Abortus – prekid trudnoće

PITANJE: Da li je dozvoljeno izvršiti prekid trudnoće ukoliko se radi o
početnoj fazi, npr. kada je plod star svega nekoliko dana ili nedjelja?

ODGOVOR: Jedna od najvažnijih odlika islama jeste što on podstiče na očuvanje i odbranu čovjekovog života. Zato je u islamu predviðena najstrožija kazna za onog koji prolije krv nevinog muslimana. Tako islam posvećuje posebnu pažnju očuvanju začetog djeteta u majčinoj utrobi i zabranjuje bilo kakav oblik negativnog odnosa prema njemu. S druge strane, islam podstiče raðanje djece i formiranje novih, jačih i mnogobrojnih islamskih generacija. Allah dž.š. je trudnicama obećao nagradu koju je samo za njih pripremio. U jednom hadisu Poslanik a.s. kaže: „Zar neka od vas, koja je trudna sa svojim mužem, a zadovoljan je s njom, da ne bude zadovoljna da ima nagradu kao onaj koji posti i bori se na Allahovom putu. A kada je poroðajni bolovi obuzmu, niko ni na nebesima ni na Zemlji ne zna šta joj je od nagrade pripremljeno.“ Da li igdje postoji ovakva nagrada? Ne, to postoji samo u islamu.
Plod djeteta u utrobi majke predstavlja živo biće i na osnovu toga se zabranjuje njegovo uništenje. Takoðe je haram uništenje djeteta koje je začeto na nezakoniti način (zinalukom), jer je ono živo ljudsko biće koje nema grijeha. 
Meðu islamskom ulemom ima onih koji kategorično zabranjuju namjerni abortus, ne obraćajući pažnju na život (period ploda u utrobi majke) začetog djeteta, jer sa samom oplodnjom uspostavljen je novi život koji nosi nasljedne osobine roditelja koje su samo Allahu dž.š. poznate, jer postojanje djeteta počinje od samog trenutka kada je materica prihvatila plod u sebe.
Sto se tiče pitanja abortusa prije udahnuća duše, veoma mali broj islamske uleme dozvoljava abortus u tom periodu i to pod odreðenim uslovima koje Šerijat precizno odreðuje. Oni smatraju da je abortus dozvoljen uz opravdani razlog koji je vezan za majku, dijete ili porodicu, kao u slučaju da trudnoća predstavlja opasnost po život majke koja je osnova života djeteta, a dijete je ogranak. Zato se ne žrtvuje osnova zbog ogranka i to prihvata Šerijat, zdrav razum, moral, medicina i zakon. Takoðe, abortus se dozvoljava u slučaju da se medicinski ustanovi velika nesposobnost djeteta koja će mu otežavati život, kao i njegovoj porodici, u skladu sa pravilom: „Štetnost se otklanja prema mogućnostima“, s tim što medicinski tim pouzdanih ljekara muslimana treba da to potvrdi. Na osnovu spomenutog kažemo da je, u osnovi, namjerni abortus haram i njegova zabranjenost se povećava sa povećanjem perioda života začetog djeteta u utrobi majke. 
Što se tiče vremena udahnuća duše djetetu u utrobi njegove majke, nalazimo različite stavove. Dio uleme smatra da je to 42. dan, na osnovu hadisa u kojem kaže Resulullah a.s.: „Kada se navrše 42 noći nakon oplodnje, Allah dž.š. pošalje meleka koji ga oblikuje, dajući mu sluh, vid, kožu, meso i kosti, a zatim kaže: ‘O Gospodaru, muško ili žensko?’ I tvoj Gospodar odredi šta hoće, a melek zapiše. Zatim kaže: ‘O Gospodaru, koji je njegov edžel (čas smrti).’ I tvoj Gospodar kaže šta hoće, a melek zapiše. Zatim kaže: ‘O Gospodaru, koji je njegov rizk (opskrba)?’ I tvoj Gospodar odredi šta hoće, a melek zapiše. Zatim melek izaðe sa stranicom, ne dodaje ništa na ono što mu je nareðeno, niti oduzima.“ 
Većina islamske uleme smatra da je vrijeme udahnuća duše period kada život ploda dostigne 120 dana (4 mjeseca), a potvrdu za to nalaze u hadisu Poslanika a.s. kojeg prenosi Ibn-Mes’ud r.a.: „Zaista u stvaranju vašem boravite u utrobi majke četrdeset dana, zatim toliko budete zakvačak (alekah), zatim toliko budete komad mesa (mudgah), zatim Allah pošalje meleka, pa mu naredi četiri riječi i on zapiše njegov rizk, njegov edžel, da li je nesretan ili sretan, a zatim udahne u njega dušu…“ (Buhari)
Ovaj hadis je u skladu sa ajetom: „Mi smo zaista čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga kao drugo stvorenje oživljujemo, pa neka je Uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj!“ (23/12-14)
Iz svega pomenutog se može zaključiti da islam pridaje veliku pažnju očuvanju života djeteta u utrobi majke i da je oduzimanje njegovog života bez opravdanog razloga strogo zabranjeno. Ovom prilikom smo se ograničili na stavove islamske uleme u pogledu abortusa prije udahnuća duše, jer je to ono što je traženo u pitanju. Nismo se osvrtali na mišljenja uleme u pogledu abortusa nakon udahnuća duše jer to nije traženo, a može biti tema u nekom od sljedećih brojeva Glasa islama.