Pitanja i odgovori o namazu

Mnogo je knjiga iz oblasti fikha i drugih islamskih znanosti napisano, sakupljeno i prenijeto do današnjih dana. Mnogo je onih koji su se počeli zanimati za propise islamskog prava, ali moramo priznati, malo je onih knjiga i brošura koje su napisane u obliku pitanja i odgovora kakva je ova  pred nama. Namijenjena je za sve uzraste, od najstarijeg do najmlađeg, od najučenijeg do onog koji ne poznaje osnovne propise vjere, koja će, inšallah, olakšati put ka ispravnom ibadetu Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu. Ovo djelo na lahkom i razumljivom bosanskom jeziku rezultat je dugogodišnjeg rada autora u ovoj oblasti u Medresi Gazi Isa-beg gdje predaje fikh.

Ovo djelo pojašnjava i obrađuje dvije važne tematike za jednog vjernika, one bez kojih se vjernik ne može zamisliti vjernikom, a to su čistoća i namaz unutar hanefijske pravne škole, koja je zastupljena na Balkanu, pa i našem sandžačkom i bosanskom podneblju. Ovom pravnom školom imam Ebu Hanife i njegovi učenici trasirali su put znanja i olakšali nam pravac slijeđenja sunneta Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: “Klanjajte onako kako vidite mene da klanjam.“

Ideja za pisanje ovog djela proistekla je iz knjige ,,250 pitanja i odgovora o Muhammedu a.s.” koju je autor  mr. Asmir ef. Crnovršanin 2009. godine preveo sa arapskog na bosanski jezik, a koja je prethodnih godina prihvaćena od strane čitalaca svih uzrasta, a posebno mekteblija, učenika, studenata i drugih starosnih kategorija, tako da je nekoliko puta doštampavana, a ove godine je izašlo drugo dopunjeno izdanje.

Iz recenzije dr. Rešad-ef. Plojovića i hfz. Irfan-ef. Malića ovom prilikom izdvajamo:

Ovo je vrlo vrijedno djelo sa vrlo korisnom tematikom u kojem autor mr. Asmir-ef. Crnovršanin na vrlo jasan, jednostavan i zanimljiv način, sa jakom argumentacijom iz Kur’ana i Sunneta, u formi kratkih i konkretnih pitanja daje čitaocima kratke i jasne odgovore objašnjavajući propise o čistoći i namazu, bez dugih i bespotrebnih rasprava uleme, što nerijetko običnom muslimanu, koji traži jasan i konkretan odgovor, samo otežava razumijevanje propisa. Ovu korisnu knjigu treba pročitati svaki uzrast i ona se treba naći u svakom našem domu.

Važnost ovog djela je posebna jer dolazi od autora koji se aktivno dugi niz godina bavi imamskim pozivom, to jest lično je svjedočio brojnim raspravama ili bio u prilici davati odgovore na brojna pitanja i dileme džematlija na terenu, kao što je i svjedočio dometu negativnih posljedica po džemat i cijelu zajednicu.

Vrijednost ovog djela je velika i ono može koristiti kao vrijedan edukacijski materijal za sve kategorije: obične vjernike, polaznike mekteba, učenike medrese, učenike vjeronauke, studente fakulteta, kao i onima koji su uključeni u realizaciju nastavnog procesa u pomenutim ustanovama.

Nakon što je ovo djelo sredinom jula ove godine izašlo iz štampe, hvala Uzvišenom, za manje od tri mjeseca doživjelo je ekspanziju među vjernicima, te preko hiljadu primjeraka našlo je svoje mjesto kod čitalaca. Ovih dana pri izdavačkoj kući El-Kelimeh u pripremi je drugo izdanje ovog korisnog djela.

 

Biografija autora:

Mr. Asmir-ef. Crnovršanin rođen je 04.07.1982. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu Vuk Karadžić, kao i srednju islamsku školu, Medresu „Gazi Isa-beg“, završio je u Novom Pazaru. Nakon Medrese odlazi u Siriju, njen glavni grad Damask, gdje uči arapski jezik, a nakon toga upisuje Šerijatski fakultet na Univerzitetu „Fethul islami“ koji uspješno okončava 2008. godine i stiče zvanje profesora šerijatskog prava. Tokom studija prisustvovao je redovnim halkama fikha, hadisa, akaida, ahlaka i tefsira pred poznatom i svjetski priznatom ulemom Šama, kao što su:  prof. dr. šejh Muhammed Se’id Ramadan El-Buti, prof. dr. šejh Muhammed Ratib En-Nabulsi, šejh Mu’az El Hatib, šejh Muhammed Adnan Derviš, šejh Abdul Hadi El-Harsa i drugim istaknutim učenjacima.

Od šejha Muhammed Ne’im Araksusija 2008. godine uzima idžazu iz Sahihul Buharije, kao i idžazu za Tirmizijino djelo ,,Šemail el-Muhammedijje” od šejha Omer En-Našukatija i šejh Isma’il Ez-Zebibija sa senedom do Allahog Poslanika a.s.

Nakon studija vraća se u Sandžak, rodni Novi Pazar i stavlja na raspolaganje Mešihatu Islamske zajednice, gdje biva postavljen za imama, hatiba i muallima Skender Kelebi (Melajske) džamije u centru Novog Pazara. Zatim je imenovan za vaspitača u Medresi ,Gazi Isa-beg, a godinu dana kasnije za glavnog vaspitača. Godine 2010. imenovan je na funkciju  v.d. upravnika dječijih ustanova ,,Reuda i Vildan” koju uspješno obnaša godinu dana. Godine 2011. u Medresi je postavljen za pomoćnika direktora za nastavu, a ujedno i za predavača na predmetu fikh. Od strane Mešihata 2014. godine imenovan je za v.d. glavnog imama, da bi 2015. godine dobio mandat glavnog imama u Medžlisu IZ-e Novi Pazar od četiri godine, gdje uspješno obavlja tu časnu dužnost sve do kraja svog mandata aprila 2019. godine, kada od strane Islamske zajednice dobija priznanje i zahvalnicu za uspješno rukovođenje vjerskim životom na području Medžlisa IZ-e Novi Pazar i doprinos Islamskoj zajednici i muslimanima u Novom Pazaru. U prethodnom sazivu bio je član Sabora Islamske zajednice u Srbiji. Član je Odbora Medžlisa IZ-e Novi Pazar. Postdiplomske studije upisuje na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru akademske 2016/17. godine, koje maja 2018. uspješno okončava i brani najvišom ocjenom rad na arapskom jeziku na temu ,,Položaj vakufa u Šerijatu i mogućnost njegovog unapređenja u gradovima Sandžaka“. Učesnik je mnogobrojnih odgojno-obrazovnih konferencija, simpozija, seminara i savjetovanja u zemlji i inostranstvu. Autor je velikog broja tekstova u glasilu Islamske zajednice ,,Glas islama”. Prevodilac je knjige sa arapskog na bosanski jezik ,,250 pitanja i odgovora o Muhammedu a.s.”. Oženjen je i otac troje djece.

Glas islama 307, strana 41,