Muftijin stav u Preporodu: Ljubav prema Resulullahu, s.a.v.s.

Piše: Muftija dr. Mevlud ef. Dudić, Predsjednik Mešihata IZ u Srbiji

Bože me sačuvaj od onih koji u petak „primiše” islam, u subotu pročitaše Kur'an, u nedjelju proklanjaše, a u ponedjeljak se bave da'vom – daveći druge, derseći – terseći prema drugima. Paradoks ovog doba je činjenica da su većina ljudi u vrijeme svog džahilijjeta imali dobre odnose sa drugima, a nakon što su se „pomirili sa Bogom”, posvađali su se skoro sa svima, od porodice do društvene zajednice.

Dok ovo pišem mje­sec je rebiu-l-evvel – mjesec rođenja Muhammeda, a.s. Na pu­tu sam iz Saudijske Arabije, gdje sam proveo sedmicu dana, ka Švicarskoj, gdje je zakazana Pe­ta akademija u povodu Dana ro­đenja Resulullaha, a.s. Borave­ći u Medini pored kabura Muhammeda, a.s., i klanjajući u Rewdi dovio sam Allahu, dž.š., za Ummet Poslanika, a.s., za nas muslimane na Balkanu, za Za­jednicu, za naše vjerske autori­tete, za sve napaćene… Selamio sam Muhammeda, a.s., hazreti Ebu Bekra i Omera, r.a., dovio i u dovama molio Allaha, dž.š., za šefa'at Pejgamberov, za mjesto u njegovom društvu na Sudnjem danu. Molio sam Allaha da nam olakša teret emaneta i dostojan­stveno nošenje baklje islama. Bio sam radostan da sam po­red njegovog kabura, u Rewdi… Svjedočio sam da mi Bošnjaci iz Bosne i Sandžaka, Kosova, Ma­kedonije, Albanije i dijaspore pripadamo njegovom ummetu. Svjedočio sam da smo u Islam­skoj zajednici u Srbiji – u San­džaku i Preševu, Centralnoj Sr­biji i Vojvodini – Bošnjaci, Alban­ci i Romi muslimani i dio njego­vog ummeta. Stajao sam pored njihovih kabura i Allaha, dž.š., molio, zabrinut bio i ostao.

Rebiu-l-evvel je, a pitanje je koliko volimo Allahovog Posla­nika, a.s., Kroz glavu mi prođe Enes, r.a., koji prenosi da je do­šao čovjek Muhammedu, a.s., i pitao ga kada će Sudnji dan, a Poslanik, a.s., ga upita šta je pri­premio za Sudnji dan, a ovaj će: „Ne mnogo, ali volim Allaha i Njegova Poslanika.” Na to mu Resulullah, a.s., odgovori: „Bit ćeš sa onim koga voliš.”

Svjedočim da volim Allaha i Njegova Poslanika i to me utješi. S duge strane, razmišljam o ha­lu ummeta: Palestini, Iraku, Si­riji, Jemenu, Afganistanu i tako redom mogao bih nabrajati. Je li naše stanje poput tavafa oko Kabe u blizini Hadžeru-l-esveda gdje su velike gužve, guranje, laktanje i nadgornjavanje uz ezijet drugih? Nadam se da je to iz prevelike želje i ljubavi da se do- mognu Hadžeru-l-esveda. Je li Poslanik Muhammed, s.a.v.s., ponosan na svoj Ummet ili je tu­žan? Kako ga u današnje vrijeme razumijemo, da li ga ispravno slijedimo i ko sve tumači praksu Poslanika, a.s.?

Možda iz prevelike ljubavi prema Resulullahu, a.s., ljudi i pretjeruju. Roditelj iz prevelike ljubavi prema svom djetetu mo­že ga upropastiti, pa se i vjera pretjerujući može uništiti: „Ču­vajte se pretjerivanja u vjeri! Za­ista su oni prije vas propali zbog pretjerivanja u vjeri.”, „Propali su oni koji pretjeruju”, poručuje Muhammed, a.s.

Islam je vjera mjere. Dok kr­vari Ummet Muhammeda, a.s., i postoje podjele u redovima mu­slimana svi se pozivaju da to či­ne u ime Allaha, dž.š., i da sli­jede praksu Poslanika, a.s. Da li je baš tako? Istinu imamo, a po­tlačeni smo. Čak 90% jetima su iz reda muslimana, a od 60 miliona izbjeglica preko 50 miliona su muslimani. Prema izvje­štajima, 3.071 migrant utopio se u Sredozemnom moru u 2015. godini. To je najveća grobnica, uglavnom, muslimana.

Do te mjere smo došli da je obilježavanje Dana rođenja po­slanika Muhammeda, a.s., pred­met rasprave, kao da smo sve druge probleme riješili. Obilje­žavanje dolaska Poslanika, a.s., kroz povijest na našim prosto­rima, učenje Kur'ana, donoše­nje tekbira i salevata, upućiva­nje dova i recitiranje hvalospje­va o Pejgamberu, a.s., potvrda je naše ljubavi prema njemu. I ove godine pod pokroviteljstvom Mešihata organizirali smo pro­grame u znak sjećanja i pošto­vanja prema Muhammedu, a.s., od Priboja, preko Prijepolja, Sje­nice, Tutina, Novog Pazara, Rožaja do Subotice i Novog Sada i jasno se izjasnili da volimo Allaha, dž.š., i slijedimo Pejgambera, a.s., u čemu ćemo i da­lje ustrajati. Prisustvujući svim ovim programima upriličenim u povodu mjeseca rođenja Vjerovjesnika, a.s., od Švicarske pre­ko Sandžaka do Vojvodine, bio sam svjedok velike i iskrene lju­bavi džematlija prema Poslani­ku, a.s., koju otvoreno ispoljiše.

Kuda nas vodi često izgova­rana riječ bid'at? Bože me sa­čuvaj od onih koji u petak „primiše” islam, u subotu pročitaše Kur'an, u nedjelju proklanjaše, a u ponedjeljak se bave da'vom – daveći druge, derseći – terseći prema drugima. Paradoks ovog doba je činjenica da su većina ljudi u vrijeme svog džahilijjeta imali dobre odnose sa drugima, a nakon što su se „pomirili sa Bogom”, posvađali su se skoro sa svima, od porodice do druš­tvene zajednice.

Islam nije tako tijesan i njego­vi široki vidici nam uvijek mora­ju biti na umu. u kazivanju hafiza Džezerija, koje bilježi Buhari u svom Sahihu, stoji: „Viđen je Ebu Leheb u snu poslije smr­ti, pa je upitan: ‘Kako ti je sta­nje?’ ‘U vatri sam. Nemam nika­kva mira. Samo mi se olakša uo­či ponedjeljka i dozvoli mi se da popijem malo vode, i to količi­na samo koliko vrh kažiprsta, a to zato što sam oslobodio moju robinju Suvejbu, jer me je u po­nedjeljak obradovala radosnom viješću da se rodio Muhammed, sin moga umrloga brata Abdullaha!'” A Suvejba je kasnije bi­la jedna od dojilja Muhamme- da, a.s.

Prođe i ovaj mjesec rebiu-l- evvel, a mi već devetu godinu prolazimo kroz teško stanje. Ni­sam ni to zaboravio boraveći u Mekki i Medini, čineći dovu Allahu, dž.š., da nas podrži i po­mogne u vraćanju jedinstva me­đu muslimanima, sa nadom da se na Sudnjem danu nećemo za­stidjeti naših postupaka.

Bez obzira na cijenu koju pla­ćamo, kao i na teškoće sa koji­ma se suočavamo, ostat ćemo dosljedni principu očuvanja jed­ne, jedinstvene, tradicionalne, legalne i legitimne Islamske za­jednice sa svim svojim organi­ma i ustanovama, od dječijih vr­tića „Rewda” do Fakulteta za islamske studije. Svi dobrona­mjerni pojedinci i institucije, u zemlji i okruženju, trebaju zna­ti da je jedina adresa za dijalog i rješavanje problema Mešihat Islamske zajednice u Srbiji.

„Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24)

Preporod broj 2/1060, 15. januar 2016., strana 19.

1060 02 Preporod.indd