ZAŠTITNICI JEDNI DRUGIH

 

 SEAD_JASAVIC_bigOsobine vjernika i vjernice

„Ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, i Allaha se boji i čuva – takvi su uspjeli!“ (Kur'an)

„Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista Silan i Mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!“ (Et-Tevba, 71-72)

U tefsiru ovih ajeta šejh Abdurrahman b. Nasir el-Saadi kaže:

„Vjernici i vjernice“, tj. vjernici muškarci i žene – jedni su drugima evlija'i – prijatelji i zaštitnici – u ljubavi, pomaganju, osjećaju zajedništva i pripadnosti te svakolikog pomaganja.

„Traže da se čine dobra djela“ – nebitno da li su ta dobra djela iz oblasti vjerovanja, ili dobročinstva, ili lijepog ahlaka i ponašanja – a prvi kome naređuju da čini dobra djela su sami oni.

„Zabranjuju da se čini zlo“ – a zlo je sve ono što je suprotno propisima islama, sve ono što je suprotno dobru, od pogrešnih i zabludjelih ubjeđenja i vjerovanja, ružnih i pokvarenih postupaka, nemorala i ružnog ponašanja.

„Allahu se pokoravaju i Poslaniku“, tj. drže se ibadeta Allahu dž.š. i pokoravanja Njegovim naredbama i zabranama i stalno slijede Allahovog Poslanika s.a.w.s.

„Njima će se Allah smilovati“, tj. pod okrilje Svoje milosti ih podvesti i dobročinstvom Svojim ih obuhvatiti.

„Allah je Veličanstven i Mudar“, tj. Jak i Snažan, Mudar jer sve stavlja na mjesto koje mu odgovara, hvaljen je zbog onoga što stvara i propisuje.

„Allah je vjernicima i vjernicama obećao džennetske bašče pod kojima rijeke teku“ – Džennet koji obuhvata svaku vrstu uživanja i razonode, čist od svake vrste besposlica i neugodnosti, pod čijim dvorcima, kućama i šumama bujne rijeke teku, koje će zalijevati džennetske bašče, čiju ljepotu i berićet ne poznaje niko osim Allaha dž.š.

„Vječno u njima boraveći i u lijepim kućama edenskih perivoja i bašči“ – koje su već ukrašene, uljepšane i pripremljene za mutekije – bogobojazne Allahove robove. Pogled na njih je ljepota i boraviti u njima je divota. U njima su visoki dvori i kuće, preko čega niko neće poželjeti bolje. U Džennetu je Allah dž.š. pripremio odaje i sobe na vrhuncu sređenosti i ljepote, čija se vanjština vidi iznutra i unutrašnjost spolja. Za ovakvim edenskim perivojima i dvorima žude duše i srca i svako sebe voli vidjeti u njima, a Allahov raziluk i zadovoljstvo sa džennetlijama je još veće i ljepše od  bilo koje druge blagodati, jer je sve to ništavno i sitno bez blagodati gledanja u Allaha dž.š., Gospodara nebesa i Zemlje, što je najveći uspjeh, pored svih drugih ljepota koje su ostvarili i svake druge nelagode koje su izbjegli.“

Sedam je koristi i poruka koje se daju razumjeti iz citiranih ajeta:

  1. Od osobina i odličja pravih vjernika jeste međusobna zaštita i potpomaganje, što nam potvrđuju Buharija i Muslim hadisom od Nu'man b. Bešira r.a. u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s. kaže: „Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, međusobnoj samilosti i povezanosti sliči primjeru tijela – ako jedan dio tijela oboli ostalo tijelo proprati taj bol nesanicom i groznicom!“ (Buharija, br. 6011, Muslim, br. 2586)
  2. Stavljanje akcenta na instituciju naređivanja dobra i odvraćanja od zla, što nam potvrđuje i ajet u kojem Allah dž.š. kaže: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…“ (Alu Imran, 110) „Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (Et-Tevba, 67-68)

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: „Ko od vas vidi zlo djelo neka ga spriječi rukom, a ako ne bude mogao onda jezikom, a ako ne bude mogao onda neka ga prezre srcem – a to je najslabiji vid imana!“ (Buharija)

  1. Velika vrijednost klanjanja namaza i davanja zekata, što nam ukazuje na njihovu bitnost u vjeri islamu, a što nam potvrđuje i hadis Ibnu Omera r.a. u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s. kaže: „Islam opstoji na pet stubova: šehadetu – svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hadžu i postu mjeseca Ramazana!“ (Buharija, br. 8, Muslim, br. 16)
  2. Pokoravanje Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s. uzrok je Njegove milosti i uspjeha na dunjaluku i Ahiretu. Allah dž.š. kaže: „Ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, i Allaha se boji i čuva – takvi su uspjeli!“ (En-Nur, 52)
  3. Džennetski dvori su lijepo i čvrsto građeni i sa svim džennetskim blagodatima se dijele na stotinu katova kako nas o tome obavještava Mu'az b. Džebel r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: „Džennet ima stotinu deredža – katova, između svake deredže je razdaljina koliko između nebesa i Zemlje. Najvisočiji dio Dženneta je Firdevs, i središnji dio Dženneta je firdevs, i Arš je nad Firdevsom. Iz njega izviru džennetske rijeke, pa kada od Allaha budete molili – molite Mu se za Firdevs!“ (Hasen. Ibnu Madždže, br. 4331) Ubade b. Samit r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: „Džennet ima stotinu katova, između svakog kata je razdaljina od 100 godina hoda!“ (Sahih. Ahmed, br. 22695)
  4. Allahovo dž.š. zadovoljstvo je nešto najveće i vrjednije je od svih blagodati u kojima će uživati džennetlije. Ebu Seid el-Hudri r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š. će se obratiti džennetlijama riječima: – O džennetlije! – našta će oni odgovoriti: – Odazivamo Ti se Gospodaru naš, sretni! Reći će im: – Jeste li zadovoljni!? Odgovorit će: A zašto ne bi bili zadovoljni, dao Si nam što nisi dao nikome od stvorenja Svojih! Reći će im: – Dat ću vam nešto mnogo vrjednije od toga na čemu ste! Reći će: – Gospodaru naš, šta je to vrjednije od ovoga na čemu smo!? Reći će im: – Podarit ću vam Moj raziluk i zadovoljstvo, nakon čega se više nikada neću naljutiti na vas!“ (Buharija, br. 6549, Muslim, br. 2829)
  5. Ulazak vjernika u Džennet, vječni boravak u njemu i Allahovo zadovoljstvo s njima – to je najveći uspjeh ovoga i budućeg svijeta, a ne raznorazna dunjalučka uživanja zbog kojih se ljudi cijeloga života zamaraju, a koja brzo blijede i nestaju. Allah dž.š. kaže: „A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.“ (El-Burudž, 11)

Molimo Allaha dž.š. da nas učini od iskrenih vjernika koji će uvijek biti na usluzi vjernicima ummeti Muhammeda s.a.w.s.

Amin

Glas islama 278, strana 11Rubrika: HUTBA, Autor: Sead-ef. Jasavić