Uzimanje kamate od banke

Da li je jednak grijeh ukoliko osoba
uzima kamatu od banke, koju ona isplaćuje na sredstva oročena u njoj,
ili kamatu koju dobije na pozajmljeni novac odreðenoj osobi, sa kojim
ona radi i ostvaruje ličnu materijalnu dobit?

ODGOVOR: Uzvišeni Allah dž.š. je potpuno
jasan kada je u pitanju zabrana kamate, a takoðe i Poslanik a.s..
Kur'anski ajeti jasno zabranjuju svaki oblik kamate, ne praveći razliku
izmeðu jednog ili drugog oblika. Sve ono što se naziva kamatom je
zabranjeno, bez obzira na izgovore kojima ljudi nekada pokušavaju naći
opravdanje za svoje postupke. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: "Allah je
dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu."

Poslanik a.s. ističe u jednom hadisu da postoji više
različitih oblika kamate, a da je najblaži, po težini grijeha, kao da
čovjek počini zinaluk (blud) sa svojom roðenom majkom. Ovim njegovim
riječima je svaki komentar suvišan. Ukoliko čovjek ima mogućnosti da
onome ko od njega traži novac na zajam pomogne, onda neka to i učini,
neka mu pomogne, ali da bi pomoć zaista bila pomoć ona mora biti bez
kamate, jer ukoliko se kamata umiješa onda takvo davanje gubi humano
svojstvo, a postaje haram u kojem su saučesnici i jedna i druga strana u
ugovoru. Poslanik a.s. kaže: "Prokleo je Uzvišeni Allah onoga ko
uzima kamatu, koga on takvom zaradom hrani, svjedoke koji prisustvuju
takvom ugovoru i onoga koji zapisuje takav ugovor."