Omamljivanje životinja pri klanju

PITANJE: Kakav je
stav islamske uleme po pitanju korišćenja raznih pomagala ili sredstava
za omamljivanje stoke prilikom klanja? Da li je dozvoljeno jesti meso
životinje koja je zaklana nakon što je oborena npr. udarcem teškim
predmetom, strujnim udarom, posebnim pištoljem koji se koristi u tu
svrhu i sl.? Da li je dozvoljeno meso životinje prilikom
čijeg klanja je glava odvojena od tijela?

ODGOVOR: Klanje stoke
je veoma bitan momenat na koji se treba obratiti posebna pažnja jer od
načina njegovog izvršenja zavisi dozvola ili zabrana konzumiranja mesa
dotične životinje.
Ono što je od posebnog
značaja prilikom klanja stoke jeste spominjanje Božijeg imena na
početku, kako Uzvišeni Allah u Kur'anu zahtijeva, gdje kaže: "I ne
jedite od onoga prilikom čijeg klanja Božije ime nije spomenuto…"
Takoðe, od bitnih stvari koje treba istaći jeste zabrana bespotrebnog
mučenja, odnosno, upotreba sredstava kojima će se klanje efikasno
izvršiti tako da se ne uvećava bol i patnja životinje.
Što se tiče upotrebe
različitih sredstava kojima se obara stoka, kako bi se onome ko izvodi
klanje olakšalo da taj posao izvrši što efikasnije, bez ličnog izlaganja
opasnosti, islamska ulema pravi razliku izmeðu različitih sredstava,
tako da su jedna dozvoljena a druga zabranjena.
Od dozvoljenih
sredstava kojima se stoka obara su ona koja životinji ne nanose bol, već
je omamljuju, tako da ona posredstvom njihovog djelovanja ostaje bez
svijesti odreðeni vremenski period u kojem se može izvršiti klanje
životinje.   
Sredstva kojima se
nanosi bol životinji, kao na primjer: udarac teškim čekićem u glavu
životinje, udarac sjekirom, strujni udar i sl. gdje je silina udarca ta
koja životinju obara i ostavlja bez svijesti, spadaju u zabranjena
sredstva koja se moraju izbjegavati prilikom klanja stoke, jer je u
njima dodatno mučenje životinje, što je haram i mora se izbjeći.
Prilikom korišćenja
bili koje od pomenutih metoda potrebno je pristupiti klanju životinje
odmah nakon što izgubi svijest, a to je iz razloga da se ne bi dogodila
smrt životinje prije njenog klanja, jer ukoliko bi se to desilo onda bi
meso takve životinje bilo haram upotrebljavati u ishrani muslimana.
Meso životinje koja je
zaklana, a tom prilikom je korišćen teški predmet i sl. od stvari koje
su zabranjene da se koriste, dozvoljeno je koristiti u ishrani
muslimana, osim ukoliko ne postoji neka druga smetnja za konzumiranje
takvog mesa, kao npr. da je životinja zaklana u nečije drugo ime, a ne u
ime Allaha dž.š.
Stoga je vjernik dužan
obratiti pažnju prilikom kupovine mesa, od koga ga kupuje i da li je taj
ispoštovao proceduru prilikom klanja životinje od koje zavisi dozvola
ili zabrana korišćenja njenog mesa.
Musliman može u svojoj
ishrani koristiti meso životinje čije klanje je izvršio musliman,
spominjući Božije ime, ali i ono što je zaklao kršćanin ili Jevrej, pod
uslovom da nije zaklano u ime nekoga drugoga mimo Allaha dž.š., jer Kur'an
dozvoljava konzumiranje hrane koju pripremaju ehli kitabije -sljedbenici
Knjige, Jevreji i kršćani, pod uslovom da je čista od alkohola i
svinjskog mesa, bilo da se radi o manjem ili većem procentu njihovog
prisustva.
Muslimanu je zabranjeno
da u svojoj ishrani koristi meso životinja koje nisu zaklane u ime
Allaha dž.š. i meso životinja koje je zaklala osoba koja je nevjernik
(osoba koja ne pripada islamu, kršćanstvu niti jevrejstvu), tako da je
prilikom kupovine mesa iz uvoza potrebno obratiti pažnju da li je ono
porijeklom iz zemalja čije stanovništvo pripada jednoj od prethodno
pomenutih vjera ili nije, pa ukoliko jeste onda ga može koristiti u
svojoj ishrani, pod uslovom da je čisto od svinjetine i svega što se
dobija njegovom preradom. Meðutim, ukoliko je meso porijeklom iz
komunističkih zemalja, čije stanovništvo ne vjeruje u Boga, ili drugih
zemalja čije stanovništvo nije od sljedbenika Knjige, npr. pripada
budizmu, ono je haram, to jest, ne smije biti korišćeno u ishrani
vjernika bez obzira što može biti u potpunosti čisto od svinjskog mesa.
Što se tiče potpunog
odsijecanja glave životinje koja se kolje i uticaja pomenutog postupka
na dozvolu konzumiranja mesa u ishrani muslimana, islamska ulema je
mišljenja da je ovo pokuðen postupak koji treba izbjegavati, jer
uzrokuje dodatno mučenje životinje. Meðutim, ukoliko se dogodi, ono ne
utiče na zabranu konzumiranja mesa pomenute životinje, tako da vjerniku
nije haram dotično meso koristiti u svojoj ishrani.