Zabranjeno je prikazivanje likova Alahovih poslanika

Image

Zahtijevamo od svih televizijskih i
izdavačkih kuća u gradu, regiji i državi da u programima koje emituju poštuju
pomenutu fetvu i ne uznemiravaju vjernike sadržajima koji se kose sa njom, u
kojima se prikazuju likovi bilo kojeg od Božjih poslanika, koje je Uzvišeni
Allah zaštitio od ljudskih manjkavosti i grijeha i podstakao vjernike da
izučavaju njihovu biografiju kako bi im postali uzor u životim
a.

PITANJE: Poštavani Rešad-ef. Plojoviću, obraćamo Vam se za-
htjevom da Vašom fetvom do- zvolite Sandžak televiziji emito- vanje serije Omer
r.a. koja je ra- ðena u produkciji katarske MBC televizijske mreže.

Svjesni činjenice da veliki broj graðana prati serije
španskog i turskog govornog područja sa neprikladnim sadržajima, nemo- ralnim
scenama koje loše utiču na odgoj ljudi, posebno djece i omladine, smatramo da
bi serija o Omeru r.a. predstavljala pravo osvježenje na našoj medijskoj sceni
te doprinijela jačanju islam- ske svijesti kod našega naroda.

Želja nam je da emitovanjem ove serije na našoj televiziji
kre- nemo sa pojačanim islamskim sadržajima na našem kanalu. Ta- koðe, smatramo
da bi ovakvim načinom islamske da'we pomogli na putu očuvanja vjere dini isla-
ma, kao i zaštite Bošnjaka od lo- ših uticaja neadekvatnih tv sadr- žaja i
programa koji nanose štetu našem narodu.

ODGOVOR: Savjet za fetve Me- šihata Islamske zajednice
prošle godine donio je fetvu o zabrani prikazivanja likova Allahovih po-
slanika a.s., koju ovom prilikom želim ponovo citirati, a nakon nje iznijeti
svoje mišljenje i zaključak u vezi sa konkrentnim pitanjem.

„Analizirajući pitanje i šeriatsko- pravni tretman
prikazivanja likova Poslanika Muhameda a.s. i drugih Božjih poslanika u
filmovima i fil- movima za djecu, nakon najave Regionalne televizije u Novom
Pa- zaru da će emitovati serijal o Ju- sufu a.s., Savjet za fetve Mešihata
Islamske zajednice u Srbiji izdaje FETVU kojom se najstrožije za- branjuje,
haram je, pokazivanje
i prikazivanje lika bilo kojeg od Božjih poslanika
a.s., bilo da je riječ o crtežu, filmu ili crtanom filmu, kao što se zabranjuje
pri- kazivanje likova članova poro- dice Poslanika Muhameda a.s., četvorice
pravednih halifa i de- setorice ashaba kojima je obe- ćan Džennet
.

OBRAZLOŽENJE: Od aktueli- ziranja pomenutog pitanja 1926.
god., kada je turski reditelj Vedat Arifi htio snimiti film o životu Po-
slanika Muhameda a.s. sa glum- cem koji bi tumačio njegov lik, pa sve do danas,
jedinstven je stav relevantne islamske uleme najve- ćih i najpriznatijih
islamskih uni- verziteta, na čelu sa Al-Azharom, te priznatih svjetskih
akademija za islamska istraživanja i vijeća za fe- tve širom islamskog svijeta,
o stro- goj zabrani koja se ne odnosi samo na prikazivanje lika Poslanika Mu-
hammeda a.s., već i na sve Božje poslanike, kao i sve prethodno po- menute u
fetvi.

              1926. god. je Al-Azhar
izdao fe- tvu o zabrani.

              1950. god. Islamska
akademija i egipatsko Vijeće za fetve potvrdilo je prethodnu fetvu, koja je od
1961. do 2010. god. potvrðena od strane pomenutog, kao i drugih sličnih vijeća
koja djeluju u islamskom svi- jetu, od Egipta, Saudijske Arabije, Kuvajta itd.,
kada god je ovo pita- nje aktuelizirano.

Slijedom pomenutog zahtijeva- mo od svih televizijskih i
izdavač- kih kuća u gradu, regiji i državi da u programima koje emituju poštuju
pomenutu fetvu i ne uznemiravaju vjernike sadržajima koji se kose sa njom, u
kojima se prikazuju likovi bilo kojeg od Božjih poslanika, koje je Uzvišeni
Allah zaštitio od ljud- skih manjkavosti i grijeha ipodsta- kao vjernike da
izučavaju njihovu biografiju kako bi im postali uzor u životima’.’

Sadržaj pomenute fetve ute- meljen je na raspoloživim
izvori- ma i mišljenjima relevantne ule- me čija brojnost daje dodatnu snagu
navedenom stavu.

Meðutim, ono što je uočljivo u sadržaju jeste da se spomenuta
zabrana ne odnosi samo na pri- kazivanje lika Muhameda a.s., već na sve
Allahove poslanike a.s., na članove njihove porodice, kao što su: supruge,
djeca, roditelji i sl., kao i na najbliže saradnike Posla- nika Muhameda a.s.,
tj. ashabe, poput četvorice pravednih halifa i desetorice ashaba kojima je još
za vrijeme njihovog života obe- ćan Džennet.

Naravno, kada se analizira sa- držaj fetve i pojedini
dijelovi, da svi spomenuti nisu na istom stepenu, jer Allahovi poslanici ne
mogu biti izjednačeni sa bilo kojim od njihovih savremenika i ashaba, ma kakve
bile zasluge tih pojedinaca. Tako da je zabrana prikazivanja likova poslanika
op- ćenito, a Muhameda a.s. poseb- no, na većem stepenu zabrane i po ovom
pitanju kod relevantne islamske uleme nema razilaženja.

Meðutim, po pitanju prikazi- vanja likova ashaba prisutno je
neslaganje meðu ulemom, od onih koji strogo zabranjuju do onih koji
dozvoljavaju, posebno ako se radi o načinu da se široj javnosti vjerodostojno
prenesu neosporne vrijednosti koje su oni posjedovali, kako bi se još više
uzdigao njihov ugled kod novih generacija i pobudila želja da ih prihvate kao
svoje uzore u koje će se ugledati.

Istina je da oni koji zabranjuju prikazivanje likova ashaba
čine to iz želje da se spriječi moguća zlo- upotreba i prikazivanje ashaba na
način koji nije autentičan, koji bi narušio visoko mjesto i autoritet kojeg oni
posjeduju. Meðutim, ovaj argument može biti stavljen van snage ukoliko sadržaj
onoga što se emituje upoznaju i odobre relevantne islamske institucije, poput
Univerziteta „Al-Azhar" i slično, koje će biti garant i zašti- ta od
zloupotrebe, narušavanja ugleda i nanošenja štete islamu i muslimanima.

Iz svega pomenutog, moj lični stav jeste da se može i mora
pra- viti razlika izmeðu Allahovih po- slanika sa jedne strane i drugih ljudi,
hulefairrašidina i drugih as- haba, tako da se likovi poslanika ne smiju
prikazivati, a o prikazi- vanju likova ashaba konačan sud mogu dati mjerodavne
islamske ustanove, te ukoliko odobre sa- držaj odreðenih serijala, filmova i
sNčno oni mogu biti emitovani.

Što se Vašeg slučaja tiče, uko- liko je sa sadržajem
pomenutog serijala upoznata neka od rele- vantnih islamskih ustanova koja ga je
odobrila i ukoliko je snima- nje vršeno pod nadzorom iste, onda on može biti
emitovan. Meðutim, ukoliko o sadržaju nisu konsultovane mjerodavne islam- ske
ustanove ili nije dobijena nji- hova saglasnost, takve sadržaje je štetno
emitovati, ma kakav bio izgovor autora ili sadržaj, jer ova- kve stvari ne
smije niko raditi na svoju ruku.

Rešad Plojović, fetvai-emin