Blagodati na kojima se malo zahvaljuje

Allah dž.š. u Kur'an-i-kerimu kaže: „A malo je zahvalnih meðu robovima mojim.“ (Sebe’,13)
Ebu-Abdurrahman Es-Sulemi veli:
 „Namaz je zahvalnost, post je zahvalnost i svako dobro koje učiniš u ime Uzvišenog Allaha je zahvalnost, a najbolja zahvalnost jeste El-Hamd (to jest da čovjek iskreno zahvaljuje Allahu riječima el-hamdulillah – hvala Allahu).“
Zahvalnost je bogobojaznost i dobročinstvo. Čeljad Davuda a.s. zahvaljivala je Allahu i riječju i djelom. Ibn Ebi Hatim veli da je Sabit El-Benani rekao: „Davud a.s. je podijelio meðu svojim ukućanima, djecom i ženama, namaz tako da nije bilo ni jednog časa, danju ili noću, a da neko od njih nije klanjao, pa ih ovaj ajet obuhvata:
„…Radite i budite zahvalni, o čeljadi Davudova! – A malo je zahvalnih meðu robovima Mojim.“ (Sebe’,13)
 U sahih hadisu stoji da je Poslanik a.s. rekao: „Uzvišenom Allahu najdraži namaz je Davudov namaz: spavao je pola noći, a klanjao je trećinu i spavao bi preostalu šestinu, a Uzvišenom Allahu najdraži post je Davudov post: postio je dan, a mrsio dan i nije uzmicao kada bi susretao neprijatelja.“
 Blagodati s kojima je Uzvišeni počastio Svoje robove se ne mogu nabrojati riječima, a kamoli opisati njihova vrijednost.
Kod blagodati koje su vidljive i opipljive i koje čovjek stalno gleda i posmatra svojim očima, šejtan se pomiješa i došaptava čovjeku da ne treba zahvaljivati na njima i da je on sam sebet i razlog sticanja te blagodati, kao što su: imetak, evlad, dobra i čestita žena, jezik i govor, vid, vrijeme, zdravlje… i mnoge druge blagodati koje se ne mogu ni nabrojati.
Jedna od velikih blagodati jeste blagodat imetka. Allah dž.š. je darovao čovjeku imetak kako bi mogao sa njim zaraditi veliku sreću na dunjaluku i Džennet na Ahiretu, pa kaže: „Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati…“ (Et-Tevba, 111)
Dakle, imetak je sredstvo koje čovjeka može uvesti u Džennet, zapravo čovjek može kupiti Džennet svojim imetkom dok je još na ovom svijetu, kao što je to bio slučaj sa mnogim ashabima Božjeg Poslanika a.s., a posebno se u tome isticao Ebu Bekr r.a., Abdurrahman Ibn Awf r.a., Osman r.a. i mnogi drugi. Osman r.a. je kupio Džennet dva puta. Prvi put kada je čuo Poslanika a.s. da kaže: „Ko opremi ovu vojsku, njemu pripada Džennet“, pa je Osman r.a. pohitao i opremio je tu vojsku. Dakle, uz garanciju Poslanika a.s., za ono što je uložio od svog imetka, za uzvrat će dobiti Džennet. Drugi put kada je čuo Poslanika s.a.w.s. da kaže: „Ko omogući muslimanima da koriste neometano vodu bunara Ruma ( koji je bio rijedak izvor vode u Medini), njemu pripada Džennet.“ Pa je to Osman r.a. i uradio. I pored toga, Abdullah Ibn Mesud r.a., za kog Poslanik a.s. kaže: “Ono što vam govori Abdullah Ibn Mesud r.a., vjerujte mu“, kaže za Osmana r.a.: „Kada bi mi ušli kod Osmana, ne bi ga razlikovali od njegovih sluga.“
Vidimo skromnost ovih velikana koji su svojim imecima kupovali posjede u Džennetu i sve to što je Poslanik a.s. njima obećao nije ih uzoholilo i učinilo nedostupnim, već vidimo Osmana r.a., koji je Džennet kupio dva puta, kako sjedi sa svojim slugama i robovima, a ni u čemu se nije moglo primijetiti da se razlikuje i izdvaja od njih.
Dragi brate u islamu, ova vjera ne zabranjuje da uživaš u blagodatima imetka. Poslanik a.s. kaže u vjerodostojnom hadisu: “Blagodat dobrog imetka je za dobrog čovjeka.“
Kao što rekosmo, Osmana r.a. i njemu slične ashabe, koji su većinu svog imetka udjeljivali, pomažući islam, Poslanika a.s. i muslimane, dajući sve to što su imali, nijednog dana ih nije odvratilo od borbe na Allahovom putu ili od činjenja dobrih djela. A to se nije desilo zato što su oni imali imetak u ruci, a ne u srcu. To je zato što su oni znali svrhu stvaranja imetka. U vjerodostojnom hadisi-kudsijju se prenosi da Allah dž.š. kaže: “Ja sam stvorio imetak da bi ljudi namaz obavljali i zekat davali.“
Dakle, svrha zbog koje Allah dž.š. daruje imetak jeste ispitivanje Njegovih robova ko će biti pokoran, a ko nepokoran, dakle ko će zaraditi Džennet, a ko Džehennem. Poslanik a.s. je najbolji učitelj i on podučava svoj ummet i kada udjeljuju kako da razmišljaju o tome.
Jednom prilikom je bila zaklana ovca kod Poslanika s.a.w.s., pa je Poslanik s.a.w.s. cijelu ovcu podijelio osim njene plećke. Aiša r.a. je to prokomentarisala riječima: “Otišla je cijela ovca, a ostala je njena plećka.“ Poslanik s.a.w.s. je na najljepši način popravio izjavu Aiše r.a.: “Ne, već je ostala cijela, a otišla je njena plećka.“
Ono što podijeliš u ime Allaha dž.š. ostaje i to je vječito. To dijeliš da bi osvijetlio svoj mezar i ta sadaka će ti doći kada ti bude najteže, kako se prenosi od Poslanika s.a.w.s.: “Čovjeku će doći opasnost u mezaru, pa će doći njegovo učenje Kur'ana i odagnati tu opasnost, pa će mu doći opasnost od strane ruku, pa će doći njegova sadaka i odagnati tu opasnost, pa će mu doći od strane nogu, pa će doći njegovi koraci koje je učinio idući ka džamiji i spasit će ga.“
Dakle, kada doðe najveća opasnost i strahota, doći će tvoja dobra djela da te spase, da ti prošire kabur, da ti rasprostrane tvoj posjed u Džennetu, da ti budu mehr za džennetske hurije koje te iščekuju…, a ono što zadržiš od imetka to je ono što je malo i prolazno i što će ispod ovozemaljske prašine istruhnuti.
Imetak, iako je velika blagodat, kojoj čovjek može vidjeti haira na dunjaluku i Ahiretu, takoðer je veliko iskušenje i smutnja. Poslanik s.a.w.s. kaže: “Svaki narod je imao svoje iskušenje, a najveće iskušenje mog naroda je imetak.“
Znači da će imetak biti najveći razlog da ljudi zaborave na svog Stvoritelja. Ljudi će se zanimati sa prolaznim, a zaboravit će na vječitost. Pohlepi čovjekovoj nema kraja, pa neka ima dvije doline zlata, poželjet će treću. Pohlepa će ga tjerati da stekne imetak na bilo koji način, makar bio i haram, od kojeg će hraniti sebe i svoju porodicu, a Poslanik s.a.w.s. kaže: “Svako tijelo hranjeno s haramom najpreče je Džehennemu.“
Ovo je upozorenje onoga koji nikada nije slagao, čija iskrenost je potvrðena iznad sedam nebesa, Poslanika istine. Svako od nas je dužan da zahvaljuje Allahu dž.š. na ovoj blagodati i da je iskoristi onako kako to kažu Allah dž.š. i Njegov Poslanik s.a.w.s.

Nastavit će se…..