Učenje Kur'ana plemenitog i razmišljanje o njemu

Učenje Kur’ana predstavlja najbolju mogućnost jačanja imana i njegove postojanosti i čvrstine. Uzvišeni Allah je objavio jasnu knjigu, koja predstavlja uputu, milost, svjetlost, radost i opomenu onima koji žele opomenu.

Kaže Uzvišeni Allah: „A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje…“ (El-Enam, 92)

Allah, dželle šanuhu, je rekao: „A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala.“ (El-Enam, 155)

Kaže Uzvišeni Allah: „A Mi ovima Knjigu objavljujemo, koju smo kako Mi znamo objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali.“ (El-Araf, 52)

Uzvišeni Allah kaže: „Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9)

Ovi plemeniti ajeti nam ukazuju na vrijednost Kur'ana, jer je Kur’an knjiga Gospodara svih svjetova. Allah je učinio Kur’an blagoslovljenim i uputom svim svjetovima. U njemu je dao lijek za mnoge bolesti, a naročito za bolesti srca, poput sumnji i strasti. Kur’an je učinio da bude radost vjernika, milost svim svjetovima, opomena onima koji žele opomenu. Kur’an nas upućuje prema onome što je najispravnije. Mnogobrojni su ajeti i opomene kako bi se ljudi pobojali i pouku uzeli.

 

 

U Kur'anu se nalaze riznice znanja i spoznaje

 

Onaj ko uči Allahovu Knjigu i razmišlja o njenim tajanstvenostima, naći će u njoj riznice znanja i spoznaje koje će mu povećati i ojačati iman. Kur’an se obraća i kazuje o Gospodaru Koji ima apsolutnu vlast. Njemu pripada sva zahvala. Sve je u Njegovoj ruci i sve je od Njega počelo i Njemu će se vratiti. Uzdigao se iznad Arša, Njemu nije ništa skriveno na Zemlji. Zna ono što kriju i što objelodanjuju Njegovi robovi. On je Jedini Upravitelj vlasti. On sve čuje, sve vidi, obilato daje. On je Onaj Koji uskraćuje, nagrađuje i kažnjava, oplemenjuje i ponižava, Onaj Koji stvara i opskrbu daje, Onaj Koji daje život i smrt. Poziva Svoje robove na put spasa sreće i uspjeha i na to ih podstiče. Upozorava ih na ono što im predstavlja propast. Podučava ih Svojim imenima i svojstvima. Ukazuje im na mnogobrojne blagodati koje im je podario i naređuje im ono čime će zaraditi vrhunac tih blagodati. Upozorava ih na kaznu, podsjeća šta je pripremio Svojim robovima ukoliko budu pokorni i obavještava ih o kazni koju je pripremio ukoliko budu nepokorni. Obavještava ih o tome šta je pripremimo Svojim iskrenim robovima od nagrade i šta je pripremimo od kazne onima koji su Mu otvoreni neprijatelji. A kakva će tek biti nagrada za poslušne i kazna za neposlušne.

Kur’an veliča Allahove iskrene robove uslijed njihovih dobrih djela i njihovih pozitivnih osobina. Sa druge strane, spominje nam Njegove neposlušne robove, njihova nedjela i negativne osobine. Mnogobrojni su i raznovrsni dokazi koji daju fascinantan odgovor na sumnje koje podmeću Allahovi neprijatelji. Kur’an potvrđuje iskrenost iskrenih i u laž utjeruje lažljivce. Kur’an nam govori istinu i ukazuje nam na Pravi put. Poziva nas u kuću spasa – Džennet i spominje nam njegove ljepote i blagodati.

 

 

Kur'an nas podsjeća i upozorava na Džehennem i njegovu žestinu

 

Kur'an nas upozorava na kuću propasti – Džehennem. Spominje nam džehenemsku kaznu, bolnu patnju. Podsjeća Svoje robove da su oni u velikoj potrebi za Njim Uzvišenim sa svakog aspekta i da su Allaha potrebni svakoga trenutka. Kur’an nam kazuje o Allahovoj neovisnosti i da je On neovistan od bilo koga. Sva stvorenja su u potrebi za Allahom.

Svaki vid dobra, koliko i trun ili više od toga, koje čovjek dobije, dobio je Allahovom dobrotom i milošću. Svaki vid zla koje čovjek dobije, pa čak koliko trun ili više od toga, to je zbog Allahove pravednosti i mudrosti.

 

 

Kur'an je najbolja opomena

 

Kur’an svjedoči i šalje opomenu na lijep način. Allah oprašta onima koji pogriješe, prihvata njihova opravdanja, popravlja ih u onome u čemu pogriješe, štiti ih i zastupa, On je Onaj Koji ih pomaže, garantuje njihovu korist, Koji potrebe njihove rješava, otklanja im brige, Onaj Koji ispunjava Svoje obećanje, On je njihov zaštitnik, mimo Njega nemaju drugog zaštitnika. Allah je njihov istinski zaštitnik, Onaj Koji ih pomaže protiv njihovih neprijatelja. Divan li je On zaštitnik i divan li je On pomagač.

 

 

Nepresušne su kur'anske tajanstvenosti

 

Nepresušna je korist čovjeka ukoliko razmišlja o kur'anskim dubinama i Njegovim tajanstvenostima uz prisutnost srca koje ima želju za znanjem. Zar to nije način jačanja imana? Prilikom učenja Kur’ana možemo proučiti ajete koji nam govore o Veličanstvenom Vladaru, Milostivom, Darežljivom.

Zar je moguće da nam ne bude najdraži i da nemamo ambiciju da Mu se približimo i da udijelimo čak i zrak koji dišemo kako bismo udovoljili Njemu. Zar je moguće da nam On ne bude draži od svih drugih. Zar je moguće da nam nečije zadovoljstvo bude preče od Njegovog zadovoljstva. Kako nećemo uživati i ustrajati u spominjanju Allaha. Ljubav i čežnja prema Allahu Uzvišenom će postati naša hrana, snaga i lijek. A kome to bude uskraćeno bit će od onih koji su propali i njegov život neće imati smisla.

 

 

Ko bude razmišljao o Kur'anu spoznat će svoga Gospodara

 

Imam El-Adžuri, rahimehullah, je rekao: “Ko bude razmišljao o Allahovom govoru, spoznat će svoga Gospodara, spoznat će Njegovu veličanstvenu moć i vlast. Spoznat će Njegovu dobrotu prema vjernicima, kao i to šta mu je stroga obaveza u vjeri. Čuvat će se od onoga našta je upozorio Allah Plemeniti, podsticat će sebe u onome u čemu ga On Uzvišeni podstiče. Ko se bude okitio ovim svojstvima prilikom učenja Kur’ana i prilikom njegovog slušanja, Kur’an će mu biti lijek i bogatstvo bez imetka, bit će ponosan i bez bližnjih, a društvo je našao u onome od čega ljudi bježe. Glavna preokupacija prilikom učenja Kur’ana treba da bude posvećenost onome što se čita, a ne da bude cilj da se što prije završi kur’ansko poglavlje. Cilj treba da bude shvatanje onoga što Allah govori. Kada ću se povinovati, kada ću poruku primiti, jer je učenje Kur’ana ibadet i ne priliči da se sprovodi uz nemarnost. Allah je taj koji u tome daje uspjeh.

Stoga, Allah Plemeniti naređuje i podstiče Svoje robove da razmišljaju o Kur’anu.

Uzvišeni Allah kaže: „A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti.“ (En-Nisa, 82)

Uzvišeni Allah kaže: „Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!“ (Muhamed, 24)

Uvišeni Allah nas je izvijestio da je ovu knjigu, ovaj Kur'an, objavio isključivo kako bi se razmišljalo o njegovim ajetima, pa je rekao: „Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njenim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sad, 29)

 

 

Razlog zablude je zapostavljanje razmišljanja o Kur'anu

 

Allah nam je objasnio da je razlog zablude okretanje od pravog puta, zapostavljanje razmišljanja o Kur’anu i oholi odnos prema slušanju Allahovih riječi.

Uvišeni Allah kaže: „Vama su ajeti Moji kazivani, ali vi ste uzmicali; dičeći se Hramom i sijeleći, vi ste ružne riječi govorili. Zašto oni o Kur’anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim?“ (El-Muminun, 66-68)

Razmišljanje o Kur'anu povećava naše vjerovanje

Uzvišeni Allah nas je obavijestio da učenje Kur'ana i razmišljanje o njemu povećava naše vjerovanje.

Uvišeni Allah kaže: „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene, a kada im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.“ (El-Enfal, 2)

 

 

Kur'an je najljepši govor

 

Također Allah Uzvišeni opisuje Kur’an epitetom najljepšeg govora. Na mnogo mjesta nam Allah ukazuje  kako bismo uzeli pouku. Slušanjem Allahovog govora podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje.

Uvišeni Allah kaže: „Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov Pravi put na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put neće moći uputiti.” (Ez-Zumer, 23)

 

 

Kur’an ostavlja najviše traga na srce

 

Uzvišeni Allah šalje opomenu vjernicima na opasnost nedostatka strahopoštovanja prema Allahu prilikom slušanja Njegovog govora. Upozorava na pogubnost sličnosti sa nevjernicima po pitanju nedostatka strahopoštovanja prilikom slušanja Allahovog govora.

Uvišeni Allah kaže: „Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna i mnogi od njih su nevjernici.“ (El-Hadid, 16)

Kroz prizmu ovih ajeta odlično se ogleda transparentnost i jasnost dokaza koji nam ukazuju na značaj Kur’ana i da Kur’an ostavlja najviše traga na srce. Također nam ukazuje da je Kur’an najbolji faktor jačanja imana. Naročito kada je učenje Kur’ana praćeno razmišljanjem o njegovim porukama i značenjima.

 

Nastavit će se…

 

 

Iz knjige Razlozi jačanja i slabljenja vjerovanja

Autor: Dr. Abdurrezak El-Bedr

Sa arapskog preveo: Edin Redžepović

Glas islama 305, strana 22-23