OTVORENO PISMO REVIJE SANDŽAK ZBOG PRIJETNJI I UGROŽAVANJA ŽIVOTA I SLOBODE UREDNIKA I SARADNIKA

Image

Poštovani, obraćamo Vam se otvorenim pismom kako bi skrenuli pažnju javnosti na
problem s kojim se nezavisno istraživačko novinarstvo u Sandžaku susreće.
Obnavljanjem nacionalne revije za politiku i kulturu Sandžak pokrenuta su mnoga
pitanja o kojima ni ovdašnji lokalni niti dopisnici i saradnici nacionalnih
elektronskih i printanih medija nisu htjeli, smjeli ili željeli pisati. Zbog
otvorenog pisanja o privatizaciji preduzeća u državnoj svojini, već u prvim
brojevima obnovljene revije Sandžak, novopazarski tajkun Æ. Š. upućivao je
otvorene prijetnje našem novinaru, o čemu su i javnost i nadležni organi
blagovremeno obaviješteni.

U posljednjim brojevima istraživački tim
revije Sandžak je otvoreno pisao o graðevinskoj mafiji u Novom Pazaru, sprezi
politike, kriminala, policije, sudstva i tužilašta, kao i trgovini narkoticima,
s posebnim osvrtom na policijsku akciju GETO i razbijanje narko lanca Hikmeta
Hajrovića, odnosno njegovoj povezanosti s odreðenim političkim subjektima. Od
pojavljivanja tih brojeva, naši saradnici i glavni i odgovorni urednik izloženi
su konstantnim pritiscima vladajuće strukture u Gradskoj upravi i čelnika političke
partije koju predvodi ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Najprije je odreðena grupa ljudi bliskih ministru Ljajiću da prati i pokuša
fizički nasrnuti na glavnog i odgovornog urednika, neke od članova redakcije i
njihove prijatelje s ciljem da ih zaplaše, povrijede i onesposobe. Konkretno je
za glavnog i odgovornog urednika bio zadužen jedan od ljudi iz bliskog
okruženja Rasima Ljajića upošljen u Gradskoj upravi kao obezbjeðenje B.S., koji
je inače i prije nasrćao na novinare i jednu televizijsku ekipu, koja je došla
pratiti odreðeni dogaðaj, fizički istjerao iz Gradske Uprave. Takoðer se jedan
od gradskih funkcionera koji se spominje u tekstu o graðevinskoj mafiji A. P.
raspitivao o mjestu stanovanja glavnog urednika i potpisnika ovog pisma
prijeteći da će lično on ili njegov sin bokser morati „malo da ga
prevaspitaju“. U toku septembra, više puta su urednik, kao i neki od njegovih
saradnika, dobijali pozive na mobilni telefon s nepoznatog broja. Kada bi se
javili, lice koje je pozivalo bi samo šutjelo. Prilikom posjete stranih
ambasadora Novom Pazaru, pripadnici nekih nevladinih organizacija bliskih
ministru Ljajiću, pokušavali su i glavnog urednika i reviju Sandžak
satanizirati i predstaviti u najružnijem svjetlu.

Posljednji dogaðaji odvijali su se i još se
odvijaju nakon izlaska broja 158. u kom se raskrinkavaju odreðene stvari o
trgovini narkoticima u Novome Pazaru i pozadina policijske akcije „GETO“ kada
je zaplijenjeno 153 kg heroina i laboratorija za preradu narkotika. Glavni urednik
Revije Sandžak u nekoliko navrata dobija poruke prijeteće i uvrjedljive
sadržine poslate sa broja Mobilne telefonije srbije (064953****), od kojih Vam
citiramo samo neke dijelove: (1) Sve se zna!! da tekstove-scenarije-pitanja,
sastavljaju N.N. i N.N. (imena ne navodimo iz bjezbedonosnih razloga osoba koje
se spominju, a nemaju veze ni sa revijom ni sa tekstovima), te poturaju i
nagovaraju pred zakon o medijima odgovornog mazluma-jetima Jahju Ferhatovica,
koji vam odavno to prica, te ja na osnovu te kuloarske price pisem tebi ovu
poruku. Isterace se ovo do kraja … bices kaznjen kad tada; (2) Napravio si
vise krivicnih dijela, bice ti i napisano ti je vise tuzbi i krivicnih prijava,
nisi ni svijestan sta radis, osvijestice te zatvor od 2g-3g i vise.

Ni glavni i odgovorni urednik ni revija
Sandžak ne bježe od zakona ukoliko je u novinama objavljeno bilo šta
protivzakonito, mada odgovorno tvrdimo da je sve potkrijepljeno činjenicama, te
zato smatramo ovakve pritiske od strane političkih moćnika i lokalnih i
republičkih funkcionera prijetnjama koje mogu ugroziti ne samo slobodu
istraživačkog novinarstva već i živote glavnog urednika i saradnika revije
Sandžak.

Takoðer, želimo naglasiti da je glavni urednik
revije Sandžak već jednom zbog novinarskog poziva doživio prijetnje smrću, kao
urednik politike u tadašnjem nedjeljniku Glas Sandžaka, 25. 7. 2006. godine, i
da se taj slučaj tretira u Rezoluciji Evropskog parlamenta 1535 O zaštiti
života i slobode novinara, usvojena 25. 1. 2007. (članovi 1 i 38), koja je ratificirana
od strane svih parlamenta zemalja Evropske Unije, a da policija, iako je dobila
i broj i adresu s koje mu je prijećeno ni pet godina poslije nije rasvijetlila
taj slučaj niti ga je ikada zvanično obavijestila o razvoju istrage, za koju
sumnjamo da je i sprovedena, jer su prijetnje bile upućene takoðer od strane
tadašnjih gradskih funkcionera. Zato ovaj slučaj brutalnih prijetnji, niza
uvreda i pritisaka na novinarsku profesiju i ličnost članova naše redakcije i
saradnika, pored domaćih udruženja novinara i policije, prijavljujemo i
Evropskom parlamentu i parlamentima svih zemalja koje su ratificirale
Rezoluciju 1535 Evropskog parlamenta, kao i svim relevantnim meðunarodnim
udruženjima za zaštitu novinara i ljudskih prava i sloboda. Smatramo da je vrijeme
ubistava novinara poput Slavka Æuruvije, Milana Pantića i Dade Veselinović iza
nas i da niko pa ni ministar i gradonačelnik nemaju pravo niti prijetiti niti
napadati bilo kog novinara, književnika i intelektualca. Ukoliko se sa nečim
što je napisano ne slažu ili smatraju da su oštećeni, pravdu moraju potražiti
na sudu. Ako doðe do u porukama najavljenog montiranog procesa ili bilo kakvog
drugog napada na glavnog i odgovornog urednika revije Sandžak ili nekog od
njegovih saradnika želimo da svjetska javnost zna da iza toga stoji direktno
ministar za rad i socijalnu politiku Republike Srbije Rasim Ljajić i njegova
lokalna vlast u Novome Pazaru na čelu sa gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem.

 

glavni i odgovorni urednik revije SANDŽAK

Jahja Fehratović

 

 

Prijevod na engleski jezik:

OPEN LETTER SANDZAK MAGAZINE DUE TO LIFE AND
FREEDOM THREATS
OF THE EDITOR-IN-CHIEF AN ASSOCIATES OF THE SANDZAK MAGAZINE


Dear, We are addressing you with this open letter in order to draw public
attention to the problem the independent investigative journalism in  Sandžak encounters. With the renewal of the
national magazine for politics and culture Sandžak, many questions were raised
about which neither the local media nor the local correspondents and
contributors of the national electronic and print media would not, or should
not write. Due to the open writing on privatization of state-owned enterprises,
within the first issues of the renewed Sandžak magazine, Novi Pazar tycoon Æ.
Š. delivered open threats to our reporter, about which the public and the authorities
were promptly notified.

In the latest issues of the Sandžak magazine,
the research team openly wrote about the “construction mafia” in Novi Pazar,
the conjunction of politics, crime, the police, the judiciary and the
prosecution, as well as drug-trafficking, with special emphasis on the police
action Ghetto and breaking up the drug chain of Hajrović Hikmet and his
connections with certain political parties. Since the occurrence of these
issues, our associates and editor-in- chief are exposed to constant pressure
from the ruling structures in the City Administration and the leaders of the
political parties led by the Minister of Labour and Social Policy, Rasim
Ljajić. First, a group of people close to the Minister Ljajić was instructed to
monitor and try to physically attack the editor- in- chief, some members of the
editorial board and their friends in order to frighten, hurt and threaten them.

Specifically, for the editor in chief was in
charge one of the people in the closest surrounding of Rasim Ljajić, employed
in the City Administration as security officer (initials: B.S.), who even
before attacked journalists and one television crew which was reporting on a
particular event, and physically expelled them from the building of the City
Administration. One of the city officials who was mentioned in the article
about the construction mafia, A.P., inquired about the place of residence of
the editor-in-chief and the signatory of this letter, threatening to, either
himself personally or his son, a boxer,   have to "reeducate him a little".
During September, the editor-in-chief and some of his associates, more than
once received calls on their cell phones from an unknown number. When they
answered, the person who called would remain silent. During the visit of the
foreign ambassadors to Novi Pazar, members of some non-governmental
organizations close to Minister Ljajić, tried to demonize and present in the
ugliest perspective the editor-in-chief and the Sandžak magazine.

The last events took place, and are still
taking place, after the release of no. 158, in which certain aspects of the
narcotics trade in Novi Pazar and the backgrounds of the police action Ghetto
are cleared up, when 153 kg of heroin and narcotics processing laboratories
were seized. The editor- in-chief of the Sandžak magazine, repeatedly receives
threatening messages with offensive content from a number of MTS (064 953
****)* (1) Sve se zna!! da tekstove-scenarije-pitanja, sastavljaju N.N. i N.N.
(imena ne navodimo iz bjezbedonosnih razloga osoba koje se spominju, a nemaju
veze ni sa revijom ni sa tekstovima), te poturaju i nagovaraju pred zakon o
medijima odgovornog mazluma-jetima Jahju Ferhatovica, koji vam odavno to prica,
te ja na osnovu te kuloarske price pisem tebi ovu poruku. Isterace se ovo do
kraja … bices kaznjen kad tada; (2) Napravio si vise krivicnih dijela, bice
ti i napisano ti je vise tuzbi i krivicnih prijava, nisi ni svijestan sta
radis, osvijestice te zatvor od 2g-3g i vise.

Neither the editor-in-chief of nor Sandžak
magazine, are fleeing from the law if the newspaper published anything illegal,
but we responsibly claim that it is all documented facts, and because we
believe these pressures by political strongmen and local government officials
are threats that can jeopardize not only the freedom of investigative
journalism, but also the lives of the editor-in-chief s and the associates of
the Sandžak magazine.

Also, we want to emphasize that the
editor-in-chief of the Sandžak magazine has already been a subject of death threats,
as editor of politics in the then weekly Glas Sandžaka on 25. 07. 2006, and
that this case is treated in the European Parliament resolution 1535, On the
protection of life and freedom of journalists, adopted on 25. 01. 2007
(Articles 1 and 38), which was ratified by all parliaments of the European
Union, and the police, even though it got the number and the address from which
he was threatened,  five years later did
not shed light on the case and never officially informed him about the
development of the investigation, which we doubt that it is implemented,
because the threats were also addressed by the then city officials.

Because this case of brutal threats, a series
of insults and pressures on the journalistic profession and the personality of
the members of our editorial board and staff, in addition to national
associations of journalists and the police, we address this issue to the
European Parliament and the parliaments of all the countries that have ratified
the Resolution 1535 of the European Parliament, as well as all the relevant
international associations for the protection of journalists and human rights
and freedoms. We believe that times when murders of journalists Slavko
Curuvija, Milan Pantic and Dade Veselinović are far behind us and no one not
even the minister and the mayor have the right to threaten or attack any
journalist, writer or intellectual.

If with something which is written they not
agree or think that they are damaged, they need to seek justice in court. If
there is a forged court process, as indicated in the messages, or any other
attack on the editor- in-chief of Sandžak magazine or any of his associates, we
want the public to be informed that behind it is the Minister for Labour and
Social Affairs of the Republic of Serbia Rasim Ljajić and his local government
in Novi Pazar, headed by Mayor Meho Mahmutović.

Editor-in-chief, Sandžak magazine

Jahja Fehratović

 Dostavljeno/Delivered to:

 • MUP
  (Ministarstvo unutrašnjih poslova)
 • PU NP (Policijska
  uprava Novi Pazar)
 • NUNS
  (Nezavisno udruženje novinara Srbije)
 • UNS
  (udruženje novinara Srbije)
 • NDNV
  (Nezavisno društvo novinara Vojvodine)
 • UNV
  (Udruženje novinara Vojvodine)
 • SAN
  (Sandžačka asocijacija novinara)
 • UENS
  (Udruženje evropskih novinara Srbije)
 • Ombudsman
 • Minstarstvo
  kulture i informiranja
 • Povjerenik za
  ravnopravnost
 • Helsinški
  odbor za ljudska prava u Srbiji
 • European
  Court of Human Rights Council of Europe
 • OSCE Mission
  to Serbia
 • Udruženje bh
  novinari
 • Nezavisna
  unija profesionalnih novinara BiH
 • Nezavisno
  udruženje profesionalnih novinara Crne Gore
 • Udruženje
  novinara Republike Hrvatske
 • Hrvatsko
  novinarsko društvo
 • Udruženje
  novinara Makedonije
 • Bugarska
  medijska koalicija
 • SEEMO (South
  East Europe Media Organization)
 • AEJ
  (Association of European Jorunalists)
 • JAE
  (Journalist Associations of Europe)
 • EJ (Europen
  Journalist Association)
 • IF
  (Internationals Federation of Journalists Europe)
 • ICIJ (International
  Consortium of investigate Journalists)
 • Britissh
  Associations of Journalists
 • DJV –
  (Deutcher journalisten-Verband)
 • Brussels
  Press Club Europe
 • Associazione
  Indipendente di Giornalisti
 • FAPA
  (Federacion de Asociaciones de Peridistas de Espana)
 • Associations
  de journalistes
 • Artvin
  Gazeteciler Dernegi
 • Avrupa
  gazeteciler dernegi
 • COUNCIL OF
  EUROPE
 • Naconalni
  parlamenti zemalja članica Evropske unije
 • International
  P.E.N Centre
 • Human Right
  Wotch
 • Helsinski
  Commitee for Human Rights
 • World
  Association of Newspapaers
 • Word Press
  Freedom Committee
 • IPI  (International Press Institute)
 • ASNE
  (American Society of Newspaper Editors)
 • Council of
  National Jurnalism Organizations

BKZ.rs