Dr. Jusuf Kardavi o Hadzu II dio

Hadzdz kao svjetski
islamski kongres

Gledalac iz Amerike:
Obavio sam hadždž prije dvije godine. Ono što me posebno zadivilo jeste,
upravo, taj skup svih muslimana svijeta na jednome mjestu. Da li je moguće da
se, nakon obreda hadždža, organizuje javna rasprava o aktuelnim problemima
muslimana?

Hadzdz kao svjetski
islamski kongres


Gledalac iz Amerike:
Obavio sam hadždž prije dvije godine. Ono što me posebno zadivilo jeste,
upravo, taj skup svih muslimana svijeta na jednome mjestu. Da li je moguće da
se, nakon obreda hadždža, organizuje javna rasprava o aktuelnim problemima
muslimana?
Image

Dr. Kardavi: U
raspravi o tim problemima ne mogu učestvovati svi oni koji su bili na hadždžu.
Mnogi su zauzeti povratkom u svoju domovinu i nemaju vremena za druge
aktivnosti. Intelektualci treba da raspravljaju o tim problemima kako bi se
postiglo razumijevanje. Nije moguće da o nečemu raspravlja dva miliona ljudi i
da se dogovore o bilo čemu. Za takvo što biraju se ljudi posebnih sposobnosti i
njima je to stroga obaveza. Svjetska islamska organizacija – Rabita
organizovala je više takvih sastanaka. Meðutim, neophodno je da se tim
skupovima da veći značaj i prošire teme razgovora, kako bi bila i veća korist
od njih. 

POSTUPAK SA KURBANSKIM
MESOM

Gledalac iz Zaljeva:
Nekoliko rivajeta nam potvrðuje da je kurbansko meso koje su zaklali Muhammed,
s.a.v.s, i ashabi, dijeljeno siromašnima. Danas nije takav običaj. Kurbani koji
se kolju u naše vrijeme uništavaju se. Da li je dozvoljeno da svaki hadžija
odredi klanje kurbana u svojoj zemlji, i nakon što se, putem telefona uvjeri da
je kurban zaklan, oslobodi  ihrama?  

Dr. Kardavi: Kurban je
hedija koja se poklanja Kabi i nije dozvoljeno obaviti klanje kurbana na drugom
mjestu. Allah, dž.š, kaže: «A glave svoje, dok kurbani do mjesta svoga ne
stignu, ne brijte.»
Što se tiče problema bacanja kurbanskog mesa, to je stvar prošlosti. Allahu
hvala, uspjeli smo da, u saradnji sa Islamskom bankom i još nekim firmama,
organizujemo klanje i iskorištavanje kurbanskog mesa. Nešto se podijeli u
Haremu, a ostatak se konzervira i podijeli muslimanima kojima je to
najpotrebnije. Uz Allahovu pomoć, neće se ponoviti greška koja se prije
pravila.

 

ZA HADŽDŽ SU POTREBNA
HALAL SREDSTVA

Gledalac iz Alžira: Da
li je ispravan hadždž obavljen novcem, koji je poklonjen, a zaraðen je prodajom
alkohola?

Dr. Kardavi: Da te
Allah udalji od obavljanja hadždža s takvim novcem. Musliman se mora potruditi
da novac, koji će utrošiti u hadždž, bude zaraðen na dozvoljen način. Muhammed,
s.a.v.s, u jednome hadisu kaže: «Za hadždž koji je primljen nema druge nagrade,
do – Džennet.» Meðutim, da bi hadždž bio primljen, treba da budu ispunjeni
odreðeni uslovi. Prvi je iskren nijjet. Svako dijelo bit će vrednovano na
osnovu nijjeta s kojim je uraðeno. Drugi uslov za primljen hadždž je – da se
obavi imetkom koji je halal. Zbog toga neki ljudi s posebnom pažnjom skupljaju
novac koji će utrošiti za obavljanje hadždža. Takvima, kada kažu: «Odazivam ti
se moj Gospodaru.», bit će odgovoreno: «Odazvao si se i sretan si.» Oni, koji
hadždž budu obavljali novcem koji je zaraðen na nedozvoljen način, isto će
izgovarati, ali će njima biti rečeno: «Nisi se odazvao, niti si sretan. Tvoj
hadždž je odbijen, pa se vrati bez ikakve nagrade.» Dakle, ukoliko neko ponudi
nekome da ga opremi za hadždž, on nije obavezan da prihvati tu ponudu, pa kada
bi se radilo i o halal imetku. Meðutim, ukoliko je imetak haram, onda se ta
ponuda treba odbiti. Znači, dozvoljeno je da neko opremi hadžiju za put, ali
pod uslovom da se radi o imetku koji je zaraðen na dozvoljen način.

 

ŽENA I HADŽDŽ

Gledalac iz Sirije: Da
li je dozvoljeno da žena putuje na hadždž ili umru u društvu žena, ali bez svog
mahrema?

Dr. Kardavi: Osnovu
vezi s tim pitanjem je da žena ne putuje bez mahrema. Muhammed, s.a.v.s, kaže:
«Neka žena ne kreće na put duži od dan hoda, osim sa mahremom…» Meðutim, neki
islamski učenjaci izuzimaju iz toga pravila putovanja radi ibadeta. Neki kažu
da je suštinsko pitanje – sigurnost. Ukoliko je žena sigurna na svom putovanju,
njoj je dozvoljeno da putuje, bez obzira o kojoj vrsti putovanja se radilo, pa
kažu da se sigurnost postiže, ukoliko žena putuje u društvu starijih žena, koje
su od ugleda. Prije su žene putovale karavanama, kojima je trebalo više dana
ili mjeseci da stignu do mjesta u koje su se uputile. Meðutim, danas se putuje
daleko brže, i prevoznim sredstvima kojima putuje veliki broj ljudi, tako da je
to normalna i sigurna situacija za ženu. Čak i Ibn Hazm, koji je poznat po
dosljednom slijeðenju teksta, dozvoljava da žena putuje bez mahrema, pod
uslovom da je sigurna na svom putu. Dokaz za svoj stav nalazi u hadisu u kojem
se kaže: «Žena će sama putovati, u svojoj nosiljci, od Iraka do Allahove kuće,
a neće se bojati nikoga osim Allaha.» Dakle, sama će putovati do Kabe, i nikoga
se neće bojati. Tim hadisom, Muhammed, s.a.v.s, nam ukazuje na širenje islama i
na sigurnost koja će biti pod islamskom upravom. Na osnovu rečenog, kažem, da
žena može putovati na hadždž ili umru u društvu pouzdanih žena, pod uslovom da
im je put siguran.

 

Gledalac iz Džide:
Želim da postavim nekoliko pitanja:

Da li je tačno
precizirana odjeća koju žena mora oblačiti za vrijeme obavljanja hadždža?

Da li je dozvoljeno
vladaru, pod čijom kontrolom je Kaba, da ograničava broj hadžija?

Da li je upotpunjen
hadždž osobi koja je umrla nakon stajanja na Arefatu?

    Dr.
Kardavi: Za ženu nije odreðena posebna odjeća koju će oblačiti prilikom
obavljanja hadždža. Muškarcima su propisani ihrami, i nije im dozvoljeno da kao
zamjenu za ihrame nešto drugo oblače. Žena će obući odjeću koju inače nosi, ali
ta odjeća treba da pokriva njeno tijelo i da joj nije tijesna. Jedino što se
traži od žene je da ne pokriva lice i šake u toku izvršavanja obreda hadždža.
To se pojašnjava hadisom u kojem se kaže: «Žena koja obavlja hadždž, neće
pokrivati lice niti oblačiti rukavice.» U nekim zemljama običaj je da žene
oblače posebnu, jednobojnu odjeću. Meðutim, to je samo običaj i nisu ga
obavezne ispuniti.

Što se tiče drugog
pitanja, o ograničenju broja hadžija, dozvoljeno je tako postupiti, ukoliko je
razlog tome korist za sve muslimane. Nekoliko godina je broj hadžija prelazio
tri moliona, te je zbog velikih gužvi poginulo nekoliko stotina ljudi. Da bi se
spriječile takve situacije, donesena je odluka da se, procentualno, ograniči
broj hadžija iz svake zemlje. Čak je i Saudija donijela odluku po kojoj je
dozvoljeno, svakom Saudijcu, da obavi hadždž, samo jednom u pet godina. Ta
odluka donosi se u korist hadžija i nema razloga da ne bude dozvoljena. Zaista
je nemoguće na pravi način doživjeti ibadet, ako je velika gužva, a to nekada
prelazi i u opasnost po život.

Treće pitanje bilo je
o osobi koja je umrla nakon Arefata. Hadždž osobe koja je umrla nakon stajanja
na Arefatu nije potpun, jer nije obavljen tavaf. Tek, nakon što se tavaf obavi,
hadždž je upotpunjen.  

Voditelj: Žena koja
ima menstruaciju nije obavezna bacati kamenčiće, niti obavljati oprosni tavaf.
Zašto joj nije obavezno da odredi zamjenu za sebe u tim situacijama?

Dr. Kardavi: Muhammed,
s.a.v.s, oslobodio je ženu u toku menstruacije tih obreda. Ukoliko joj se
pojavi krvarenje, ona ne treba nikakvu zamjenu odreðivati u tim obredima. Ibn
Tejmije i Ibn el-Kajjim dozvoljavaju ženi koja je u periodu menstruacije, da
obavi tavaf «ifada», ako joj krvarenje neće prestati u vremenu u kojem će se
zadržati na hadždžu. Svoj stav pravdaju maksimalnim mogućnostima koje žena
ulaže. Ona mora putovati. Ima tačno odreðen termin povratka, i ne može čekati
prestanak krvarenja. U tom slučaju oni dozoljavaju da žena obavi tavaf i u
takvom stanju. Čak, kažu, da nije obavezna ni kurban zaklati. Muhammed,
s.a.v.s, kaže: «Kada vam nešto naredim, vi uradite onoliko, koliko ste u
mogućnosti.» To je pravilo koje se primjenjuje i u drugim ibadetima, npr.
poznato je da neki namaski šartovi, nisu obavezni, ukoliko se ne mogu obaviti.
Dakle, ženi je dozvoljeno obaviti tavaf, samo da strogo kontroliše izlijevanje
krvi u toku tavafa.

Gledateljka iz
Saudije: Prilikom obavljanja hadždža, prošle godine, poklopio mi se termim
menstrualnoga ciklusa sa terminom hadždža. Radi preventive, koristila sam
pilule protiv krvarenja, tako da sam hadždž obavila bez problema. Meðutim, kada
sam htjela obaviti tavaf «ifadu» poteklo mi je nekoliko kapljica krvi. Odgodila
sam tavaf do posljednjeg dana našeg boravka u Mekki i obavila ga prije puta. Da
li sam ispravno postupila?

Gledateljka iz
Londona: Želim da postavim dva pitanja. Prvo, da li je odjeća, koju žena nosi
na hadždžu ista odjeća koju je dužna nositi prilikom stupanja u namaz, ili se
ona u nečemu razlikuje, te da li ima mišljena u islamu po kojem žena nije
obavezna pokrivati glavu? Drugo pitanje je, kako će postupiti onaj ko nije
dobio dozvolu za putovanje na hadždž od nadležne institucije, te zbog toga nije
u stanju obaviti tu dužnost?

Kardavi: Žena je,
prilikom obavljanja obreda hadždža, dužna obući odjeću koja je čista i dovoljna
da joj pokrije tijelo. Dakle, oblači istu odjeću u kojoj klanja namaz. Za tu
odjeću nije odreðena posebna boja. Sve što se traži od žene je da ne stavlja
zar i ne oblači rukavice u toku obreda. To je zabranjeno hadisom, i ne treba to
raditi kao što neke žene rade. Ženi je dozvoljeno da pokrije lice platnom, ako
joj se približe muškarci, ali ne da stavlja zar. Što se tiče otkrivanja glave,
to nije dozvoljeno i nema mišljenja ni u jednom mezhebu, koje dozvoljava takvo
nešto. Nažalost, imamo pojedinih zemalja, koje zabranju pokrivenim ženama da
studiraju, ili da se liječe u bolnici. Možda ta ideja od njih potiče. U islamu
ona nema utemeljenja.

Drugo pitanje se
donosi na dozvolu sa hadždž. To potpada pod ono što smo rekli o organizaciji
hadždža i ograničenju broja hodočasnika za svaku godinu. Onaj, koji ne može da
dobije tu dozvolu,  ima opravdan razlog za izostanak od hadždža. Nije
dužan ono što ne može.

 

MOGUÆNOST ZAMJENE KOD
BACANJA KAMENČIÆA

Voditelj: Da li je
ispravan hadždž ukoliko se izostavi bacanje kamenčića?

Dr. Kardavi: Hadždž je
ispravan, ali je učinjena greška, koja se ispravlja klanjem kurbana. Bacanje
kamenčića obred je u kojem je dozvoljena zamjena. Ukoliko je trudnici, starijoj
ili bolesnoj osobi, ili osobi sa opravdanim razlogom teško obaviti taj obred,
onda će odrediti osobu koja će to uraditi umjesto nje. Zamjena nije dozvoljena
u svim obredima. U tavafu, ili saju ne može se naći zamjena, ali se saj može
obaviti u kolicima, a tavaf u nosiljci. Meðutim, u ovom obredu to je
dozvoljeno. Bitno je da osoba, koja baca kamenčiće u zamjenu za nekog, prilikom
bacanja, naglasi da baca za drugu osobu  i spomene njeno ime.

Kardavi: Ako si
koristila pilule, onda to,  nekoliko kapljica, nije menstrualna krv. Zbog
toga, nisi trebala odgaðati tavaf. Meðutim, uradila si šta si bila u
mogućnosti, te uz Allahovu dozvolu, hadždž ti je ispravan.