Važnost ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s.

ImageKod koga se naðu tri svojstva, osjetit će slast imana: da voli Allaha i Njegovog Poslanika iznad svega ostalog, da čovjeka voli isključivo u ime Allaha,    i da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru.

Šta bi drugo mogla da bude ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s. osim obaveza. Ona je obaveza svakom muslimanu bez imalo sumnje. Dokazi koji nam to potvrðuju su mnogobrojni, a na to nam najbolje ukazuje ajet u kojem je Uzvišeni Allah sabrao sve ono što čovjek voli na ovom svijetu i to stavio na jednu stranu, a ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s. na drugu stranu:
"Reci: Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da proðe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put." (Et-Tevba, 24)
Ovaj ajet je dovoljan dokaz obaveznosti ljubavi prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s., jer Allah dž.š. prijeti onima kojima je neka druga ljubav preča od ljubavi prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s., riječima: "…onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put", jer je on od onih koji su zalutali.
U drugom kraćem ajetu Uzvišeni nam u jednoj rečenici ukazuje na obaveznost ljubavi prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s., a to je ajet:
"Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi."
(El-Ahzab, 6)
Ibn Kajjim r.a. objašnjava da u ovom ajetu ima nekoliko dokaza obaveznosti ljubavi prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s., a to se najbolje ogleda u dvije stvari:
1.    Da bude preči vjerniku od samoga sebe; osnova je da je čovjek najdraži samome sebi, ali i pored toga obaveza mu je da mu Allahov Poslanik s.a.v.s. bude draži od samoga sebe i time upotpuni svoje vjerovanje.
2.    Da vjernik ima odnos prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s. kao rob prema svome gospodaru, ili dijete prema svome roditelju, i da ni u kom slučaju ne postupa osim nakon što razmisli da li time opravdava svoju ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s. Mnogobrojni su ajeti koji to potvrðuju, kao što su riječi Uzvišenog:
"Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! – a Allah prašta i samilostan je." (Ali ‘Imran, 31)
Mnogo je hadisa koji ukazuju na obaveznost ljubavi prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s., toliko da ih ne možemo sve ovdje nabrojati, ali ćemo spomenuti neke od njih:
U poznatom hadisu, kojeg prenosi Enes bin Malik r.a., Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže:
"Nijedan od vas neće biti vjernik sve dok mu ja ne budem draži od njegova roditelja, njegova djeteta i cijeloga svijeta." (Buharija)
Poznata je priča Omera ibnul-Hattaba r.a., koju prenosi ashab Abdullah bin Hišam r.a.: „Bili smo sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s., pa mu je Omer rekao: „Allahov Poslaniče! Zaista te više volim od svega drugog izuzev sebe.“ Na to je Allahov Poslanik s.a.v.s.  rekao: "Ne, tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, sve dok ti ni budem draži i od sebe samoga."
Tada mu Omer reče: „Uistinu, ti si mi sada, tako mi Allaha, draži i od mene samoga!“
"Sada (je tvoja vjera potpuna), Omere", rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s."
(Buharija)
Da čovjek voli sebe više od svega ostalog je priroda čovjeka i to je ono zbog čega je Omer r.a. izgovorio riječi u prethodno citiranom hadisu kada je rekao: „Allahov Poslaniče! Zista te više volim od svega drugog, izuzev sebe.“ Ovo je priroda svakog čovjeka i to čovjek ne bira, kako naglašava imam El-Hatabi r.a. Dok je ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s. ono što čovjek bira i ova ljubav je, shodno tome, dio imana, zato Omer r.a., nakon što ga je Allahov Poslanik s.a.v.s. obavijestio da, iako je u prirodi čovjeka da voli sebe najviše, treba da voli Allahovog Poslanika s.a.v.s. više i od sebe samoga, izgovara riječi: „Uistinu, ti si mi sada, tako mi Allaha, draži i od mene samoga!“
Na osnovu ovoga učenjaci su rekli da ljubav prema Allahovom Poslaniku s.a.v.s. može biti na dva načina:
1.    Obavezna ljubav, i to je ona ljubav koju zahtijeva vjerovanje u njegovo poslanstvo i prihvatanje onoga sa čime je došao.
2.    Pohvaljena ljubav, a to je ljubav koja se ogleda u slijeðenju njegovog Sunneta i pridržavanju onoga što je rekao i radio koliko je u mogućnosti svakog pojedinca. 
Od hadisa koji potvrðuju gore spomenuto jesu riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Kod koga se naðu tri svojstva, osjetit će slast imana:
–    da voli Allaha i Njegovog Poslanika iznad svega ostalog,
–    da čovjeka voli isključivo u ime Allaha,
–    da mrzi povratak u nevjerstvo, nakon što ga je Allah iz njega izbavio, kao što mrzi da bude bačen u vatru."
(Buharija i Muslim)
Takoðe, hadis kojeg prenosi čestiti ashab Enes bin Malik r.a., da je neki čovjek došao kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. i pitao: „Allahov Poslaniče, kada će biti Sudnji dan?“ Allahov Poslanik s.a.v.s. ga je upitao: “A šta si pripremio za Sudnji dan?” Čovjek je rekao: „Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku.“ Allahov Poslanik s.a.v.s. mu tada reče: “Ti češ biti sa onima koje voliš.” Dalje Enes bin Malik r.a. priča: „Ničemu se, poslije islama, nismo više obradovali od ovih riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.: “Ti češ biti sa onima koje voliš.” Onda je rekao: „Ja volim Allaha i Njegovog Poslanika, Ebu Bekra i Omera, pa se nadam da ću biti sa njima, iako nisam radio koliko su oni radili.“ (Muslim)
U hadisu kojeg prenosi plameniti ashab Ebu Hurejre r.a., Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: “Najviše od mog ummeta će me voljeti ljudi koji će doći poslije mene. Neki od njih bi volio da me vidi više od svoje porodice i imetka.” (Muslim)
A u drugom hadisu, kojeg prenosi amidžić Allahovog Poslanika s.a.v.s.,  Abdullah bin Abbas r.a., Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: “Volite Allaha radi blagodati kojima vas obasipa, mene volite radi Allahove ljubavi, a moju porodicu volite radi moje ljubavi.” (Tirmizi)
Mi volimo Allahovog Poslanika s.a.v.s. ljubavlju kojom nas vjera obavezuje, ljubavlju koju smo svojim umom odabrali, iz poštovanja prema onome koji je bio uzrok naše upute. To je stvar kojoj nisu potrebni dokazi, ali želimo da tu ljubav ojačamo i učvrstimo, jer vidimo mnogobrojne ajete, koji će se učiti do Sudnjega dana, kako ukazuju na obaveznost ove ljubavi, njeno uzvišeno mjesto time što je Allah dž.š. spominje odmah uz ljubav prema Njemu Uzvišenom. To je ljubav koja u sebi sadrži sve što treba sadržati najpotpunija ljubav prema nekom na ovom svijetu.
Takoðer smo uvidjeli veličinu ove ljubavi kada smo shvatili da ona treba biti ispred ljubavi naše prema nama samima, a da ne govorimo o ljubavi prema roditeljima, supruzi, djeci. Ova ljubav je najveća ljubav prema nekom od sinova ljudskog roda i od svih stvorenja. Ovakvu ljubav zaslužuje Allahov Poslanik s.a.v.s., jer je on najodabraniji od svih stvorenja, pa je ljubav prema njemu obaveza svakom onom koji vjeruje u Allaha dž.š. i voli Ga.