Izazovi muslimana na Zapadu (V dio)

ihalidMuslimani ne žive na grbači drugih

Kada ste bili u nevolji, obećali ste: “Allahu moj, ako me izbaviš iz ovoga, zavjetujem se da ću samo Tebe obožavati, Tvoju vjeru širiti i Tvoj pokoran rob biti.” Eto, Allah vam je dao sve što ste tražili. Ujedno, dodijelio vam je misiju, koju ste zaboravili!

Allah vas je, muslimani na Zapadu, izbavio iz zemalja u kojima vladaju diktatori i silnici i poslao vas u zapadne zemlje – sa misijom. Kada vas Allah pozove nazad, preko Svoga izaslanika (Meleka smrti), šta će se desiti sa vama ukoliko niste obavili misiju sa kojom ste poslani na Zapad?

U nastavku, navest ću vam nekoliko stvari koje svi možemo učiniti i tako promijeniti izgled društva nabolje.

Vladati se isključivo po Kur'anu i Sunnetu

Ako smatrate da su ustavi i zakoni Amerike, Britanije, Australije i bilo koje druge države i sistema na svijetu dostojni da budu iznad Šerijata, da su bolji i prikladniji od islamskog zakona – istog momenta postajete nevjernici!

Zlatno pravilo

Ne govorim da trebamo kršiti zakone države u kojoj boravimo. Naprotiv. Moramo se ponašati u skladu sa zakonima ove države i poštovati ih, osim ukoliko se ti zakoni nedvosmisleno kose sa Šerijatom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Nema pokornosti stvorenju, ako je to nepokornost Stvoritelju.“ To je zlatno pravilo u islamu. Ne pokoravamo se nikome na svijetu ukoliko time kršimo Allahove propise. Kada bi se sva stvorenja složila oko nečega i rekla: „Ovako treba“, a ako je Uzvišeni Allah za to rekao: „Ne“ – naš izbor je jednostavan: „Ne!“ Reći ćemo: „Ne“, pa taman nam lobanje polovili testerama, makar nas izgladnjivali do smrti i cijelu ovu državu pretvorili u Gvantanamo!

Jer, svi ćemo ionako umrijeti. „Svako živo biće smrt će okusiti.“ (El-Enbija, 35) Umrijet će i tlačeni i tlačitelji, pa će svi stati pred Allaha Uzvišenog, Pravednog Sudiju.

Nenadmašna mudžiza

Dakle, prvi uslov reformiranja sebe je vraćanje Kur'anu i Sunnetu. To nije komplikovano. Imamo Kur'an na jasnom arapskom jeziku. Ne postoje dva Kur'ana. Samo jedan, od Allaha objavljen. Hvala Uzvišenom Allahu na tome. Podijeljeni smo na mnogo frakcija. Neki su selefije, drugi su sufije, treći su ihvanije… Ali, Kur'an je jedan jedini za sve. Ne dopustite da vas zbunjuju raznim izmišljotinama. Ne postoje dvije verzije Kur'ana Časnog! Samo jedna jedina. To je samo po sebi velika i očigledna mudžiza. Ma koliko se muslimani međusobno razlikovali, ne postoji razilaženje u vezi pitanja: „Šta je Kur'an i koliko ima verzija Kur'ana?“ Čak se i mušrici i okorjeli neprijatelji islama slažu u tome da je autentičnost Kur'ana Časnog neosporna od vremena Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, do danas.

Na samom početku Kur'ana, odmah nakon sure El-Fatiha, Uzvišeni Allah nam poručuje:

„Elif Lam Mim. Ovo je Knjiga u koju nema sumnje. Putokaz onima koji se Allaha boje.“ (El-Bekare, 1-3)

Kur'an mora biti naša regulativa, sudija i putokaz u svemu što činimo. U svim nesporazumima, međusobnim odnosima, poslovanju i ugovorima – upravljamo se po Kur'anu i Sunnetu. Obratite pažnju na ove riječi Uzvišenog Allaha:

„I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ (En-Nisa, 65)

Neki ljudi su se kleli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da vole Allaha. Uzvišeni Allah ubrzo šalje meleka Džibrila sa objavom:

„Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i Samilostan je.“ (Ali Imran, 31)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Držite se mog sunneta i sunneta mojih pravednih halifa. Čvrsto se toga držite, kao očnjacima.” Ako želite znati koga da slijedite, odgovor je u narednom hadisu. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolja generacija je ova moja (ashabi), zatim oni poslije njih (tabi'ini), zatim oni poslije njih (tabi’ tabi'ini).” Te tri generacije su bile, zasigurno, na Pravome putu. To znači da, nakon što smo se složili da ne postoji drugi Kur'an osim ovog što imamo, nemamo drugog izbora nego da slijedimo ove tri generacije. Ne postoji nikakva alternativa ovim generacijama, shodno vjerodostojnim hadisima.

Nemate pravo svoje postupke opravdavati zato što ste vidjeli imama da to čini. Nemate pravo pravdati se postupcima svoga učitelja, niti predsjednika, niti uglednika, niti halida, niti bilo koga – osim ako je postupak opravdan u praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a prenešen od ljudi iz prve tri generacije. Tu nema nikakve filozofije. To je bio prvi princip: vraćanje Kur'anu i Sunnetu.

Lijepo ponašanje

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Poslat sam da usavršim plemenite ćudi.” Šta su plemenite ćudi (mekarimul-ahlak). Plemenite ćudi nije pitanje dužine brade. Lijepo ponašanje se ne tiče ni nošenja kapice, niti pokrivanja cijelog lica kod žene. Lijepo ponašanje nije direktno vezano ni za dužinu nogavica, niti za nošenje turbana, niti za nošenje gulabije. Nemojte me shvatiti pogrešno. Većina ovih stvari su dio sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tu nema nikakve dileme. Međutim, pitanje lijepog ponašanja je pitanje karaktera muslimana i veće je od svih navedenih stvari.

Da je to samo pitanje oblačenja, Vjerovjesnik ne bi upozorio na “obučene, ali gole” žene. Obučene, potpuno po islamskim propisima, ali su hadisom označene kao nemoralne. Kako!? Evo kako: kada progovore sa muškarcima, govore kako ne bi trebalo; namirisane su tako da iza njih ostaje trag parfema; hodaju zavodljivo, tako da to privlači pažnju. Iako su potpuno odjevene, ponašaju se kao da su potpuno gole. Dakle, ne radi se samo o odjeći, već o karakteru.

Psovka je odraz praznine

Isto je i sa muškarcima. Po čemu se ističe istinski musliman? Ne po bradi i odjeći, već po karakteru. Ako nosiš bradu, a na poslu te kolega opsuje i ti opsuješ njega, šta si uradio? Činjenicom da se predstavljaš kao sljedbenik Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, degradirao si njegov sunnet. Jedna grupa Jevreja je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, “pozdravila” pogrdnim riječima: “Essamu alejkum (Neka je smrt/belaj na tebe)!” Izvrnuli su riječi, tako da je ličilo na islamski pozdrav: “Esselamu alejkum!” Aiša, radijallahu anha, koja je tada bila jako mlada i žustre naravi, odbrusila im je: “Ve alejkumussamu vel-la'neh (Neka su na vas smrt/belaj i prokletstvo)!” Vjerovjesnik, alejhisselam, joj blago reče: “Nemoj tako, Aiša. Reci im samo: – Ve alejkum.” Drugim riječima: Nemoj ih kleti i psovati kao što oni tebe psuju. Allah nijednog poslanika nije poslao da kune i psuje. Kada vidite muslimana koji često kune i psuje, znajte da je nečim degradirao svoj iman.

Muslimani ne žive na grbači drugih

Mi muslimani ne krademo državu kroz neplaćanje poreza. Ne smijemo se pravdati time što su države u kojima živimo vojno napale neku muslimansku zemlju: “Živjet ćemo u državama na Zapadu besplatno. Nećemo plaćati poreze. Nećemo plaćati nikakve dažbine. Živjet ćemo na socijali i ništa nećemo raditi.” To, nažalost, govore mnogi muslimani na Zapadu. Služe se raznim prevarama da bi dobili pravo stanovanja i pravo na primanje socijalne pomoći. Osnivaju ogromne porodice, od petero do desetoro djece, i uzimaju dječji dodatak. To su očigledni primjeri licemjerstva, lijenosti, kriminala i prevare. Uzvišeni Allah nijednom poslaniku nije dozvolio da na bilo koji način obmanjuje druge. Neki ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni bez kože na licu. To su ljudi koji prose i žive od toga. Iako vi na Zapadu ne prosite direktno, ipak živite na socijali, a svoje žene šaljete da uzimaju naknadu za djecu. Od svojih supruga pravite prostitutke. Tjerate ih da idu u zavode za socijalnu pomoć i da lažu: “Ja sam samohrana majka. Ne znam gdje mi je suprug. Napustio nas je” – a ipak trudna! Ako te je suprug napustio i ne znaš gdje je, sa kime si ostala trudna!? Ili lažeš, ili je to dijete koje nosiš vanbračno. Ako rađaš vanbračnu djecu, šta si? Eto, tako mi gradimo svoj “ugled” u njihovim očima.

Nastavit će se

Glas islama 264, strana 17, preveo Senad Redžepović