Dodirni i poljubi Hadžeru-l-esved onako kako ga je ljubio Poslanik s.a.v.s.


enver Hadisi o vrijednostima Mekke

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: – Zaista su Crni kamen i Mekamu Ibrahim dva safira od džennetskih safira čije je svjetlo Allah izbrisao, a da ga nije izbrisao, osvijetlili bi sve što je između istoka i zapada.“ (Tirmizi, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

 

Prenosi se od Ibn Omera, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je islam počeo kao stranac i vratit će se kao stranac kao što je i počeo, i skupit će se između dva mesdžida kao što se zmija vraća u svoju jazbinu.“ (Muslim)

Komentirajući riječi „…između dva mesdžida“ imam Nevevi je rekao: „…tj. dva mesdžida: Mekka i Medina.“

 Prenosi se od Zubejra ibn Arebija da je rekao: “Upitao je neki čovjek Ibn Omera, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, o dodirivanju Crnog kamena, te mu je rekao: ‘Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga je dodirnuo i poljubio.’ Ovaj čovjek je rekao: ‘A šta misliš kako ću postupiti ako mi zbog gužve bude onemogućen pristup (Crnom kamenu)?’ Na to mu je Ibn Omer rekao: ‘Ostavi to ‘šta misliš’ u Jemenu (rekao mu je to jer je mislio da se svojim mišljenjem suprotstavlja hadisu). Ja sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga je dodirnuo i poljubio.'”  (Buhari)

Prenosi se od Nafi`e  da je rekao: “Vidio sam Ibn Omera da je svojom rukom dodirnuo Crni kamen, a zatim je poljubio svoju ruku i rekao: – Nisam prestao da to radim otkada sam vidio da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovako postupa.” (Muslim)

Prenosi se od Suvejda ibn Gafele da je rekao: “Vidio sam Omera da je poljubio Crni kamen i učinio sedždu na njemu (ili ga zagrlio) i rekao: – Vidio sam Allahovog Poslanika da ti ukazuje pažnju.“ (Muslim)

Prenosi se od Aiše, Allah bio zadovoljan njome, da je rekla: “Voljela sam da uđem u kuću (Kabu) i da klanjam u njoj, pa me je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo za ruku i uveo u Hidžr (Hidžr Ismail) i rekao: – Klanjaj u Hidžru kada budeš željela ući u Kabu, jer je zaista on dio kuće (Kabe), s tim da ga je tvoj narod smanjio, kada su gradili Kabu, pa su ga (Hidžr) iznijeli iz kuće.” (Ebu Davud i Tirmizi koji je hadis ocijenio kao hasen – sahih)

Prenosi se od Džafera ibn Abdullaha da je rekao: “Vidio sam Muhammeda ibn Ubadu ibn Džafera da je poljubio Crni kamen i učinio sedždu na njemu te rekao: ‘Vidio sam tvoga daidžu Ibn Abbasa da je poljubio Crni kamen i učinio sedždu na njemu’ i rekao je Ibn Abbas: ‘Vidio sam Omera ibnul-Hattaba da je poljubio Crni kamen i učinio sedždu na njemu te rekao: ‘Vidio sam Poslanika da je uradio ovako, pa sam i ja uradio.'“ (Ibn Huzejme u svojoj knjizi Sahih)

Rekao je Ibnul-Munzir: ”Složili su se učenjaci da je dozvoljeno učiniti sedždu na Crnom kamenu.”

Prenosi se od Džabira ibn AbdullahaAllah bio zadovoljan njime, da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prva tri kruga tavafa od Crnog kamena do Crnog kamena obavljao žurnim koracima, zatim bi klanjao dva rekata te se opet vraćao Crnom kamenu, a zatim bi otišao do Zemzema, napio se i polio po svojoj glavi, a onda bi se vratio i dodirnuo Crni kamen, pa otišao do Safe i rekao: ”Počinjem sa onim sa čime je Allah počeo.”  (Ahmed, lanac prenosilaca je vjerodostojan)

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: – Zaista su Crni kamen i Mekamu Ibrahim dva safira od džennetskih safira čije je svjetlo Allah izbrisao, a da ga nije izbrisao, osvijetlili bi sve što je između istoka i zapada.” (Tirmizi, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Prenosi se od Ebu ZerraAllah bio zadovoljan njime, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Otvorio se moj krov dok sam bio u Mekki, pa je sišao Džibril, alejhis-selam, te otvorio moje grudi, a potom ih je oprao Zemzem vodom, zatim je došao sa posudom od zlata, ispunjenom mudrošću i imanom, pa je to ‘izlio’ u moje grudi, zatim ih zatvorio, a onda me uzeo za ruku i popeo se na dunjalučko nebo…” (Buhari)

Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je (govoreći o svom prihvatanju islama) rekao da ga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: “Od kada si ovdje?” Rekao sam: “Ovdje sam od prije trideset dana.” Zatim je opet rekao: „Ko te je hranio“, a ja sam rekao: „Nisam imao hrane osim Zemzem vode, pa sam se udebljao i nisam osjetio glad.“ Rekao je: “Zaista je ona (Zemzem) blagoslovljena i zaista je ona hrana koja zasićuje.“ (Muslim)

Prenosi se od AišeAllah bio zadovoljan njome, da je nosila Zemzem vodu i rekla da ju je Allahov Poslanik nosio. (Tirmizi, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Prenosi se od Ibn AbbasaAllah bio zadovoljan njima dvojicom, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Najbolja voda na Zemlji je Zemzem voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti.“ (Taberani u svojoj knjizi Kebir, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Prenosi se od Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: – Ko obavi hadž, a ne bude imao intimni odnos sa suprugom, i ne bude govorio nepristojne i ružne riječi, i ne bude kršio (Allahove) propise – vratit će se kao na dan kada ga je majka rodila.” (Buhari i Muslim)

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes’uda, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: – Obavljajte istovremeno hadž i umru, jer zaista oni otklanjaju siromaštvo i brišu grijehe kao što mijeh uklanja prljavštinu od zlata i srebra, a za hadž mebrur (primljeni hadž) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Tirmizi, Nesai i Ibn Madže, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Prenosi se od Ibn OmeraAllah bio zadovoljan njima dvojicom, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji obavlja umru su Allahova ‘delegacija’; pozvao ih je, pa su Mu se odazvali; zamolili su Ga, pa im je udovoljio.“ (Ibn Madže, a šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim)

Prenosi se od Ibn OmeraAllah bio zadovoljan njima dvojicom, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je islam počeo kao stranac i vratit će se kao stranac kao što je i počeo i skupit će se između dva mesdžida kao što se zmija vraća u svoju jazbinu.” (Muslim)

Komentirajući riječi “…između dva mesdžida“ imam Nevevi je rekao: “…tj. dva mesdžida: Mekka i Medina.“

(Glas islama 268, strana 19, Rubrika: Islamske teme, Autor: Mr. Enver Omerović)