Monstatovo nezakonito STOP dijaspori!

ImageZakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011, postao je
predmet  različitog tumačenja i još jedan primjer kako se zakoni krše
od strane institucija koje su zadužene da ih sprovode. Monstat –
crnogorski zavod za statistiku, tumačeći i primjenjujući ovaj zakon,
sačinio je popisnicu pomoću koje će u prvoj polovini aprila biti izvršen
popis stanovništva u Crnoj Gori. 

Popisnica bi trebalo da bude usklaðena
sa Zakonom i da obezbjeðuje regularnost ovog, u osnovi statističkog,
ali Bogami i prvorazrednog političkog pitanja. Ispostavilo se, meðutim,  da popisnica nije usklaðena sa Zakonom. Kako?

Zakon je u članu 5. kojim se definiraju podaci o licima bio jasan: „O
licima koja se obuhvataju ovim popisom prikupiće se sljedeći podaci:
ime i prezime; pol; jedinstveni matični broj (JMB), odnosno dan, mjesec i
godinu roðenja za sve one kojima nije dodijeljen; naselje‐opština (ako
je lice roðeno u Crnoj Gori), odnosno država roðenja (ako je lice roðeno
van Crne Gore); prebivalište majke u vrijeme roðenja lica;
državljanstvo; bračni status; broj živoroðene djece; pismenost; škola
koju lice pohaða; stečeno obrazovanje; kompjuterska pismenost; aktivnost
u periodu od 25. do 31. marta 2011. godine; razlog ne obavljanja
aktivnosti; zanimanje; djelatnost; profesionalni status zaposlenog lica;
naselje‐opština rada; nacionalna, odnosno etnička pripadnost;
vjeroispovjest; maternji jezik (crnogorski, srpski, bosanski, albanski,
hrvatski ili neki drugi jezik); strani jezici kojima se lice služi;
invalidnost po vrstama i uzrocima invaliditeta.

Pored podataka iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i sljedeći podaci:

1) o licima preseljenim unutar Crne Gore: naselje‐opština
prebivališta prije preseljenja, datum posljednjeg doseljenja u sadašnje
prebivalište;

2) o licima doseljenim sa područja van Crne Gore: država iz koje
se lice doselilo; datum doseljenja u Crnu Goru i namjera daljeg boravka u
Crnoj Gori; razlog posljednjeg preseljenja;

3) o državljanima Crne Gore koji rade u inostranstvu kod stranog
poslodavca ili samostalno, kao i očlanovima njihovih domaćinstava koji
sa njima borave u inostranstvu prikupljaju se podaci o nazivu strane
države i dužini boravka u inostranstvu, kao i o namjeri daljeg boravka u
inostranstvu.“

Dakle, pored navedenih elementa popisivanja u stavu jedan ovog člana,
za državljane Crne Gore   koji se nalaze na privremenom radu u nekoj
stranoj zemlji, zakonom je predviðeno (st.2. tač.3) da se za njih
prikupe još i dodatni podaci a to su, naziv države gdje privremeno
borave, dužina boravka i namjera o daljem boravku u inostranstvu.

Tumačeći ovu zakonsku normu Monstat je sačinio popisnicu koja nakon
tačke 6 (šest) za lica, koja se nalaze na privremenom radu u
inostranstvu, suprotno zakonu, prekida dalje popisivanje. Ovo znači da
za lica koja se nalaze na privremenom radu u inostranstvu nećemo znati
nacionalnu, jezičku i vjersku pripadnost, odnosno ovaj dio graðana Crne
Gore po tim pitanjima se neće moći izjasniti , odnosno, time neće
uticati na konačno utvrðivanje broja i strukture stanovništva po ovim
pitanjima.

Poznata je činjenica da su meðu crnogorskim državljanima koji se
nalaze na privremenom boravku i radu u inostranstvu, najbrojniji oni
koji se osjećaju i izjašnjavaju kao Bošnjaci, govore bosanskim jezikom i
pripadaju islamskoj vjerskoj populaciji. Pored Bošnjaka, značajno
mjesto meðu državljanima koji su na privremenom boravku u inostranstvu,
čine Albanci, pa tek onda Crnogorci, Srbi i ostali.  Ove činjenice same
po sebi govore o suštini Monstatove igre sa Zakonom. Jasno je da su
ovakvom popisnicom diskriminirani  crnogorski državljani koji se nalaze
vani, da je Zakon o popisu brutalno povrijeðen, očigledno,  sve u cilju
da se utiče na kreiranje rezultata popisa koji će biti osnova za
realizaciju ustavnih, pojedinačnih i kolektivnih nacionalnih prava u
narednom desetljeću. S druge strane, ova “kreirana” nepoznanica biće
osnov da se svi državljani Crne Gore koji se nalaze na privremenom radu u
inostranstvu tretiraju kao Crnogorci.

Unatoč očiglednoj povredi Zakona, imajući u vidu brojne slične
primjere diskriminacije Bošnjaka u Crnoj Gori,  malo je vjerovati da će
doći do hitne reakcije nadležnih državnih organa da se ova Monstatova
prevara otkloni i konačno ispoštuje zakon.

Izvor: Bicent.com