Vitr i kada’ namaz

PITANJE: Da li je dozvoljeno u toku putovanja, kada se skraćuju četvororekatni farzovi, skratiti i vitr i klanjati ga sa manje od tri rekata. Ukoliko jeste, koji je to broj rekata i kako da osoba postupi u tom slučaju?

po mišljenju imama Ebu Hanife, spada u kategoriju obaveznih namaza na stepenu vadžiba, kao što je slučaj sa bajramima, a to znači da po svojoj obaveznosti nije na stepenu pet dnevnih namaza.
Imami Ebu Jusuf i Muhamed, učenici Ebu Hanifini, kao i većina islamske uleme, vitr tretira pritvrðenim sunetom, obzirom da je broj obaveznih namaza koji se spominju u hadisima Poslanika a.s. pet dnevnih namaza.
Meðutim, bez obzira na ovo razilaženje, sva pomenuta islamska ulema se slaže da je vitr namaz kojeg pripadnik islama, koji je pametan i punoljetan, ne smije izostavljati, već ga mora obavljati u njegovom vremenu, a ono nastupa sa vremenom jacije namaza i traje sve do zore.
Znači da se može klanjati odmah prilikom nastupanja jacijskog vremena, nakon jacije namaza, a može se ostaviti i klanjaati u bilo kojem vremenu prije nastupanja zore.
Brojni su hadisi iz kojih se zaključuje da vrijeme vitra traje sve do zore. Ovom prilikom ćemo spomenuti jedan kojeg prenosi Ebu Seid, a bilježe ga mnogi, u kojem Poslanik a.s. kaže: „Klanjajte vitr prije nego što osvanete.“
Ono što se takoðe posebno naglašava, kada je riječ o vremenu vitra, jeste da on bude zadnji namaz kojeg osoba klanja u noći. Poslanik a.s. kaže: „Neka vaš zadnji namaz u noći bude vitr“, a to znači da onaj koji planira klanjati dobrovoljne namaze u noći neće klanjati vitr nakon jacije namaza, već će ga odložiti i obaviti nakon svih planiranih nafila, prije zore.
Vitr se neće ponavljati ukoliko osoba nakon njegovog obavljanja klanja neku od nafila, jer Poslanika a.s. kaže: “Nema dva vitra u jednoj noći.“
Što se tiče broja rekata vitr namaza, islamska ulema ima različite stavove. Hanefije smatraju da vitr ima tri rekata, koji će se klanjati sa jednim predavanjem selama na kraju. Prilikom obavljanja tri rekata vitra lijepo je da, nakon Fatihe, ukoliko osoba zna, na prvom rekatu uči suru E’ala, na drugom suru Kafirun, a na trećem Ihlas, gdje će, nakon što završi sa učenjem, a prije nego što ode na rukuu, donijeti tekbir i proučiti kunut dovu, a nakon toga učiniti rukuu i sedždu i predati selam.
Po pitanju broja rekata vitra postoje i drugačija mišljenja kod islamske uleme. Naprimjer, malikije smatraju da vitr ima samo jedan rekat, koji će se klanjati nakon dva zadnja rekata jacijskog suneta. Hanbelije takoðe smatraju da se vitr može klanjati sa jednim rekatom, a da klanjanje tri rekata ne smeta. Šafije su mišljenja da najmanji broj rekata vitra jeste jedan rekat, a najveći jedanaest.
Shodno pomenutim mišljenjima, vitr namaz se odlikuje posebnim propisima, tako da se na njega ne mogu primijeniti svi propisi koji se tiču pet dnevnih namaza. Tako je i kada je riječ o skraćivanju. Islamska ulema ne spominje skraćivanje vitra kao mogućnost, jer je skraćivanje propis koji se tiče samo četvororekatnih farzova. Ono što je pitanje razilaženja, kako smo vidjeli, jeste broj rekata, tako da u izuzetnim okolnostima, kada osoba skraćujući farzove klanja u prevoznom sredstvu ili je na putu, pa je u žurbi, može postupiti u skladu sa mišljenjima Imami Malika, Ahmeda i Šafije i klanjati jedan rekat, na kojem će nakon nijeta i tekbira proučiti subhaneke, euzubillu, bismillu, fatihu, jednu suru, a nakon toga donijeti tekbir i proučiti kunut dovu i završiti ostatak namaza. Ono što je važno napomenuti jeste da osoba to čini zbog nekog opravdanog razloga, a ne radi ličnog olakšanja i želje da primjenjuje ono mišljenje u kojem nalazi manji broj rekata. Allah dž.š. je Onaj koji dobro poznaje namjere i situacije svakoga čovjeka, tako da će svako odgovarati shodno njima.