Dudić i Mešić izabrani u zvanje docenta

Nakon što je na Fakultetu za islamske studije sprovedena sva potrebna procedura za izbor u zvanja, na sjednici Rektorskog vijeća Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru održanoj 20. septembra 2007. godine verificiran je izbor dr. Mevluda Dudića na predmetu da’wa – islamsko misionarstvo i dr. Mehmeda Mešića na predmetu tefsir – egzegeza Kur’ana, u zvanje docenta za navedene predmete. Dr. Mevlud Dudić je diplomirao na Fakultatu islamskih nauka u Sarajevu, a magistrirao i doktorat odbranio na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Dr. Mehmed Mešić je fakultet završio na Islamskom univerzitetu Muhammed bin Su’ud u Rijadu, a magistrirao je i doktorirao na Univerzitetu u Hajdarabadu u Indiji.Takoðer, na istoj sjednici Rektorskog vijeća verifikovan je izbor dr. Šefika Kurdića na predmetu hadis i dr. Sulejmana Topoljaka na predmetu fikh u zvanje redovnih profesora, te dr. Metina Izetija na predmetu akaid u zvanje vanrednog profesora.
 Refik SADIKOVIÆ