Reakcije na Deklaraciju

ImagePovodom reakcija
pojedinih političkih subjekata u Prijepolju i Srbiji na Deklaraciju usvojenu
04.07.2009. godine u Novom Pazaru upoznajemo javnost sa sljedećim činjenicama:

        Deklaracija je reakcija predstavnika bošnjačkih organizacija, ustanova i
institucija, nevladinih organizacija koje rade na području Sandžaka, kao i
bošnjačkih predstavnika u vlasti.

        Usvajanje Deklaracije protiv kršenja prava Bošnjaka i muslimana putem
diskriminacije i daljeg administrativnog rasparčavanje regije Sandžak jeste
jedan od najznačajnijih dogaðaja za Bošnjake u posljednjih nekoliko godina.

        Svjedoci smo svakodnevnog kršenja ljudskih, a posebno vjerskih prava
Bošnjaka muslimana u Prijepolju i šire u Sandžaku.

        Podsjećamo graðane Opštine Prijepolje, da su pojedine frakcije državne
bezbjednosti i pojedini policijski činovnici organizovali i aktivno učestvovali
u pokušaju rušenja legalnih i legitimnih institucija Islamske zajednice i u
hapšenju imama i vjernika po džamijama.

        Diskriminacija nad Bošnjacima muslimanima se ogleda i u nemogućnosti
upotrebe Bosanskog jezika u državnim institucijama.

        Bošnjacima je uskraćeno pravo na sudsku zaštitiu.

        Analiza zaposlenih u državnim organima i javnim preduzećima pokazuje da
su Bošnjaci muslimani potpuno marginalizovani, zanemarljiv je broj zaposlenih
bošnjaka u Područnoj policijskoj upravi, sudu, organu za prekršaje, poreskoj
upravi, Domu kulture dok su Opštinsko javno tužilaštvo i gradski muzej potpuno
etnički očišćeni od Bošnjaka.

        Ove činjenice imaju poseban značaj, jer je poznato da 50% stanovništva u
Opštini Prijepolje čine muslimani Bošnjaci.

        Iz sredstava državnog i lokalnog budžeta se ne finansira ni jedna
manifestacija koja za cilj ima promovisanje bošnjačke kulture, što predstavlja
čin diskriminacije kulture i tradicije Bošnjaka muslimana.

Ocjenom javnih
reakcija političkih subjekata u Srbiji, Sandžaku i Prijepolju na Deklaraciju
nameću se sljedeći zaključci:

        da je većina reakcija sračunata da se bošnjaci islamske vjeroispovijesti
zastraše i zaplaše da bi odustali od elementarnih ljudskih, a posebno vjerskih
prava.

        Da se pruži podrška dijelu državne administracije koja sada na izuzetno
grub način krši ljudska i vjerska prava Bošnjaka muslimana.

        Da se pod maskom tzv. Statističke regionalizacije izvrši još jedno
cijepanje Sandžaka.

Pozivamo organe vlasti
Republike Srbije da odmah prekinu sa ugrožavanjem ljudskih i vjerskih prava
Bošnjaka i muslimana Sandžaka i Srbije, a od političkih predstavnika bošnjaka
kako u Opštini Prijepolje tako i u Sandžaku zahtijevamo opšti konsenzus po
pitanjima koja se tiču opstanka Bošnjaka na ovim prostorima.

 

Predsjednik Medžlisa
IZ Prijepolje

Samir ef. Tandir