Situacije u kojima se donose salavati na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (2. dio)

Abdullah b. Amr b. El-As, radijallahu anhu, prenosi kako je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Kada čujete poziv mujezina, ponavljajte za njim ono što i on uči. Nakon toga, donesite na mene salavat, jer onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset. Zatim tražite od Allaha, dželle šanuhu, da mi podari el-vesilu. Zaista je ona stepen u Džennetu koji može dostići samo jedan odani Allahov, dželle šanuhu, rob. Nadam se i molim Uzvišenog Allaha da ja budem taj rob. Ko za mene bude tražio el-vesilu bit će mu dopušten moj šefat.”

 

  1. U dženaza namazu

Dženaza namaz je farzi kifaje. Kada je obavi nekolicina iz neke zajednice, pa makar i jedna osoba, dužnost spada sa ostalih. Isti stav je i sa kupanjem, opremanjem i ukopavanjem umrlog. Obaveznost klanjanja dženaza namaza ustanovljena je Sunnetom, riječima i praksom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Hanfijski Fikh I tom, Tuhmaz, Sarajevo, 1423. h.g., str. 415)

U dženaza namazu (nakon drugog tekbira) treba donijeti salavate na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Što se tiče samih salavata od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije prenesena njihova forma. Najbolje je učiti Es-salavatul-lbrahimijje (salavati koji se uče na tešehudu), jer su oni najpotpuniji i najvredniji. (Muhammed b. Nuh Albani, Ahkamul-dženaiz, Rijad, 1420. h.g., str. 156)

Ako bi se proučili neki drugi, kraći salavati, namaz bi, također, bio ispravan. (Muhammed b. Salih Usejmin, Eš-šerhul-mumtia, Rijad, 1416. h.g., 5/402)

 

  1. Za vrijeme hutbe – džumanske i bajramske ili prilikom dove za kišu

Donošenje salavata na Poslanika sastavni je dio hutbe. Ččak su pojedini učenjaci (Šafija i Ahmed, rahimehumellah) uvjetovali ispravnost hutbe donošenjem salavata na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Svakako da učenjaci, pored salavata u hutbi, uvjetuju izgovaranje Šehadeta i smatraju ga najvažnijim dijelom hutbe. Argument za to im je hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu  alejhi ve sellem, kaže: “Svaka hutba u kojoj nema Šehadeta je poput otkinute ruke.” (Ebu Davud, br. 4841; Tirmizi, br. 1106)

Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže: Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli! (El-Inširah, 1-4)

Mi smo tvoj ugled uzdigli i visok ti spomen dali, spomen kojim se nikada niko nije i nikada neće spominjati. (Ibn Dževzi, Zadul-Mesir, Mekteb islami, Bejrut, I izdanje, 2002. g., str. 1564; El-Adevi, Et-Teshil li Te’vilit-Tenzil, Tefsir džuz Amme, Mektebetu Meka, Tanta, II izdanje 2003. g., str. 175)

Tako da se nikada ne spomene Allah, a da se ne spomene i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kakav je slučaj prilikom primanja islama, prilikom učenja ezana i ikameta, prilikom držanja hutbi i sl. (El-Vahidi, Ebul-Husejn Alija b. Ahmed v. Muhammed b. Alija, El-Vesit fi tefsiril-Kur’anil-Medžid, Daru Kutub Ilmijje, Bejrut, I izdanje, 1994. g., 4/517)

Mi smo uzdigli tvoj spomen tako što smo te učinili vjerovjesnikom i poslanikom, tvoje ime spomenuli uz ime Alllahovo i naredili pokornost tebi, kao i pokornost Allahu. (Ez-Zuhejli, Et-Tefsirul-munir, 30/684)

Uzvišeni Allah uzdigao je spomen Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se niko od ljudi toliko ne voli, poštuje, veliča i slijedi. (Es-Sa’di, Tejsurul-Kerimir-Rahman, Rijad I izdanje, 1425. h.g., str. 1096)

Od onoga što ukazuje na posebnost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste i to što ga Uzvišeni Allah nigdje u Kur’anu ne doziva po imenu, već po poslanstvu i vjerovjesništvu.

Nagovješten je još u prethodnim objavama. A od posebnog uzdizanja spomena Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste da Uzvišeni Allah i Njegovi meleki donose salavate na njega. (Hajrudin Ahmetović, Tefisir Kur’ana Časnog – Ame džuz, Novi Pazar, 2021., str. 390)

Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u toku hutbe bila je praksa Alije, Abdullaha ibn Mesuda, Amra ibn A‘sa, Ebu Musaa El-Eš‘arija i drugih ashaba, radijallahu anhum, što ukazuje da je salavat na Poslanika za vrijeme hutbe bio općepoznata stvar koja se prakticirala. (Fuad Sedić, Donošenje salavata i selama na Poslanika, alejhis-selam, Takvim za 2012., Sarajevo, 2022., g., str. 116)

 

  1. Nakon proučenog ezana i prilikom učenja ikameta za namaz

Kada mujezin završi učenje ezana, onaj koji ga sluša i ponavlja za njim donijet će salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako se prenosi od Abdullaha b. Amra b. Asa, radijallahu anhu, koji kazuje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čujete mujezina (da uči ezan), izgovarajte ono što i on, a zatim donesite salavat na mene.” (Muslim, br. 384)

Abdullah b. Amr b. El-As, radijallahu anhu, prenosi kako je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Kada čujete poziv mujezina, ponavljajte za njim ono što i on uči. Nakon toga, donesite na mene salavat, jer onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset. Zatim tražite od Allaha, dželle šanuhu, da mi podari el-vesilu. Zaista je ona stepen u Džennetu koji može dostići samo jedan odani Allahov, dželle šanuhu, rob. Nadam se i molim Uzvišenog Allaha da ja budem taj rob. Ko za mene bude tražio el-vesilu, bit će mu dopušten moj šefat.” (Muslim, 577) Riječ el-vesile (veliki stepen) koja se spominje u ovom hadisu označava vanredan stupanj i položaj u odnosu na sve ostale ljude.

Nakon salavata, proučit će dovu poslije ezana: “Allahumme Rabbe hazihid-davetit-tammeh, ves-salatil-kaimeh, ati Muhammedenil-vesilete vel-fadileh, veb‘ashu mekamen mahmudenillezi ve‘adtehu! – Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog poziva i namaza koji se uspostavlja, podari Muhammedu vesile i Svoju dobrotu, proživi ga na mjestu hvale dostojnom koje Si mu i obećao.” Ko prouči ovu dovu iskreno i očekujući nagradu od Uzvišenog Allaha, Allah će mu podariti šefat Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Buhari, br. 614) Ko tako postupi, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimat će se za njega na Sudnjem danu.

 

Glas islama 342, R: Islamske teme A: Edin Režepović