Kome pripada briga o dženazi merhuma

PITANJE: Možete li mi odgovoriti da li udovica i maloljetna djeca,
nakon smrti muža i oca, imaju pravo da se pobrinu za njegovu dženazu i
ostalo, ili to pravo pripada njegovoj porodici. Kakve su dužnosti
udovice prema porodici njenog rahmetli muža, da li se oni i dalje
smatraju porodicom, obzirom da se ona brine o djeci?

ODGOVOR: Opremanje i ukop umrle osobe vrši se iz njegove zaostavštine, ukoliko je ima. Ukoliko nema imetka onda ta obaveza prelazi na njegovu rodbinu, a ukoliko ona nije u stanju to učini onda ta obaveza prelazi na širu zajednicu u kojoj je čovjek živio. Nekada se može naići na sporenje po pitanju ukopavanja umrle osobe. Ono što je bitno istaći jeste da se u sporu daje prednost onoj strani koja je bliža propisima Šerijata, tako da je nemoguće reći koja je to strana bez prethodnog upoznavanja sa uzrocima nesporazuma članova porodice.
Što se tiče veze supruge umrlog i njegove djece sa njegovom ostalom porodicom, ona ostaje, ne smije biti prekinuta, jer su u porodici umrlog djed, bijača, amidže… djece umrlog, koji imaju odreðena prava i obaveze prema njima, kao što i djeca imaju svoja prava i obaveze prema pomenutim. Ono što je bitno spomenuti jeste da su djeca umrlog u rodbinskoj vezi, to jest u krvnom srodstvu sa rodbinom njihovog oca, ali njihova majka, to jest supruga umrlog, nije. Njoj je zabranjeno osamljivanje sa muškim članovima njegove rodbine, to jest njegovom braćom i sl., tako da bi porodica umrlog morala imati to u vidu prilikom kontaktiranja i odnosa sa suprugom i djecom svog člana rodbine koja žive sa njom, koja ona izržava. Ali porodica takoðe mora znati da je dužna voditi računa i pomoći majci maloljetne djece u njihovom izdržavanju, vaspitavanju i podizanju u duhu islama.