Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima u islamu

ImageNa Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru u
subotu  18. 04. 2009. godine u Velikoj
sali Univerziteta održana je odbrana doktorske disertacije kandidata magistra
Envera Gicića.

Magistar Gicić je branio doktorsku tezu „Upravljanje
ljudskim i materijalnim resursima u islamu“ na Fakultetu za menadžment i
poslovnu ekonomiju. 

Komisiju pred kojom je branjen rad činili su:

Prof. dr Mevlud Dudić, predsjednik komisije,

Prof. dr Dragiša Ranðić, mentor i

Prof dr Esad Ahmetagić, član komisije.

Odbrana je bila javna pa je Velika sala bila ispunjena do
posljednjeg mjesta rodbinom, prijateljima i ljudima iz naučno-istraživačkog
života naše regije.

Magistar Gicić je diplomirao na Univerzitetu u Libanu
teologiju, ali ga je u njegovom daljem naučno-istraživačkom radu zainteresovala
ekonomija i uzroci ne napredovanja islamskih država u modernom svijetu. Tako je
on u svojoj magistarskoj tezi obradio Islamsko bankarstvo, kao pionir i prvi
naučnik koji je ovu temu obraðivao u Srbiji. Njegova doktorsak tema bila je
samo logičan nastavak na njegov magistarski rad, gdje je magistar Gicić sa
aspekta Kur'ana i Suneta osvijetlio savremene menadžerske teorije i praksu i
dokazao da bi, muslimani, kada bi se držali upute bili najbolji menadžeri
današnjice.

Članovi komisije su na kraju Gicićevog izlaganja
konstatovali da je disertacija uspešno odbranjena i da je Enver Gicić stekao
zvanje doktora ekonomskih nauka.

 

 

Medija centar