Nastavit ćemo ono što su započeli Rifat Burdžević Tršo i Sreten Vukosavljević

Image

Džemail Suljević, predsjednik NVS-a

Intervju sa Džemailom Suljevićem, predsjednikom Narodnog vijeća Sandžaka: Ako ovaj
sadašnji srbijanski režim ne prestane sa pritiscima, kao što je
neuvažavanje naše kuture i historije, jer mi učimo tuðu historiju, tuð
jezik, tuðu književnost, umjetnost, a o sebi ne znamo ništa; zatim, ako
se nastavi sa pritiscima na našu vjersku instituciju, koja je sastavni
dio našeg bošnjačkog identiteta; ako se nastavi sa falsifikovanjem
islamke vjerske nastave; zatim, asimilacija kroz obrazovni sistem i
tjeranje naše djece da slave crkvene ličnosti; opstrukcija Univerziteta;
oglušivanje o volju Bošnjaka, dakle nepriznavanje izabranih
pretstavnika u Bošnjačkom nacionalnom vijeću;  zatim, ako se nastavi sa
ekonomskom diskriminacijom, jer je na Pešteri, npr., kao prije pet
stotina godina, mnoga naša sela nemaju vode za piće, nemaju struje ili
može samo sijalica gorjeti, a nikako bojler ili veš-mašina, a kamo li
neka radionica – to nema nigdje!; onda ćemo biti primorani da isitupimo
sa različitim oblicima protesta i negodovanja. Naravno, za početak,
dozvoljenim, predviðenim u svim zemljama svijeta.

Sndžak Press: Recite nam nešto o historijskom utemeljenjenju Narodnog vijeća Sandžaka.
Predsjednik Suljević: Sandžak je kroz više vijekova
bio, kako to historičari kažu, korpus separatum. Ne samo u
kulturološkom, nego i u komunikacijskom i geografskom smislu on
predstavlja jednu zaokruženu cjelinu. U svakom pogledu. U zadne vrijeme,
za vrijeme Drugog svjetsjkog rata, Sandžak je imao, ne autonomiju, nego
federalnu jedinicu, čiji su pretstavnici bili i Bošnjaci i Srbi i
Crnogorci. Posljednji predsjednik te federalne jedinice bio je Srbin –
Sreten Vukosavljević. Ali su je kasnije komunističke ili srpske vlasti
ukinule mimo volje graðana Sandžaka. A sam dotadašnji predsjednik,
Sreten Vukosavljević je bio protiv ukidanja ZAVNO Sandžaka. I prema
mojim saznanjima, crnogorski delegati su onemogućili  da sanžački
delegati, koji su bili odreðeni, prisustvuju Drigom zasjedanju AVNOJ-a u
Jajcu. Tako da Drugo zasjedanje AVNOJ-a nije ukinulo autonomiju
Sandžaka, već je to učinjeno u Novom Pazaru 45. godine. Dakle Sandžak
je, ustvari, bio ravnopravan sa drugim federalnim jedinicama: Srbijom,
Crnom Gorom, Makedonijom, Slovenijom… Taj nivo je imao, dok su Vojvodina
i Kosovo bili na sasvim nižem nivou, u smislu autonomnosti, u odnosu na
Sandžak. A Narodno vijeće Sandžaka je formirano 29. marta ‘43. A ja se,
upravo, i osjećam nasljednikom Rifata Burdževića Trše i Sretena
Vukosavljevića. Dakle, tada su podjednako prihvatili autonomnost
Sandžaka i borili se za to i Srbi i Bošnjaci i Crnogorci i tako dalje.
I, ako Bog da, mi ćemo upravo tako i nastaviti.

Sandžak Press: Koji su osnovni razlozi obnavljanja Narodnog vijeća Sandžaka?
Predsjednik Suljević: Prekjuče su donijete dvije vrlo
važne deklaracije. I svima je to jasno. To da se nama ugrožavaju, ne
samo osnovna ljudska prava, nego i vjerska prava i nacionalna prava i
ekonomska prava i obrazovna prava i kulturna prava… I naši ljudi koji
žive u onom dijelu Sandžaka koji je pod ingerencijom Crne Gore ne smiju
ni da pomenu ime Sandžak. Pazite, to je bolna tačka! I to je veoma
problematično, ali neće to dugo trajati. Dakle, nama se krše ona prava
koja su zagarantovana meðubarodnim dokumentima i evropskim poveljama i
konvencijama. Kao na primjer: Povelja Ujedinjenih nacija iz 45. god.,
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima iz 48. god., Meðunarodni pakt
o graðanskim i političkim pravima, Deklaracija Ujedinjenih nacija o
ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, pod rasnom diskriminacijom ne
podrazumijeva se samo boja, nego u etnička osnova. Ovo su dokumenta
koja sam upravo imao pred sobom. Sva ta dokumenta predviðaju i garantuju
naša prava. I nama je „prepunjena čaša“ napadom na našu Islamsku
zajednicu, napadom na imovinu Islamske zajednice, razbijanjem Islamske
zajednice. I ja ću vam reći da je u Sjenici policija na silu otela
džamije i istjerala one hodže koji se ne sviðaju aktuelnoj vlasti. I
tako dalje, i tako dalje. I mogu sasvim sigurno i argumentovano reći
„ovo je Aparthejd“! A mi, tj. Narodno vijeće Sandžaka, ćemo se apsolutno
založiti za jednakost, za ravnopravnost, za suživot. Bez obzira što su
Bošnjaci, u odnosu na sve ostale, u apsolutnoj većini. I kada ovdje u
Sandžaku ostvarimo svoja prava, a to će, je se nadam, biti veoma brzo,
ne smije niko biti diskriminisan, bez obzira na nacionalnu, vjersku,
političku pripadnost.

Sandžak Press: Šta su zadaci i ciljevi Narodnog vijeća Sandžaka?
Predsjednik Suljević: Mislim da ne treba da bude sporno
– Sandžaku treba da se vrati njegova autonomija. Naravno, poštujući
meðunarodne standarde. I mi ne izmišljamo nikakvu toplu vodu… Uzmite
primjere. Posebno od onih zemalja koje su multietničke. Naprimjer,
španske autonomne regije, ili švacerske, koje čak imaju i svoj ustav. Ne
statut, nego ustav. I parlament, vladu, policiju, sudstvo… A da ne
govorimo o Belgiji, koja funkcionira na federalnim principima. Zatim
Italija i sve evropske zemlje koje se u političkoj komunikaciji nazivaju
regionalnim, a sve se više i više teži ka federalizaciji. I ako Srbija i
Crna gora misle ući u Evrposku uniju moraju prihvatiti evropske
standarde. I ja mislim da će to biti prihvaćeno. A naši zahtjevi se
upravo poklapaju sa tim evropskem standardima, posebno onih zemalja koje
su multietničke. A Srbija i Crna Gora su multietničke i to se ne može
osporavati. I svako negiranje i odbijanje naših zahtjeva najviše će
štetiti upravo dvjema državama, Srbiji i Crnoj Gori.

Sandžak Press: Kako Narodno vijeće Sandžaka planira ostvariti svoje ciljeve?
Predsjednik Suljević: Ja polazim od činjenice da vlasti
Srbije i Crne Gore kažu da hoće demokratiju, da hoće u Evropsku uniju.
Ako je to tako, mi smo spremni da pomognemo i Srbiji i Crnoj Gori da se
što prije integrišu u Evropsku uniju. Ali, moraju prihvatiti evropske
standarde. Ima jedna tačna izreka u kojoj se kaže „Prava se ne daju, ona
se uzimaju“. I ako nam neko bude osporavao ova prava, mi ćemo ih, ako
Bog da, uzeti sami. Ni manje ni više!

Sandžak Press: Da li možemo očekivati uskoro masovne demonstracije na ulicama Sandžačkih gradova?
Predsjednik Suljević: To je dobro pitanje. Ako ovaj
sadašnji srbijanski režim ne prestane sa pritiscima, kao što je
neuvažavanje naše kuture i historije, jer mi učimo tuðu historiju, tuð
jezik, tuðu književnost, umjetnost, a o sebi ne znamo ništa; zatim, ako
se nastavi sa pritiscima na našu vjersku instituciju, koja je sastavni
dio našeg bošnjačkog identiteta; ako se nastavi sa falsifikovanjem
islamke vjerske nastave; zatim, asimilacija kroz obrazovni sistem i
tjeranje naše djece da slave crkvene ličnosti; opstrukcija Univerziteta;
oglušivanje o volju Bošnjaka, dakle nepriznavanje izabranih
pretstavnika u Bošnjačkom nacionalnom vijeću;  zatim, ako se nastavi sa
ekonomskom diskriminacijom, jer je na Pešteri, npr., kao prije pet
stotina godina, mnoga naša sela nemaju vode za piće, nemaju struje ili
može samo sijalica gorjeti, a nikako bojler ili veš-mašina, a kamo li
neka radionica – to nema nigdje!; onda ćemo biti primorani da isitupimo
sa različitim oblicima protesta i negodovanja. Naravno, za početak,
dozvoljenim, predviðenim u svim zemljama svijeta. Ali ako to ne bude
bilo dovoljno da se ovaj režim zaustavi u svemu ovome o čemu smo
govorili, onda ćemo postupiti i radikalnije. Blokiraćemo ulice, npr.
Naravno, ne bih želio da doðe do toga, nego da se demokratski,
sporazumom dogovorimo. I ja bih da poručim, prije svega našim graðanima
Bošnjacima da ne rade protiv interesa sopstvenog naroda, jer im to
sigurno historija, i sadašnje i buduće generacije, neće nikada
oprostiti. I ja se nadam da će oni to razumjeti, jer, i ako je dopušteno
da se trguje različitom robom,  nije dopušteno trgovati narodom!

Sandžak Press: Koliki će udio imati Srbi, Crnogorci i ostali narodi Sandžaka u Narodnom vijeću Sandžaka?
Predsjednik Suljević: Što se tiče Narodnog vijeća
Sandžaka i njegovih organa, koji će tek uslijediti i za sve narode će
biti otvoreni. Biće im ponuðeno i stalno će biti otvorena mogućnost za
njih da participiraju onoliko koliko udjela imaju u strukturi
stanovništva. Čak, ja lično sam spreman da prihvatim da i preko tog
procenta participiraju u Narodnom vijeću Sandžaka. Jer Bošnjaci su, i
kulturološki i vjerski, veoma tolerantan narod. Ali naša tolerantnost ne
bi smela da preðe u kukavičluk. I ja se nadam da neće biti tako.

SandžakPRESS.net