Deset noći Zul-hidždžeta

ImagePiše: Hamza SUBAŠIÆ    
Pred nama su  deset dana i noći zul
hidžeta kojima se Allah zaklinje, a ono čime se Allah zaklinje za
vjernika je od izuzetne važnosti. Nakon lijepih ramazanskih trenutaka i
osnaženog imana u njima, ponovo nas Allah obasipa svojom milošću i
ukazuje nove prilike da steknemo nove impulse imana, da ga ojačamo, da
se približimo svome Stvoritelju i opet izbijelimo naše životne sahife.
Dolaze dakle, ponovo novi dani hajra i berićeta u kojima je dobro djelo
vrijednije nego u bilo kom drugom vremenskom periodu. El-Buhari i
ostali bilježe hadis od Abdullaha b. Abbasa da je Resul, s.a.v.s,
rekao:»Nema dana u kojima je dobro djelo tako drago Allahu kao što su
ovih deset dana.

Neko je upitao:»Allahov poslaniče, čak ni borba na Allahovome
putu»?! Poslanik, s.a.v.s, odgovori:»Čak ni borba na Allahovome putu,
osim da čovjek krene sobom lično i sa svojim imetkom i da ništa od toga
ne vrati»!

Sei'd b. Džebir bi, kad bi nastupili ovi dani, imao običaj reći:»Ne gasite svjetiljke u ovih deset noći»!
Neki
pobožnjaci iz čestitih generacija bi poslije velikog umora i kad bi ih
savladao drijem, sebi govorili:»Osaburi, jer tako mi Allaha, poslije
smrti ćeš imati dosta vremena za spavanje. Kako možeš spavati u ovim
noćima, u kojima su djela tako vrijedna i berićetna»!?
 
Prenosi
se da je neka žena došla Poslaniku, s, a, v, s, i rekla:»Allahov
poslaniče, moj muž je otišao u borbu, dok je bio kod kuće sa njim sam
obavljala namaz i slijedila ga u svim dobrim djelima, pa te molim da mi
kažeš šta da činim što bi po vrijednosti bilo ravno njegovim djelima
dok se ne vrati».
Poslanik, s.a.v.s, joj odgovori:»Jesi li u stanju
neprekidno biti na kijamu, svaki dan postiti i Allaha neprestano
spominjati dok se on ne vrati»? Ona mu odgovori:»Allahov poslaniče, ja
to zaista nisam u stanju»! Poslanik, s.a.v.s, joj na to reče:»Tako mi
Allaha, i kad bi bila u stanju, ne bi postigla ni desetinu njegova
djela»! (Bilježi ga Ahmed, a Albani ga smatra ispravnim).
 
Dakle,
ovih dest dana zul hidžeta su Allahovi posebni mubarek trenuci na
zemlji. Poslanik, s.a.v.s, kaže:»Vaš Gospodar ima svoje posebne
trenutke u vremenu koje vam je dao, pa ih nastojte koristiti, jer ko se
od vas naðe u takvom trenutku, može biti zauvijek sačuvan od teškoća i
neprijatnosti»! (Es-Sujuti u ed-Derri el-menthuru od Enesa).
 
Kakva je djela najbolje činiti u ovim danima ?

Učenje Kur'ana.
 Učenje
Allahovih ajeta, njihovo isčitavanje, ponavljanje i memorisanje je
najveći vid ibadeta, posebno u ovim danima. Jedan harf – deset sevaba!
Razmišljanje, proučavanje, analiza, poučavanje drugih Kur'anu
zavrijeðuje veliku nagradu. Porodična sofra Kur'ana je nešto što nije
teško uspostaviti! Probajmo!
Namaz.
Pored redovnih fard namaza
obavljanje namskih nafila je vrlo važno, jer se nafila namazima
najbolje približavamo Allahu. Posebno je vrijedan noćni namaz, jer
Allah svake noći, poslije prve trećine, silazi na dunjalučko nebo i
govori:»Ja sam vladar, Ja sam gospodar! Ko Me to moli pa da mu se
odazovem, kome šta treba da mu dadnem, ko od Mene traži oprosta pa da
mu oprostim» i tako sve dok zora ne svane.
Lijepo je takoðe mnogo
i dugo činiti sedždu, jer je Resul, s.a.v.s, rekao:»Čini puno sedždu,
jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na
veću deredžu i izbrisati ti jedan grijeh»! (Muslim).
 
Dobrovoljni
post je jedno od najvećih dobrih djela. Prenosi se da je jedna od žena
Poslanika, s.a.v.s, rekla:»Poslanik, s.a.v.s, bi postio devet dana zul
hidžeta, deseti dan muharrema i po tri dana svakog mjeseca». (Ahmed,
Ebu Dawud i en-Nesai). Post je vrijedan po tome što ga Allah posebno
nagraðuje, kako je rekao u hadisi kudsiju:» Svako djelo čovjeka pripada
njemu osim posta, post je Moj i Ja za njega posebno nagraðujem»! Post
je djelo u koje se ne može natruniti licemjerstvo. Za post na dan
Arefata Resul, s.a.v.s, je rekao:»Allah zbog njega čisti grijehe u
godini prije i godini poslije Arefata»! (Muslim).

Sadaka.
Pomoći
nekoga ko je u nevolji inače, a posebno u danima hajra, zavrijeðuje
posebnu nagradu kod Allaha. Allah iskreno materijalno pomaganje
ugroženih mnogostruko nagraðuje. Zato se kaže u Kur'anu:»Onima koji od
svog imetka dijele noću i danju, tajno i javno pripada posebna nagrada
kod njihova Gospodara, za njih nema straha i oni neće ni za čim
tugovati». Allah takoðe kaže:»Vjerujte u Allaha i Njegova poslanika i
dijelite od onoga u čemu vas je svoji namjesnicima učinio. Onima koji
od vas vjeruju i dijele pripada velika nagrada»! Poslanik, s.a.v.s,
kaže:»Ko podijeli pregršt datula na halal stečen način, a Allahu se
uzdiže samo halal, to Allah prihvata u svoju desnu ruku, pa ga razvija
i uvećava sve dok ne postane kao brdo»! (Muttefekun alejhi).
 
Zikr, Tehlil, tekbir i tahmid.
Poslanik,
s.a.v.s, kaže:»Nema dana u kojima je Allahu dobro djelo tako drago kao
u ovih deset dana, zato mnogo izgovarajte la ilahe illallah, Allahu
ekber,  zahvaljujte Allahu i hvalite ga»! (Ahmed). 
 
Islamski način življenja.
Najbolji
ibadet kojim se insan može približiti Allahu je lijepo ponašanje sa
svima onima koji nas okružuju. To je ustvari rezultat naših ibadeta
Allahu, kao što su namaz, post, sadaka i sl. Lijepa riječ, djelo, gest
ili pak osmjeh je sunnet Poslanika, s.a.v.s. Abdullah b. Amr prenosi da
naš uzor, s.a.v.s, nikad nije bio vulgaran i sebičan. «Najbolji od vas
je onaj koji je najboljeg ponašanja»! (Buhari). Nije problem obaviti
namaz u mesdžidu, ali je problem poslije tog namaza doći namršten i
mrzovoljan svojoj čeljadi. Problem je ne znati s njima popričati,
našaliti se. Noćni namaz je dobro djelo, ali ta nafila dolazi poslije
obavljenih osnovnih dužnosti prema svojoj čeljadi. Osmijeh je ključ za
ljudska srca i ne samo to, već je to «sadaka»! (el-Albani). Posebno u
ovim danima nagrada je velika za svaku radost unešenu u ljudsko srce,
svaku dozu optimizma, svaku lijepu riječ, za svaki koristan savjet,
svaku ljubaznost, nježnost! 
 
Dosljednost na poslu!
Tamo
gdje nam je Allah propisao halal opskrbu takoðe imamo priliku steći
veliku nagradu, jer Allah voli principijelnost i dosljednost u sticanju
opskrbe. Allah kaže:»Reci, vi radite, a Allah će vidjeti vaša djela, 
njegov Resul, a i vjernici, a onda ćete se vratiti Onome koji zna i
nevidljivo i vidljivo, pa će vas obavjestiti o onome što ste radili».
Poslanik,
s.a.v.s, kaže:»Allah voli onoga od vas koji kad radi neki posao, radi
ga na najbolji način»! (Niz ispravnih od el-Albanija).
Dobrih
djela je napretek. Teško ih je i nabrojati. Na insanu je da čini ono
što zasigurno može. Najgora stvar je da ostane nemaran u ovim danima i
noćima i da se ponaša stihijski i spontano, a vrijeme teče ka svome
edželu!

BH Muslim Monitor – Sadrvan.com