Ako bi nakon upozorenja ili
nakon što je shvatio da posti ono što mu se naðe u ustima progutao, taj dan će
postiti ali će ga poslije ramazana morati napostiti. Ovaj stav islamska ulema
temelji na hadisu Muhammeda, a.s., da je postača "Allah, dž.š., nahranio i
napojio".

 

***

Jedno od lijepih svojstava muslimana koji je
trenutno ili trajno osloboðen posta jeste da javno ne mrsi. Tako, npr., žena
koja ne posti iz opravdanih razloga ne treba javno jesti i piti jer na taj način
daje loš primjer drugima i iskazuje nepoštovanje prema postu i onima koji
poste. Isto vrijedi i za one muslimane koji teško podnose post, dakle fizičke
radnike koji svoje mršenje posta trebaju kriti, naročito od onih kojima su oni
uzor. Musliman mora razvijati osjećaj stida i suzdržanosti, jer Muhammed, a.s.,
upozorava da stid spada u dio vjere, "pa ko nema stida, nema ni vjere".

 

 

 

Fusnote:

1 Ovaj hadis koji prenosi Ebu Hurejre nalazi
se u svim priznatim hadiskim zbirkama.

2 Sura Al-Qadr, 3.

3 Muhammed Ali Sajs, Tefsiru ajat-al-ahqam, str. 60.

4 Uporedi: dr. Ali Abdulwahid Vafi, Es-Sawmu ve-l-edhijjetu bejne-l-islami
ve-l-edjani-s-sabiqati,
str. 16, i Muhammed Ed-Desuki, Sijamu fi-l-Qur'ani, str. 19-20.

5 Osnivač maniheizma je Manes iz Perzije.
Manheizam je neka vrsta sinteze više religija, uključujući kršćanstvo i
budizam. Vjerovali su u zvijezde i dva boga: boga dobra i boga zla.

6 Levitski zakonik, 16, 29-31.

7 Isto, br. 23, 26-32.

8 Dr. Vehbet Ez-Zuhajli, El-Fikhu-l-islami ve edilletuhu, t. II,
str. 578.

9 Eš-ševqani, Nejlu-l-evtar, I, str. 245.

10 Vehbet ez-Zuhajli, str. 579.

11 Isto, str. 612-613.

12 Isto, str. 613.

13  šejh
Muhammed Abduhu je smatrao da se pod teškim fizičkim radnicima imaju smatrati i
osuðenici na doživotnu robiju sa prisilnim radom.

Vidi i: Sejjid Sabik, Fikhu sunne, t. I, str. 371.

 

Glasnik,
br. 9-10, 2002.