Zašto se visina vitra mijenja

Poznato je da se nekada sadekatu-l-fitr izračunavao na osnovu pšenice, ječma i drugih kultura, te da se u njima i davao. Meðutim, danas se ovaj raniji način izračunavanja visine i oblik davanja potpuno promijenio. Zbog čega je tako i šta je opravdanje kategorijama koje su se uvele u skoroj prošlosti, čiji se iznos često mijenja? 

Činjenica je da se visina sadekatu-l-fitra izračunavala na osnovu mjere koju je Poslanik a.s. odredio, a to je sa’a. To što danas postoje tri kategorije sa različitim iznosima ni u kom slučaju ne znači odstupanje od suštine ovoga propisa.
Svrha sadakatu-l-fitra jeste čišćenje posta, na prvom mjestu, i pomoć kategorijama koje su Kur’anom odreðene kao korisnici prikupljenih sredstava od zekata i sadekatu-l-fitra.
Obzirom da su poljoprivredne kulture izgubile svoju vrijednost na tržištu i da mjera od jednog sa’ a nema više vrijednost koju je imala, da druge kulture koje su pomenute u istom hadisu, kao što je suho grožðe, naprimjer, imaju znatno veću cijenu u odnosu na ječam i pšenicu, tako visina sadekatu-l-fitra u pšenici ili ječmu danas nije dovoljna da zadovolji potrebe jednodnevne ishrane čovjeka. Ljudi kojima je obaveza, službena i moralna, da vode računa o ispravnoj primjeni ovog, a i drugih, propisa vjere, došli su do najboljeg mogućeg rješenja, koje po svim mjerilima zadovoljava da bude prihvaćeno i da se primjenjuje u odreðivanju visine sadekatu-l-fitra.
Naime, obzirom da je smisao sadekatu-l-fitra da obezbijedi jednodnevnu ishranu korisnicima, onda se je to i uzelo kao mjerilo u odreðivanju njegove visine, tako da je jednodnevna ishrana davaoca uzeta kao osnov za visinu sadekatu-l- fitra kojeg on daje.
Obzirom da se materijalne mogućnosti ljudi razlikuju, stoga su kod nas tri kategorije, a u okruženju ih ponegjde ima i više, tako da svako nalazi sebe i svoje stanje u tim kategorijama i izdvaja onoliko koliko je predviðeno. Nepravedno je i zulum prema korisnicima ovih davanja i prema onima koji nisu posebno situirani odrediti isti iznos koji bi bio obavezan, podjednako za sve, bez obzira na njihovo materijalno stanje, tako da je uvoðenje kategorija zapravo i način da se svakom, shodno njegovom stanju, omogući da izvrši ovaj propis. Ono što je moguća opasnost od ovih kategorija jeste da se svi odluče na najnižu, meðutim, to je stvar koja je ostavljena svijesti davaoca i želji da u potpunosti izvrši ono što se od njega traži, tako da onaj kome je cilj da zaista izvrši ovaj propis na pravi način i dobije nagradu od Uzvišenog Allaha, on će naći kategoriju kojoj pripada. Onaj ko hoće da se „izvuče“ ili „proðe s manje“ mora znati da, kada je Allah u pitanju, to ne prolazi lako, da se Allah ne može izigrati i prevariti, tako da rizikuju da ovaj propis ne bude u potpunosti izvršen, a posljedice toga su da im je prihvatanje posta kod Allaha dž.š. i nagrada za njega pod znakom pitanja! Stoga neka svako, prije nego što sebi naðe mjesto u jednoj od tri kategorije, dobro razmisli da li mu je zaista mjesto tu!?