Upotr5eba muzickih instrumenata

I – Vijeće za fetve Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj 8. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 3. decembra 2007. godine, odnosno 23. zu-1-ka’de 1428. h. godine, na osnovu izloženog referata bihaćkog muftije Hasana-ef. Makića na temu «Upotreba muzičkih instrumenata u izvoðenju programa u džamijama i organizovanje programa u džamijama od strane derviških redova» i provedene diskusije, a povodom upita Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, donijelo je slijedeću…

FETVU

1.    Nije dozvoljena upotreba muzičkih instrumenata (def, tarabuk i
sl.) u džamiji zato što to narušava džamijski ambijent i što je u
suprotnosti sa osnovnom namjenom i misijom ove časne islamske
institucije, a to je klanjanje namaza, islamsko obrazovanje i edukacija
i vršenje ostalih oblika islamskog rada i aktivnosti u duhu šerijatskih
propisa. Zabrana upotrebe muzičkih instrumenata u džamiji treba biti
sastavni dio kućnog reda džamije.
2.    Imam je odgovoran za sve programe koji se pripremaju u džamiji u
skladu sa šerijatskim propisima i Pravilnikom o radu imama. Ovaj
princip dužne su poštovati sve ustanove, organizacije i pojedinci.
Prema tome, bez odobrenja imama niko u džamiji ne može pripremati i
realizovati bilo kakav program.