Nagovještaj dolaska Muhammeda a.s. u knjigama Ehli-kitabija

O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik…“
Ja ću tražiti od Boga da vam da drugog poslanika, a to je Ahmed, da bude sa vama do vječnosti… (Indžil Jovanov, citat 14/15-17)

Kao što nam je poznato, i druge nebeske knjige su najavile dolazak Poslanika Muhammeda a.s.
U tom kontekstu kaže Uzvišeni Allah:

الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر

„Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli. Reci: – O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik…“ (Al-A'raf, 155-157)

U ovom ajetu nailazimo na dvije osnovne stavke, ili dva osnovna pravila:
1. Poslanik Muhammed a.s. je spomenut u Tevratu i Indžilu, imenom i opisom.
2. Poslanik Muhammed a.s. je poslan svim ljudima, a ko ne bude u to vjerovao i ne bude slijedio pravne norme njegove poslanice, taj ne vjeruje u Boga, Kur'an, Tevrat i Indžil.

Kaže Uzvišeni Allah:

و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لمّاآتيتكم من كتاب و حكمة ثمّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننّ به…

„Allah je nakon vjerovjesnika, kome je Knjigu objavio i znanje dao, obavezu uzeo: ‘Kada vam, poslije, doðe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete da se na to Meni obavežete?’ Oni su odgovarali: ‘Pristajemo!’ ‘Budite, onda, svjedoci’, rekao bi On, ‘a Ja ću s vama svjedočiti.’
A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti.“ (Ali-I'mran, 81-86)

Kaže Alija ibnu ebi Talib i Ibnu Abbas, Allah bio njima zadovoljan: „Allah ne bi slao poslanike, a da od njih zavjete (obaveze) ne bi uzimao. Ako odredi Muhammeda a.s. da bude poslanik, a on bude živ, povjerovat ćemo u njega i podržati ga, a njemu će narediti da se prihvati obaveze prema svom ummetu (narodu).“
Kaže Tahir bin Ašur u svom tefsiru: „Ovu zakletvu (obavezu) je Allah uzeo od svih poslanika, obavještavajući ih da će poslanik doći i potvrditi da je istina sve što je njemu objavljeno, nareðivat će im da vjeruju da je poslanik i da ga pomažu, a cilj ove obavijesti jeste proglas svim generacijama da ovaj zavjet bude čuvan od strane svih.“
Zatim kaže ovaj mufessir: „Obavijesti u knjigama Benu Israilćana u Indžilu su brojne.“
Dalje kaže: „Uzimanje zavjeta od strane svih poslanika jeste upravo znak da se pažnja usredsredi na poslanstvo Muhammeda a.s., i ovo je značenje ajeta, na ovaj način su ga protumačili brojni mufessiri, od selefa i halifa, Alije r.a. do Ibnu Abbasa, Tavusa i ostalih.“ (Et-tarihu ve-t-tenviru, treći tom,145 str.)
Kaže Uzvišeni Allah, opisujući svojstva Muhammeda a.s. i njegovog ummeta u Tevratu i Indžilu:

محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله  و رضوانا

„Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni meðu sobom, vidiš kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo, na licima su im znaci, tragovi od padanja licem…“ (Al-Fath, 29)

Kaže Uzvišeni:

و إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديّ من التوراة و مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين

„I kada Isa, sin Merjemin, reče: ‘O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći’ i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: ‘Ovo je prava vradžbina.'“ (As-Saff, 6)

Kaže Muhammed a.s: „Moj poziv je kao poziv Ibrahima i radosna vijest Isa a.s., neka je selam i salavat na njih obojicu.“ (Hadis prenosi Ibnu Ishak u Hakimu i Taberi u svom Tefsiru)

Kaže Ibnu Kesir: „Ovaj lanac prenosilaca je vrlo jak.“ (Mustedreku-l-Hakim 2, 600; Tefsir Taberi, 3, 83, 2070; Tarihu ibni Kesir, 2, 275)

Od Ata’ bin Jesara se prenosi da je rekao: „Susreo sam se sa Abdullahom bin Amrom bin Asom, Allah bio njime zadovoljan. Rekao sam: ‘Pričaj mi o svojstvima Božjeg poslanika Muhammeda a.s. u Tevratu’, pa je rekao: ‘On je opisan u Tevratu sa pojedinim svojstvima kao što je opisan u Kur'anu.'“

Spomenut ćemo neke od predaja o Poslaniku Muhammedu a.s. u knjigama Ehli kitabija.

U Indžilu Jovanovom, u citatu 14/15-17, kaže Isa a.s: „Ako me volite, onda pamtite moje oporuke. Ja ću tražiti od Boga da vam da drugog poslanika, a to je Ahmed, da bude sa vama do vječnosti. On će biti duh istine kojeg svijet neće moći susresti, jer ga ne vidi i ne poznaje ga, a vi ćete ga poznavati.“

Slične opise nalazimo u Kur'anu o Muhammedu a.s:

لتجدنّ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا و لتجدنّ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم…

„Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji Jevreji i mnogobošci, i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ‘Mi smo kršćani’, zato što meðu njima ima sveštenika i monaha i što se oni ne ohole. Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz očiju jer znaju da je to Istina, pa govore: ‘Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas meðu one koji su posvjedočili.'“ (Al-Maida, 82-83)
     
Nastavit će se

Dr. Mehmed Mešić