Da li je dužna obaviti hadž osoba koja nema dovoljno svog vlastitog imetka

PITANJE: Da li je dužna obaviti hadž osoba koja nema dovoljno svog
vlastitog imetka, ali joj je od strane drugog lica dat iznos novca
potreban za putovanje na hadž?

ODGOVOR: Poznato je da obaveznost obavljanja hadža stupa na snagu onog momenta kada punoljetni i pametni pripadnik islama bude imao materijalnu mogućnost da otputuje na hadž, to jest kada bude imao dovoljno novca da podmiri potrebe putovanja i opskrbi svoju porodicu u toku svog odsustva.
Uzvišeni Allah dž.š. je obavljanje hadža učinio obaveznim jednom u toku ljudskog života, shodno kur’anskom ajetu: “Obaviti hadž, Allaha radi,  dužan je svaki onaj koji je u mogućnosi“ (Ali Imran 96), a brojni su i hadisi Poslanika a.s. u kojima se potvrðuje kur’anaska obaveznost hadža i ističe pojašnjenje da je hadž obavezan jednom u toku života.
U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre stoji: „Allahov Poslanik nam je jednom prilikom držao govor i izmeðu ostalog rekao: “Ljudi, Svevišnji Allah je propisao hadž kao obavezu, pa je izvršavajte.“ Neko od prisutnih upita: „Je li svake godine?“ Allahov Poslanik zašuti dok ovaj pitanje ne ponovi tri puta, a zatim reče: „Da sam rekao DA bili biste obavezni, a vi to ne biste mogli učiniti, zato me ne pitajte o onom što sam prešutio, jer su oni koji su bili prije vas propali zbog toga što su puno pitali, a zatim proturječili poslanicima koji su im bili poslani. Kada vam nešto naredim vi to izvršite, a ako vam nešto zabranim vi se klonite toga.“
Shodno pomenutom, čovjek je obavezan obaviti hadž onog momenta kada se ispune pomenuti uslovi. Od onog trenutka kada bude u mogućnosti obaviti hadž, čovjek, ukoliko ga ne obavi te godine, snosi posljedice njegovog odlaganja. Stoga je zabranjeno, grijeh je, bezrazložno odlagati obavljanje hadža, jer je u tome rizik. Čovjek ne zna hoće li, ukoliko ga ne obavi odmah, sljedeće godine biti u materijalnoj ili zdravstvenoj mogućnosti, ili hoće li uopšte biti živ? Poslanik a.s. nas opominje na opasnost odlaganja hadža, pa kaže: „Ko bude posjedovao novčana sredstva i jahalicu, kojima bi mogao otići do Meke i nazad, a ne obavi hadž, taj će umrijeti kao nemusliman.“(hadis bilježe Tirmizi i Bejheki)
Osoba koja nema svog vlastitog imetka da obavi hadž, nije odgovorna za neobavljanje hadža, niti je dozvoljeno da traži zajam od nekoga kako bi obavila hadž, pa nakon toga vraćala novac. Ali ukoliko takvoj osobi neko namjenski daruje odreðenu sumu novca radi obavljanja hadža, ona tog momenta postaje obveznik, jer je u mogućnosti da ga obavi, pa je zato dužna obaviti hadž.
Obavljanjem hadža ona je ispunila dug prema Allahu dž.š., te nije dužna ponavljati hadž u kasnijim godinama svog života, kada bude posjedovala svog vlastitog novca, jer je to jednom već učinila.