Važnost sadake u islamu

Koliko je samo siromašnih i slabašnih u našem okruženju. Sa druge strane, koliko je imućnih među nama. Siromašne je Allah iskušao siromaštvom, a imućne je iskušao imetkom.

Allah, dželle šanuhu, je rekao: „Nećete ostvariti dobročinstvo, sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže.“ (Ali Imran, 92)

Ovo je poziv koji je uputio Uzvišeni Allah svima nama i pozvao nas da udjeljujemo na Njegovom putu od onoga čime nas je On Uzvišeni opskrbio.

Ebu Bekr, radijallahu anhu, udijelio je sav svoj imetak. Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: „Ebu Bekre, šta si ostavio porodici?” Ebu Bekr reče: „Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika.“ Zar je Ebu Bekr umro od gladi i žeđi zbog toga što je udijelio svoj imetak? (Tirmizi, 3675, hadis je hasenun sahih)

Abdullah b. Abbas, radijallahu anhu, je rekao: „Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u Ramazanu…“ (Buhari, 1902)

Iz spomenutog hadisa možemo zaključiti da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, bio najdarežljiviji čovjek.

Njegova desnica bila je kao vjetar koji ljudima donosi korist. Kada bi mu došao neko ko je imao nekakvu potrebu on bi mu davao prednost nad samim sobom, nekada u pogledu imetka, hrane, a nekada u pogledu odjeće.  Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je udjeljivao, mada je i njemu samom bilo potrebno.

 

Definicija sadake

 1. Jezička definicija: Sadaka je imenica koja označava ono što se daje. Sadaka vodi porijeklo od riječi es-sadku što znači: čvrst, tvrd, nepostojanje kontradiktornosti između riječi i stvarnosti.

Dobila je naziv po tome jer ona predstavlja ispoljavanje snage vjerovanja (imana) onoga koji daje sadaku i njegov iskren nijet. (El-Kamusul-muhit, 810. str.)

 1. Terminološka definicija: Sadaka je ono što čovjek troši od imetka u vidu činjenja dobrog djela kako bi se približio Allahu, a ne u vidu davanja poklona nekome. (El-Mevsu'atul-fikhije, 26:323. Str.)

Ovo posljednje znači da poklon ne ulazi u pojam sadake.

 

Vrijednosti sadake i udjeljivanja na Allahovom putu

 

Mnogobrojne su koristi sadake, a mi ćemo spomenuti samo neke od njih:

 1. Sadaka mnogostruko uvećava vrijednost dobrih djela
 2. Sadaka je uzrok priticanja dobrih djela čak i nakon čovjekove smrti
 3. Udjeljevanje sadake jedan je od uzroka opraštanja grijeha
 4. Sadaka je jedan od uzroka olakšavanja strahote na Sudnjem danu
 5. Sadaka je uzrok zaštite od poteškoća i nedaća
 6. Sadaka je znak bogobojaznosti
 7. Sadaka je dokaz čovjekove humanosti, časti i plemenitosti
 8. Sadaka je jedan od dokaza povećavanja opskrbe
 9. Allah darežljivcu daje bereket u imetku
 10. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake
 11. Sadaka briše grijehe i povećava stepene
 12. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti

 

Šta se još smatra sadakom

 

 1. Svako dobročinstvo je sadaka.

Prenosi se od Džabira b. Abdullaha, radijellahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svako dobro djelo je sadaka.” (Buhari, 6021)

 1. Podučavanje Allahovoj vjeri je sadaka

Muaz, radijellahu anhu, kaže: „Podučavanje znanju onoga ko ga ne posjeduje je sadaka.”

 1. Neuznemiravanje ljudi je sadaka

Ebu Zer, radijellahu anhu, je rekao: “Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, šta misliš ako oslabim i ne budem u stanju da činim neka dobra djela?’ Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, mu reče: ‘Sačuvaj ljude svoga zla, jer je to uistinu sadaka!’“ (Muslim, 84)

 1. Izdržavanje svoje porodice je sadaka

Sad ibn Ebi-Vekas, radijellahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista ti nećeš udijeliti nijednu sadaku, želeći njome samo Allahovo zadovoljstvo, a da za nju nećeš biti nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje žene.” (Buhari, 56)

 1. Odgađanje duga onome ko ima poteškoće pri njegovom vraćanju je sadaka

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rakao: “Ko odgodi dug dužniku koji ima poteškoće pri vraćanju duga on će za svaki dan koji je prošao imati sadaku prije nego li nastupi rok za vraćanje duga, pa kada nastupi rok za vraćanje duga, a on ga i nakon toga odgodi, on će također za svaki dan imati sadaku.” (Ahmed, 22537)

 1. Lijepo postupanje prema životinjama je također sadaka

Allah je oprostio prostitutki iz Benu Israila koja se smilovala žednom psu i napojila ga. (Muslim, 2245)

 

Koja je sadaka najbolja

 1. Sadaka koja se daje tajno
 2. Sadaka koja se potroši u izdržavanju porodice
 3. Sadaka bližnjima
 4. Sadaka komšiji
 5. Trajna sadaka – koja traje i nakon čovjekove smrti

 

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada čovjek umre prestaju mu se pisati dobra djela, osim troje: trajna sadaka, znanje kojim se ljudi koriste i dobro dijete koje moli za njega!“  (Muslim, 1631)

 

Kada je najbolje udijeliti sadaku

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Došao je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek, pa je kazao: ‘Allahov Poslaniče, koja je sadaka najbolja?’ Reče: ‘Da daješ sadaku dok si zdrav i dok želiš bogatstvo i bojiš se siromaštva! Nemoj da odgađaš, pa kada ti duša dođe u grkljan da kažeš: – Ovo je tome, a ovo tome! – A zar sve ne ostaje nekome?“ (Buharija, 1330)

Najbolje je udijeliti sadaku onda kada je čovjek zdrav, jer tada ne razmišlja puno o smrti. Zbog toga je Poslanik, sallahu  alejhi ve sellem, rekao da je najbolja sadaka kada je čovjek zdrav. Također, iz spomenutog hadisa možemo zaključiti da je najbolja sadaka onda kada čovjek želi bogatstvo i kada uživa u imetku. Upravo tada je najbolje dati sadaku. U takvoj situaciji i sam čovjek može da uživa u  svom imetku, ali i pored toga on udjeljuje.

Poslaniik, sallahu alejhi ve sellem, nas upozorava da ne odgađamo sadaku do smrtnog časa, jer u tom trenutku nije nagrada sadake toliko vrijedna kao kada je čovjek zdrav. Čovjek je u smrtnoj agoniji svjestan da će sav svoj imetak ostaviti. Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, nas podstiče da požurimo sa udjeljivanjem sadake dok smo zdravi, jer to je najbolja sadaka i zbog toga iskoristimo i udijelimo sadaku onome kome je ona potrebna.

Ovo su bile samo neke od blagodati i koristi koje se postižu udjeljivanjem sadake. Upitaj sebe da li bi volio da budeš počašćen spomenutim blagodatima?!

Molim Allaha da budemo od onih koji daju sadaku tajno i javno, koji svoje imetke troše na Allahovom, subhanehu ve te'ala, putu, nadajući se samo Njegovoj nagradi.

Glas islama 304, strana 23, Prof. Edin Redžepović