BANU će popuniti krupne praznine u našem naučnom životu

ImageSa potpredsjednikom BANU prof. dr. Dževadom Jahićem razgovarali
smo o predstojećim aktivnostima Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti,
Rječniku bosanskoga jezika, istočnoj i zapadnoj varijanti bosanskoga
jezika, predstojećim krupnim projektima iz oblasti bosnistike, te o
njegovom književnome radu.

Uvaženi akademiče Jahiću, skoro je izišao iz štampe III tom Vašeg
Enciklopedijskog rječnika bosanskoga jezika. Prema medijima, izgleda da
je došlo do odreðenih opstrukcija od strane ANU BiH. Možete li nam
pojasniti o čemu se zapravo radi?

Po srijedi je čisto administrativna stvar: pitanje znaka ANU BiH na
koricama. Nešto je o tome spomenuto na press-konferenciji, i mediji su
isforsirali neku poluistinu. Mi dobro znamo da ANU BiH već duže vrijeme
nije na nivou zadatka kojeg akademije imaju. Meðutim, to ne bih dovodio u
vezu s projektom Rječnika, jer je ANU BiH i dalje njegov pokrovitelj.
Ona se nije odrekla pokroviteljstva, ali je tražila da njen znak ne bude
na koricama. Odgovorni ljudi u Akademiji, pa čak i predsjednik Matić,
tvrde da oni stavljaju taj znak samo na svoja izdanja.

A nije bio problem što je taj znak stajao na prva dva toma?

Kod prva dva toma je bio neki nesporazum. Moj izdavač to vjerovatno
nije dovoljno precizno pravno proučio. Mada ANU BiH, ni u blizu ne
podržava ovaj projekt kako bi ga trebala podržavati.

BANU ÆE POSTATI AUTORITATIVNA NAUČNA INSTITUCIJA

U kom smislu?

Ne postoje nikakvi kontakti mene kao autora sa ANU BiH. Svi moji
kontakti s Akademijom su putem Centra za leksikografska i leksikološka
istraživanja čiji je direktor akademik Muhamed Filipović. On je glavni i
odgovorni urednik Rječnika. Njegovim zalaganjem i ulogom imamo saradnju
sa ANU BiH. U ANU BiH se radi o nekim problematičnim unutarnjim
odnosima. Snage koje je drže u rukama većim dijelom uopće ne rade za
BiH, za naučne istine o BiH. Meðutim, to ne treba medijski tako
prezentirati da se ne bi shvatilo da trošimo snage u raspravama s ANU
BiH. Mi smo 9. 6. 2010. osnovali BANU. Veliki poslovi su pred nama i,
ako Bog da, sve će krenuti na bolje. Nadamo se da će BANU, bar kad je
riječ o interesima Bošnjaka i BiH, vremenom stasati u autoritativnu
naučnu ustanovu. Mi od ANU BiH već duže vremena nemamo nikakvih akcija.
To je zatvorena institucija koja je u prošlosti imala rezultate, ali se
zadnjih dvadesetak godina na nju ozbiljno ne može računati. No, nama je
važnije pitanje BANU koja će popuniti krupne praznine u našem naučnom
životu.

USKORO STRATEGIJA RAZVOJA BANU

Nedavno smo od Reisul-uleme imali prilike čuti da će inauguracija
akademika BANU biti poslije ramazana. Koliko se odmaklo sa priprema?

Uskoro nas očekuje zvanična inauguracija BANU, na kojoj će se naučno
preciznije predstaviti njeni osnovni zadaci i ciljevi. Mi smo još uvijek
na počecima, ali nas na jesen očekuje nekoliko sastanaka Predsjedništva
i Senata na kojima će se rješavati krupna pitanja, poput prostorija. Do
kraja godine će BANU najvjerovatnije organizirati jedan naučni skup na
kom će se predstaviti sa osnovnim strategijskim zadacima i pravcima
kojima će u budućnosti kretati.

BANU JE NEOSTVARIVA BEZ SANDŽAKA

Dali ste veliki doprinos osnivanju BANU, čak ste i autor osnivačke
Platforme. Otkud toliko angažiranje za osnivanje ovakve institucije?

Ja se posljednjih desetak godina bavim tom idejom. Možda sam najkonkretniji čovjek u BiH u tom smislu bio, jer samo u Trilogiji o bosanskom jeziku (1991) napisao koncepciju organizacije naučnog života u BiH unutar
bošnjačkog naroda. Negdje u drugoj knjizi, dao sam shemu BANU, njeno
grananje na institute, katedre, Maticu bošnjačku… Još tada mi je bilo
jasno da se BANU mora osnovati. Prilike su bile nepovoljne. Moram to
reći otvoreno, bez obzira na naša nastojanja u BiH, dok nismo naišli na
razumijevanje unutar vrlo intenzivnih procesa u Sandžaku, u Novom
Pazaru, na IUNP, ovo je bilo neostvarivo. Zahvaljujući intenzivnoj
saradnji, neki ljudi u BiH su razumjeli o kakvim se procesima radi u
Sandžaku i uspjeli smo zajednički osmisliti osnivanje naučne institucije
koja će pokušati artikulirati i definirati osnovne naučne, kulturne i
nacionalne interese Bošnjaka.

DRŽAVA BIH NEMA SLUHA ZA OVAKAV PROJEKT

Htio bih se vratiti na Rječnik. Koliko ste zadovoljni percepcijom
sama ideje Rječnika kao jednog od najznačajnijih projekata u Bošnjaka u
posljednjih nekoliko desetljeća?

Ne možemo biti posebno zadovoljni, ali je važnije da ne možemo biti
ni posebno nezadovoljni. Pokazuje se da, bez obzira na sve probleme,
ljudi, ali još uvijek pojedinci, prepoznaju značaj ovog projekta.
Zanimaju se, govore o Rječniku, pitaju za njega. Ovdje dolazi do
izražaja naš bošnjački problem. Mi u ovoj poplavi izdanja još uvijek ne
razlikujemo enciklopedijska izdanja od običnih knjiga. Marketinška ekipa
nije mogla postići više. Država BiH nema sluha za ovakav projekt. Sve
to kada se sabere, doðemo do, narodski rečeno, mrke kape. Ali ni u
realizaciji velikih projekata u boljim vremenima nije bilo drukčije,
uvijek je išlo polahko i mukotrpno. Moj glavni zadatak je da ustrajem do
kraja. Sada brusim IV tom koji će izići do kraja godine. Treći je
tehnički bolji od prethodna dva, skoro 98% takvih propusta je
otklonjeno. On je i najopširniji, ima 430 strana.

U SANDŽAKU POSTOJI ODREÐENA DISTANCA PREMA RJEČNIKU

Koju materiju obraðuje?

Slova G,H ,I i J. Do sada je obraðeno 14 slova. Po slovima, gotovo
pola Rječnika je završeno. Iskoristio bih priliku da kažem da još uvijek
u Sandžaku postoji odreðena distanca prema Rječniku. Moram kazati da
nisam zadovoljan kako smo Rječnik prezentirali u Sandžaku. Nadam se da
će Novi Pazar kao centar svih ovih naših okupljanja prihvatiti da je ovo
njegov Rječnik, jer ovo je rječnik cjelokupnog bosanskog jezika gdje
spadaju i sandžački govori. Ja u svom Rječniku imam visok procent
sandžačke leksike.

DJELA PEDESET SANDŽAČKIH PISACA KONCIPIRANA SU U RJEČNIKU

Možete li nam malo, radi čitalaca, približiti samu koncepciju
Rječnika, jer se čini da je ona po mnogo čemu specifična u odnosu na
postojeće rječnike?

Možda ima nekoliko faktora po kojima je ovaj Rječnik specifičan.
Mnogi prikazivači su rekli da ima izrazita autorska obilježja. Možda
zbog toga što sam ja čovjek koji se bavi jezikom i književnošću. U njemu
je jako mnogo pisaca, graðe i djela. U III tomu smo, npr., imali od
Avda Meðodivća do Jahje Fehratovića, kada je riječ o sandžačkom korpusu,
odnosno od Hasanaginice i Hrnjica do Huseina Haskovića i mladih pisaca,
kada je riječ o bosanskom korpusu. U pitanju je graða književnog
bosanskog jezika. Naša sevdalinka, balada, epska pjesma, narodnA
pripovijetka, naši najviši pisci, počev od Mulabdića, Bašagića, Æatića,
preko Hume, Kulenovića, Dizdara, Selimovića, Sijarića, Bašića pa do
najmlaðih. Mislim da je negdje oko pedeset sandžačkih pisaca čija su
djela koncipirana u Rječniku bosanskoga jezika. To je naš zajednički rječnik i naš zajednički jezik.

ISTOČNA I ZAPADNA VARIJANTA BOSANSKOGA JEZIKA

Vi ste, u Gramatici bosanskog jezika, prvi uvrstili sandžački
dijalekt meðu dijalekte bosanskoga jezika. Meðutim, za nas je
interesantnija varijantnost bosanskoga jezika, odnosno Vaša teza o
postojanju dviju varijanata bosanskog jezika – istočne i zapadne – od
kojih bi sandžačka varijanta bila istočna, o čemu reprezentativno govori
sam Rječnik. Možete li nam malo pojasniti tu tezu?

Lingvistička utemeljenost postojanja varijanti ide na dva nivoa.
Osnovna pretpostavka za postajanje varijante jednog jezika jeste
postojanje teritorije. Mi svi dobro znamo da se jezik današnje BiH i
Sandžaka u mnogo čemu razlikuju. To su razlike na nivou organskog
idioma, odnosno dijalekta. Dakle, varijanta kao kulturno-književna,
kulturno-historijska ili kulturno-lingvistička pojava mora imati
teritorijalno utemeljenje. Ono ovdje nesumnjivo postoji. Ali to nije
dovoljno, ukoliko se varijante ne potvrðuju u pisanom izrazu. Upravo na
materijalu pisaca, najvišeg nivoa književnog jezika, radeći na Rječniku,
prepoznajem da je varijantna podjela bosanskog jezika utemeljena na
najvišem nivo: u književnom jeziku. Ona se ogleda na nekoliko
lingvističkih nivoa: fonetskom, leksičkom i frazeološkom.

IU BOSNI IFTAR U SANDŽAKU JUFTAR

Možete li nam oprimjeriti te tvrdnje?

Primjera ima puno. Na primjer, u Bosni se kaže iftar, a u Sandžaku, koliko sam upoznat, juftar.
To se potvrðuje kod mnogih sandžačkih pisaca. Jako je mnogo takvih
primjera iz različitih životnih oblasti. U III tomu ima oko stotinu
riječi obilježenih ovom varijantnošću. Vi sami znate da veliki broj
varijanata postoji na leksičkom i leksičko-semantičkom planu. To je
stvar naučne analize. Kada je riječ o jeziku pisaca, razlike se naročito
ogledaju kod sljedećih Æamila Sijarića, Huseina Bašića i Jahje
Fehratovića. To se u Rječniku na vrlo očit način oslikava. Trebalo bi napraviti školski priručnik, uz novo izdanju Gramatike,
koji će ukazati na osnovne razlike sandžačke i bosanske varijante u
standardnom jeziku. BANU će u svom Centru za lingvistička istraživanja
imati jedan od zadataka, pored pravopisa, utvrditi smjernice u vezi sa
definiranjem varijanata bosanskoga jezika.

BANU ÆE NAPRAVITI NOVI PRAVOPIS BOSANSKOGA JEZIKA

Spomenuli ste pravopis. Često se, u razgovorima sa ljudima iz struke,
nameće činjenica da je postojeći Pravopis bosanskog jezika nedovoljno
dorečen u odreðenim situacijama. Koliko se ozbiljno pristupa izradi
novog pravopisa bosanskog jezika?

Nismo imali odgovarajuće institucije. Pokušaja je bilo. Ja sam
intenzivno učestvovao u tim pokušajima. Moram spomenuti i kolegicu
Hasniju Muratagić-Tuna. Mi smo Hasniju hu nekoliko navrata pokušavali
pronaći partnere u postojećim ministarstvima BiH i FBiH za formiranje
pravopisne komisije. Bili smo blizu rješenja. Kantonalni ministar Safet
Kešo je bio vrlo uporan u tome. Meðutim, nešto se u zadnjem momentu
desilo, neka opstrukcija. Zato sada BANU pruža veliku šansu i, po onome
kako se do sada planira, i organizator i finansijer i okupljač
pravopisne komisije i izdavač bit će BANU u dogledno vrijeme. Da
naglasimo, ovom prilikom nećemo nasjesti onim greškama koje smo do sad
pravili da u pravopisnoj komisiji budu samo ljudi iz BiH već i iz
Sandžaka i dijaspore. Neka rješenja bi se mogla dati i u drugom izdanju
Gramatike bosanskog jezika koje se priprema u Novom Pazaru. Po prvi put
će u Gramatici biti ukazano na istočnu varijantu bosanskog jezika.

DO SLJEDEÆEG LJETA DRUGO IZDANJE GRAMATIKE

Kada se očekuje to drugo, dopunjeno izdanje Gramatike bosanskog jezika?

Priprema je u toku. Pretpostavljam da bi se to moglo dogoditi u prvoj
polovini naredne godine, najdalje do ljeta 2012. Kada ona iziðe, BANU
će organizirati skup posvećen strategiji zaštite naučnog istraživanja
bosanskog jezika.

BANU ÆE OSNOVATI INSTITUT ZA BOSANSKI JEZIK

Kada je u pitanju sadašnji status nauke o bosanskom jeziku, čini se
da još uvijek nismo na najboljem putu, da li skup takve vrste smije
čekati do sljedećeg ljeta?

Takav skup jedino BANU može organizirati. Čekati se dugo ne treba, i
nećemo previše čekati, ali se neke stvari u BANU moraju realizirati,
moraju proraditi odjeljenja. To je složen postupak. Bosanski jezik je
tek sada dobio institucionalnu podršku. Samo uzmite u obzir katedre
bosanskog jezika sa svim ovim bolonjskim nevoljama, i shvatiti ćete da
nauke jedino ima kod pojedinaca. Institut za jezik tavori sa tri,
četiri, pet ljudi. On nije Institut za jezik, on nema podrške, kadrovski
se ne podmlaðuje, ne postoji u pravom smislu riječi. BANU će morati
osnovati i Institut za jezik. I to ne samo Institut za jezik, nego
Institut za bosanski jezik.

CIJELI ŽIVOT SAM U KNJIŽEVNOSTI

Dževad Jahić lingvist nasuprot Dževada Jahića Azizovog pisca – kako pomiri to dvoje?

To se u jednoj osobi nikada nije ni sukobljavalo. Složeno jeste, ali
se na svoj način uvijek izmirivalo. Postoje pisci koji su po zanimanju
veterinari, ljekari, ekonomisti, slobodni umjetnici itd. Filolog je opet
najbliži književnosti. Kod mene je jezik predmet naučnog istraživanja, a
u književnosti sredstvo iskaza moga nastojanja. Jedino iz književnosti
nikada nigdje nisam odlazio, cijeli život sam u književnosti. Moje
književne ambicije su vezane za pamćenja moga porijekla, djetinjstva,
mladosti, života – svega što sam u memorirao, što nastojim literarno
oživjeti, što se treba vratiti u vidu Ustrage. Ustraga je, za mene, moje daleko najvažnije djelo. Ona je otvorila moj veliki
književni projekt. Nadam se da ne kasnim previše u njemu i, ako Allah
dadne, da ću moći ostvariti i ostale literarne projekte i tog mog
književnog postupka, odnosno načina istraživačko-literarnog poniranja u
historiju vlastite duhovonosti i, nadam se, dijela duhovnosti naroda kom
pripadam.

NA VAKAT SAM SE ZAUSTAVLJAO PRED KNJIŽEVNIM TEORIJAMA

Čini se da je literarni pristup u romanu Ustraga drukčiji od svega
što smo do sada imali u bošnjačkoj književnosti. Otkuda takav pristup
literarnom procesu koji je, kako rekoste, samo načet ovim romanom?

Ja sam književnost studirao, i uvijek se na vakat zaustavljao pred
književnim teorijama i pravcima. Sa druge strane, postoji jedno moje
životno iskustvo – ja kao ličnosti, kao čovjek. Spoj to dvoje neminovno
je vodio tome da zapisujem ono što mi se dogaða. To je jedinstvena
mogućnost pamćenja, razgovora sa samim sobom i ostavljanja nekakvog
traga u sebi i o sebi. To je autobiografska koncepcija književnog djela.
Ja sam u samoj Ustrazi, u Pismu umjetniku, pokušao
iskazati vlastito shvaćanje književnosti. Tamo je napisano da
književnosti nema bez pamćenja, jer je književnost izmaglica kao što je i
pamćenje izmaglica.

SVAKO IMA SVOJU USTRAGU

Koliko ste zadovoljni prijemom Ustrage kod čitalaca?

Vjerujte da sam zaista zadovoljan. Mnogo je ljudi pročitalo. Mnogo mi
se ljudi javilo da je pročitalo. Još ni jednog ravnodušnog čovjeka
nisam sreo. Iznenadio me je tako aktivan pristup. Jedan čovjek koji dugo
nije čitao kaže: Kako sam sjeo, tako sam i ustao poslije tri dana. Uzela me knjiga, nisam joj se mogao oduprijeti. To je potvrda da se radi o prirodnom, organskom tkivu na koje čovjek ne
može biti ravnodušan. Možda i zbog toga što svaki čovjek u sebi nosi
neku svoju ustragu. Kada je riječ o kritici, o tome ne možemo ozbiljno
govoriti, jer mi u BiH odavno nemamo ozbiljne kritike, ona može
egzistirati još samo ponegdje u klanovskim udrugama.

IZ SREDNJIH ŠKOLA IZLAZE SPOSOBNA, ALI NEDOVOLJNO SPREMNA DJECA

Koliko ste zadovoljni saradnjom sa IUNP?

Prilično sam zadovoljan, pogotovu u kontekstu osnivanja BANU, ali
ostaje još mnogo toga iz sfere planova i želja. U toku prošle akademske
godine, uočio sam neke stvari koje bi se morale popravljati. Riječ je o
studentima. U njima se vidi žar, interesiranje, mladalačka snaga koja bi
u povoljnijim prilikama dala mnogo bolje strane. Meðutim, zabrinjava me
ono što su oni donijeli iz srednjih škola. U tom smislu bi trebalo
intenzivno raditi na iznalaženju rješenja za poboljšanje studentskih
predznanja, pogotovu kada je riječ o elementarnoj pismenosti. Iz
srednjih škola, iz ovog razabataljenoga sistema, dolaze nam sposobna ali
nedovoljno spremna djeca.

SANDŽAČKA DIJALEKTOLOGIJA NA IUNP

Prema našim saznanjima, na Katedri za bosanski jezik Filološkog
departmana IUNP po prvi put u historiji će se uvesti predmet Sandžačka
dijalektologija?

Napravili smo krupne korake u organizacionom smislu. Sam podatak da
se na IUNP, gdje jedino i može, utemeljuje predmet Sandžačka
dijalektologija govori dosta o značaju tog predmeta. Sandžačka
dijalektologija je naučno važan predmet. Evo, već će sada krenuti
predavanja, ali i terenski istraživački rad, uz pomoć BANU. Pešter je
najinteresantnija oblast, dijalektološki, leksički i onomastički. Mi
studente moramo polahko uvoditi u onomastička istraživanja Sandžaka,
koji je nevjerovatno bogat onomastički rudnik. Dakle, IUNP će pod
pokroviteljstvom BANU sa mladim ljudima ostvariti naučne projekte i
vratit autentičnu naučnu atmosferu u naš veliki centar Novi Pazar.
Naglašavam, niko drugi – ni Sarajevo, ni Beograd, ni Podgorica – neće
moći adekvatno istraživati tu materiju bez saradnje sa IUNP.

Razgovarao: Jahja FEHRATOVIÆ
Izvor: Revija SANDŽAK br. 156
Preuzeto sa SANDZAKPRESS.net