Imamet i džemat u namazu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ljude će u namazu predvoditi najbolji poznavalac Allahove knjige. A ako budu isto poznavali Allahovu knjigu, onda najučeniji u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; a ako budu isti u tome, onda onaj koji je prvi učinio Hidžru; a ako budu isti u tome, onda najstariji među njima.” (Muslim)

 

 

Koji je propis namaza u džematu?

Namaz u džematu je pritvrđeni sunnet (sunneti-muekkede), jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Namaz u džematu je vrjedniji od pojedinačnog namaza 25 puta.” (El-Buhari i Muslim)

 

Koji su uslovi imameta?

Uslovi imameta su: islam, punoljetnost, razum, da imam bude muškarac, pravilno učenje (kiraet), da imam ne muca ili tepa, poznavanje osnovnih propisa fikha.

 

Šta je dokaz da imam mora biti muškarac?

Dokaz da imam mora biti muškarac su riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka žena ne predvodi muškarce.” (Bejheki)

 

Koje stvari zabranjuju imamet (predvođenje u namazu)?

Stvari koje sprječavaju imamet su:

– Stalno krvarenje i curenje krvi;

– Stalno puštanje vjetrova;

– Mucanje;

– Stalno curenje mokraće;

– Govorne mahane;

– Kvarenje abdesta;

– Otkrivenost stidnih dijelova tijela.

 

Koji su uslovi za ispravnost predvođenja u namazu?

Uslovi za ispravnost predvođenja u namazu su:

– Nijet za predvođenje ljudi u namazu;

– Nijet za predvođenje žena u namazu;

– Istupanje imama ispred muktedije;

– Da klanjaju isti namaz, tj. da ne klanja imam nafilu, a muktedija farz;

– Da klanjaju isti farz namaz, tj. da ne klanja jedan ikindiju, a drugi podne namaz.

 

Da li je dozvoljeno klanjati za imamom koji je pod tejemumom?

Dozvoljeno je klanjati za imamom koji je pod tejemumom.

 

Da li je dozvoljeno klanjati za imamom koji je u sjedećem položaju na kijamu?

Dozvoljeno je klanjati za imamom koji je u sjedećem položaju na kijamu, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoje zadnje namaze klanjao ljudima u sjedećem položaju.” (El-Buhari i Muslim)

 

Koje stvari opravdavaju odsustvo iz džemata?

Stvari koje opravdavaju odsustvo iz džemata su:

– Jaka kiša;

– Jaka hladnoća;

– Strah;

– Jaka tmina noću;

– Sljepilo;

– Invaliditet (ukoliko je osoba bez ruke i noge);

– Stalna bolest;

– Pretjerana starost;

– Postavljena hrana kojoj se ne može odoljeti, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema namaza kada je jelo postavljeno, niti kada klanjača muči velika ili mala nužda.” (El-Buhari i Muslim)

– Polazak na put;

– Jak vjetar (noću, a ne danju);

– Čuvanje i briga o bolesniku.

 

Ko je najpreči za imamet?

Najpreči za imamet je:

– Najučeniji;

– Zatim onaj ko najviše zna Kur’ana napamet;

– Zatim najbogobojazniji;

– Zatim najstariji;

– Zatim onaj s najljepšim moralom;

– Zatim najugledniji;

– Zatim onaj s najboljim porijeklom;

– Zatim onaj s najljepšim glasom;

– Zatim najelegantniji.

Učenjaci hanefijskog mezheba ovaj propis dokazuju hadisom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ljude će u namazu predvoditi najbolji poznavalac Allahove knjige. A ako budu isto poznavali Allahovu knjigu, onda najučeniji u sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; a ako budu isti u tome, onda onaj koji je prvi učinio Hidžru; a ako budu isti u tome, onda najstariji među njima.” (Muslim)

 

Da li je ženi dozvoljen imamet ženama i kako će postupiti u tom slučaju?

Imamet žene je pokuđen, a ako imami ženama, stat će u sredinu, bez istupanja iz prvog saffa.

 

Gdje će stati muktedija ako klanja sam za imamom?

Ako muktedija klanja sam za imamom, stat će s desne strane imama.

 

Gdje će stati muktedije ako klanjaju za imamom?

Ukoliko je jedan, stat će sa imamove desne strane tako da stopala imama budu ispred muktedije, a ako ih je dvoje ili više, stat će iza imama.

 

Kako se redaju (safe) safovi?

Safovi se redaju na sljedeći način:

– Prvo muškarci;

– Zatim djeca;

– Zatim žene.

Napomena: Safovi se redaju sa sredine safa, i to ravnomjerno desna i lijeva strana.

 

Kako će postupiti muktedija ukoliko imam preda selam prije nego muktedija završi s učenjem na sjedenju?

Ukoliko je muktedija proučio Ettehijjatu prestat će s učenjem i slijedit će imama.

 

Kakav je stav islamske uleme po pitanju podizanja kažiprsta prilikom tešehuda?

Podizanje kažiprsta prilikom tešehuda je sunnet, na taj način što se napravi halka spajanjem srednjeg prsta i palca, a podizanjem kažiprsta.

Prenosi se od Abdullaha ibn Zubejra, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, davao bi znak svojim prstom kada bi učio šehadet i ne bi ga pokretao.“ (Ebu Davud i Nesai) Imam Halvani kaže: “Klanjač diže svoj kažiprst kada kaže La ilahe, a spušta kada kaže illallah. Na taj način dizanje kažiprsta označava negaciju, a spuštanje potvrdu.“ Tahavija u komentaru Merakil el-Felaha kaže: “Sunnetom je propisano podizanje prsta bez pokretanja. Pokretanje prsta po hanefijskoj pravnoj školi je mekruh kako to kaže Mula Ali el-Kari.“ Ibn Hadžer el Askalani kaže: “Hadis koji govori o pokretanju prsta, da je to udaranje šejtana, je slab.“

 

Kako će postupiti muktedija prilikom ruku’a i sedžde ukoliko nije stigao dovršiti započeti zikr?

Ukoliko nije stigao dovršiti započeti zikr na ruku’u i sedždi, ustat će i slijediti imama.

 

Koji se zikr uči nakon propisanih namaza?

Zikr koji se uči nakon propisanih namaza je:

– Estagfirullah tri puta;

– Učenje Allahumme entes-selamu ve minkes-selam tebarekte ya zeldželali vel ikram;

– Učenje tespih dove;

– Učenje sure El-Ihlas;

– Učenje sura El-Felek i En-Nas;

– Subhanallah 33 puta;

– Elhamdulillah 33 puta;

– Allahu ekber 33 puta;

– Učenje La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šejin kadir;

– Učenje namaske dove podignutih ruku, s potiranjem lica na kraju dove.

A: Mr. Asmir-ef. Crnovršanin R: Islamske teme, Glas islama 327