Indeksi sure En-Nisa i El-Maida  

Sura En-Nisa

 

 • Vrijednost sure:

Prenosi majka vjernika Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uzme sedam dugih sura on je učenjak.” (Bilježi ga Ahmed)

 

 • Komentar: 

– Pod uzimanjem smatra se učenje napamet, razmišljanje (tedebbur), stalno ponavljanje i rad po njima.

– Sedam dugih sura su: El-Beqara, Ali Imran, En-Nisa, El-Maida, El-En'am, El-A'raf, Et-Teuba.

 

 • Imena sure:

En-NisaŽene, nazvana je tim imenom jer govori o propisima i pravima potlačenog dijela društva u tom vremenu – ženama.

En-Nisau'l-Kubra – Veća sura o ženama, jer učenjaci nazivaju suru Et-Talaq – En-Nisau's-Sugra, tj. manja sura En-Nisa, jer je manja po broju ajeta i propisa od sure En-Nisa.

 

 • Intencije sure:

Od intencija sure su: uspostavljanje unutrašnjeg uređenja muslimanskog društva čuvanjem međuljudskih prava, naročito prava potlačenih poput žena, jetima i slabih, te uklanjanje primjesa paganskih običaja u međuljudskim pravima.

 

 • Teme sure:

Suru možemo podijeliti u četiri kategorije:

 1. Uvod koji sadrži poziv u bogobojaznost, dobročinstvo i pravdu u pogledu potlačenih u društvu. U uvodu možemo primijetiti kako Uzvišeni počinje sa jezgrom društva – porodicom. Ispravno izgrađena porodica znači ispravno izgrađeno društvo.
 2. Detaljno pojašnjenje nekih društveno-materijalnih propisa koji se tiču žena poput: mehra, nasljedstva, zinaluka i slično.
 3. Poziv u ostvarenje pravde i dobročinstva u muslimanskom društvu, naročito u pogledu žena.
 4. Upozoravanje na unutrašnjeg (licemjera) i spoljašnjih (kafira) neprijatelja.

 

 • Povezanost imena sa intencijama i temama: 

Nakon izloženih tema i intencije jasno se vidi mudrost nazivanja ove sure imenom En-Nisa.

 

 • Povezanost početka i kraja sure: 

Kao što je sura počela propisima o imetku jetima i žena, završava se propisom vezanim za imetak – kelalom. Na taj način vidimo da se nasljedno pravo prožima kroz cijelu suru: na početku, sredini i na kraju sure, što stavlja poseban akcenat na njegovu bitnost u muslimanskom društvu.

Također, Uzvišeni Allah započnje suru govorom o Njegovoj moći i stvaranju, da bi je završio svojstvom apsolutnog znanja. Ova dva svojstva međusobno su povezana, gdje apsolutno znanje ukazuje i upućuje na apsolutnu moć. Onaj koji ima apsolutno znanje apsolutno je kadar da uradi sve. Ova dva Allahova svojstva potvrđuju Allahov rububijjet, uluhijjet i veličanstvenost, pa ih Allah spominje na početku i na kraju kao vid naredbe robovima da primijene ono što im naređuje u ovoj suri i da Mu se pokore.

Uz to, kraj prvog ajeta ukazuje na Allahov nadzor, što se poklapa sa završetkom sure Allahovim svojstvom apsolutnog znanja.

 

 • Povezanost sa susjednim surama:

Sura Ali Imran završava se riječima: „Bojte se Allaha kako biste uspjeli“, dok sura En-Nisa počnje riječima: „O ljudi, bojte se vašeg Gospodara.“ Sura En-Nisa započinje govor o ugovorima, poput bračnog, zakletvi, davanja emana (sigurnosti), da bi se govor o propisima i ugovorima nastavio u suri El-Maide, što Allah spominje u prvom ajetu sure.

 

 

 1. Sura El-Maide

 

 • Vrijednost sure: 

Prethodno spomenut hadis o sedam dugih sura.

 

 • Imena sure: 

El-MaidehTrpeza. Nazvana je tim imenom zbog kazivanja o apostolima koji su tražili trpezu sa nebesa.

El-UqudUgovori. Nazvana je tim imenom zbog naredbe o ispunjavanju ugovora na početku sure.

El-AhjarNajbolji. Nazvana je tim imenom jer podstiče na ispunjavanje ugovora, što je vrlina najboljih.

 

 • Intencije sure:

Od intencija sure su: poziv za očuvanje i ispunjavanje ugovora između vjernika i Allaha.

 

 • Teme sure: 

Suru možemo podijeliti u tri cjeline:

 1. Uvod u kojem Uzvišeni Allah naređuje vjernicima izvršavanje ugovora između njih i Njega, što se ogleda u nizu šerijatskih propisa i odgojnih smjernica.
 2. Obaveznost razlikovanja od Jevreja, kršćana i pagana po pitanju ugovora, jer su spomenuti prekršili njihove ugovore.
 3. Zaključak koji potvrđuje spomenuto kroz kazivanje o trpezi.

 

 • Povezanosti imena sure sa intencijom i temama: 

Sura govori o ugovorima i obaveznosti izvršavanja istih. Simbol ugovora sa Allahom predstavlja kazivanje o apostolima koji su tražili trpezu, kao mu'džizu, što bi iziskivalo njihov iman i povinovanje šerijatskim zakonima i propisima, pa je poput ugovora.

 

 • Povezanost početka i kraja sure: 

Sura na početku spominje narednu o ispunjavanju ugovora, da bi se završila opisima Allahove apsolutne vladavine nad svim stvorenjima – nebesima, zemljom i onim što je na njima, te opisima apsolutne moći. Onaj Koji svime vlada i Koji ima savršenu moć ima pravo da naredi, zabrani i ugovor sa Njim jeste ugovor koji je obavezan zbog Njegove veličanstvenosti, ugovor sa Njim jedini je ugovor od kojeg stvorenje može imati koristi.

 

 • Povezanost sa susjednim surama

Allah završava suru El-Maida ajetom: “Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima, On sve može.”  

A sura El-En’am počinje ajetom: “Sva hvala neka je Allahu, Koji je nebesa i Zemlju stvorio.” 

Glas islama 343, R: Kur’an , A: hfz.dr. Kerim Prepoljac