Kakve koristi ima u alkoholu koji je haram

PITANJE: U jednom kur'anskom ajetu se spominje da u alkoholu ima i štete i koristi. Želio bih da znam kakve  koristi ima u nečemu što je haram, strogo zabranjeno?

ODGOVOR: Tačno je da Allah dž.š. u 219. ajetu sure El-Bekare, govoreći
o vinu, kaže: „I pitaju te o vinu i kocki, reci: U njima je velika
šteta i grijeh, a i korist ljudima, ali su šteta i grijeh mnogo veći od
koristi…“
O čemu se, zapravo, radi? Ovaj ajet je samo jedan u nizu ajeta koji
govore o štetnosti alkohola, zapravo, ovo je prvi ajet kojim je Allah
dž.š. htio podstaći ljude na razmišljanje o štetnosti alkohola, prije
njegove konačne zabrane od strane Uzvišenog Allaha.
Dotični ajet je derogiran – dokinut (nije validan da se na osnovu njega
donosi zaključak u pogledu dozvoljenosti alkohola i kocke) ajetima koji
su objavljeni nakon prethodno spomenutog, gdje se u jednom zabranjuje
da se čovjek u pijanom stanju približava namazu, a u drugom se alkohol
i kocka potpuno zabranjuju (El-Maide, 90), što je definitivno presjeklo
sve komentare u pogledu koristi i štete alkoholnih pića.
Kada je riječ o koristi koja se može danas imati od alkoholnih pića, to
je u prvom redu ekonomska korist, to jest dobit koja se realizuje
njihovom prodajom – trgovinom. To je, dakle, prividna materijalna dobit
kojom osoba okalja onaj drugi dio imetka koji je zaraðen na halal način.
Što se tiče drugih vrsta koristi koje su priznate – njih ne nalazimo,
mada ima onih koji tvrde da alkohol ima pozitivno djejstvo na razna
oboljenja. Meðutim, to je priča koju vjernik ne prihvata, jer je Allah
dž.š. za svaku bolest stvorio halal lijek, nije dao da se čovjek od
bolesti liječi nečim što je zabranjeno.